Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Miks ühiskonnateaduste instituut?

Miks õppida ühiskonnateaduste instituudis?

 • Instituudis tegutsevad Interdistsiplinaarsete elutee-uuringute tippkeskus ja Euroopa Rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkt ja, mis loovad mitmekülgseid võimalusi näiteks heaolu- ja hariduspoliitikast või rände-, varjupaiga-, lõimumis-, sotsiaal-, rahvastiku- ja huvitunutele.
 • Õppetöös kasutatakse aktiivselt Moodle’it ja teisi e-õppe platvorme, tänu millele on tudengitel mugav ligipääs kursuse loengumaterjalidele ja seminaritekstidele, nii et lähetuses viibimise tõttu koolitööd tegemata ei pea jääma.
 • Instituudil on lai Erasmus-võrgustik, mis võimaldab tudengitel veeta semestri või paar ükskõik, millises Euroopa nurgas.
 • Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituut on ülikooli suurim üksus nii õppejõudude, õppekavade, kui ka tudengite arvu poolest. See võimaldab soovijatel ennast õpiaastate jooksul mitmekülgselt täiendada veel näiteks politoloogia, rahvusvaheliste suhete, õiguse või ka sotsioloogia vallas.
 • Riigiteaduste suunal on pikaajaline traditsioon, arvukas õppejõudude ring ja siin on Eestis ainsana eraldi õppekavade tasemel esindatud nii poliitikateadused, valitsemisteadused kui rahvusvahelised suhted, mis on samas omavahel lõimitud.
 • Instituut on mitme rahvusvahelise riigiteadusliku teadusühenduse – ECPR, EGPA, NISPA, aktiivne liige. 
Käimasolevaid teadus- ja arendusprojekte

TLÜ interdistsiplinaarsete elutee uuringute tippkeskus – Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi tippkeskus

Euroopa Rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkt – Euroopa Komisjoni kureeritav uurimis- ja teabevõrgustik

Acta Politica Estica – Tallinna Ülikoolis välja antav poliitika ja valitsemise alane teadusajakiri.

INFORM – Euroopa Komisjoni rahastatav varjupaiga taotlejatele pakutavat teabe uuring

DIMA – lõimumist mõjutavate poliitiliste ja sotsiaalpsühholoogiliste faktorite uuring

TENSIONS - alustavate teadlaste koolitusprogramm postsovetlike olude teemal

PSDEV - postsotsialistliku maailma arengupoliitikate ja nende mõju multidistsiplinaarne ja mitmetasandiline analüüs

Näiteid tudengie kaitstud lõputöödest
Kava konsolideeriti 2017. aastast Haldusjuhtimise magistrikavaga
 • Euroopa Liidu nõukogu otsustusprotsessis kasutatavad läbirääkimiste strateegiad ja tulemuslikkuse mõjufaktorid Eesti näitel
 • Kohalike omavalitsuste võimumustrite muutumine 2002-2013
 • Huvigruppide kaasamine ja koostöö töövõimereformis
 • Asumiseltside ja linnaosavalitsuste suhted koosvalitsemise paradigmas
 • Mitme ministeeriumi vastutuses olevate valdkondade strateegiline juhtimine riigi tasandil
 • Riigi rollid ja nende realiseruumine eraõiguslike asutuste korralduses ja juhtimises
 • Eesti kohalike omavalitsuste ametnikkonna profiili analüüs
 • Eesti kui väikeriigi suutlikkus mõjutada Euroopa Liidu poliitikate kujundamise protsessi
 • Terviseedenduse poliitika mitmetasandilise valitsemise perspektiiv
 • Rahvussuhete politiseeritus meediakajastuses ja eestivenelaste valimiskäitumises: 2002. ja 2013. aasta kohalike valimiste võrdlus.
 • Ida-Viru hariduspiirkond üldhariduse jätkusuutliku arengu tagamiseks Jõhvi piirkonna näitel
 • Tervisepoliitika juhtimine – tervist edendavate strateegiate rakendamine läbi kesk- ja kohalike valitsemistasandite
 • Noorte valmidus ja erakondade valmisolek valimisea langetamiseks
 • Rotatsioonisüsteemi rakendamise ohud ja võimalused Eesti avalikus teenistuses ning mõjud indiviidi tasandil
 • Kohalike omavalitsuste roll keskvalitsuse poolses poliitika kujundamise protsessis
 • Linnade ettevõtlusstrateegiate võrdlev analüüs
 • Kohalike omavalitsuste koostööliitude roll kohalikus ja piirkondlikus valitsemises. Eesti, Soome ja Saksamaa võrdlev juhtumiuuring
 • Kriiside mõju poliitagenda kujundamisel: võrdlev juhtumianalüüs
 • Venekeelse kooli kogukonna võimestamine üleminekul eestikeelsele õppele
 • Linnajuhtimise mudelid ja detsentraliseerimise kogemused Euroopas Tallinna linna perspektiivis
 • Detsentraliseeritud ja tsentraliseeritud juhtimismudelid kohalikus omavalitsuses. Kohtla-Järve linna juhtum
 • Institutsioonide kujundamise dünaamika: valitsuse kui täitevvõimu tuumiku kujunemine 1990. aastate Eestis
 • Eesti kohalike omavalitsuste poliitilise eliidi konfiguratsioonide analüüs
 • Avaliku sektori struktuurireformide legitimeerimine
 • Ametnike roll vene õppekeelega koolide üleminekul eestikeelsele õppele
 • Elektroonilise valitsemise mõju Eesti ettevõtluskeskkonnale Maksu- ja Tolliameti näitel
 • Sotsiaalne tõrjutus ja noorte haridusränne
Instituudi õppetööväline akadeemiline elu

Arenguvõimalusi jagub ka loenguväliseks ajaks. Tallinna Ülikoolis või selle vahetus läheduses toimub pea igal nädalal erialased konverentse või üritusi. Aktiivsematel on võimalik ka ise käed külge panna ja omandada praktilisi kogemusi kas ülikooli üliõpilaskonnas, instituudi üliõpilasesinduses Civitas, või ka mõne uurimisprojekti meeskonnas, konverentsi korraldustiimis või õppejõu assistendina. Uued liikmed on teretulnud ka ülikooli väitlusklubisse, rahvusvahelisse klubisse, ettevõtlusklubisse, kultuuriklubisse ja mujalegi. Kui selle kõige kõrvalt veel aega üle jääb, võta ette tee ülikooli tipptasemel kinosaali Supernova, kus näidatakse erinevaid filmikunsti pärle, aga ka haridusliku sisuga filme. 

Erinevaid osalusvõimalusi tudengitele

CIVITAS – ühiskonnateaduste instituudi üliõpilasesindus

CIVITASE korraldatud Riigikogu simulatsioon 2015. aastal.

International Relations Society – tudengite algatatud ja rahvusvahelisele poliitikale pühendatud klubi

Tallinna Ülikooli üliõpilaskond – üliõpilaste esindusorganisatsioon, mis seisab tudengite õiguste eest, pakub organiseerimiskogemust kui ka erinevaid klubilisi tegevusi.

Uued liikmed on teretulnud ka ülikooli väitlusklubisse, rahvusvahelisse klubisse, ettevõtlusklubisse, kultuuriklubisse ja mujalegi. Kui selle kõige kõrvalt veel aega üle jääb, võta ette tee ülikooli tipptasemel kinosaali Supernova, kus näidatakse erinevaid filmikunsti pärle, aga ka haridusliku sisuga filme. 

Hoia end kursis instituudi sündmustega siin.

Jälgi meid Facebookis, leheküljel "TLÜ ühiskonnateaduste instituut”, kus jagame kõiki olulisi sündmusi ja uudiseid, mis puudutavad TLÜ ühiskonnateaduste instituuti.

Meie õppejõud räägivad Ühe Minuti Loengus:

Blogi

Riigiteaduste suuna õppejõud ja üliõpilased kirjutavad regulaarselt blogipostitusi päevakajalistel teemadel ühiskonnateaduste instituudi blogisse.

Blogi postitused leitavad siit.