Esileht - Ühiskonnateaduste instituut

Sotsiaaltöö

Sotsiaaltöö on praktikal põhinev ja akadeemiline teadusvaldkond, mis aitab kaasa sotsiaalsetele muutustele ja arengule, inimeste võimustumisele ja vabanemisele ning edendab sotsiaalset ühtekuuluvust.

Sotsiaaltöös on tähtsal kohal sotsiaalne õiglus ja inimõigused, kollektiivne vastutus ja erinevuste austamine. Toetudes sotsiaaltöö teooriatele, sotsiaal- ja inimteadustele ning pärimusteadmistele, ärgitab sotsiaaltöö inimesi ja struktuure ületama elus ettetulevaid raskusi ning suurendama heaolu.

Sotsiaaltööd õpetatakse Tallinna Ülikoolis (ja ka Eestis) alates 1991. aastast. Sotsiaaltöö eriala esindab Ühiskonnateaduste Instituudi sotsiaalkaitse suunda ja õpe toimub nii BA, MA kui doktoriõppe tasandi. Oluliseks lähtekohaks on kompetentsus ja professionaalsus, mida saavutatakse uurimistöö, teooria ja praktika integreerimisel õppetöö protsessis.

Sotsiaaltöö magistriõppekava eesmärk on ette valmistada sotsiaaltöötajaid, kes tunnevad sotsiaaltöö teooriaid ja meetodeid ning on pädevad neid rakendama praktilise sotsiaaltöö erinevates valdkondades, sotsiaaltöö arendamisel ja juhtimisel lähtudes sotsiaaltöö väärtuspõhimõtetest ja eetilistest printsiipidest, on tolerantsed ning arvestavad kliendi kultuurilise eripäraga. Õppetöö käigus omandavad õppijad süvendatud teadmisi ja oskusi tööks sotsiaaltöö kitsamas valdkonnas (eakad, lastega pered, erivajadusega inimesed jt), on võimelised kriitiliselt analüüsima sotsiaalseid protsesse ning kavandama sekkumisstrateegiaid probleemide ennetamiseks ja leevendamiseks. Õppijaid motiveeritakse kaasa rääkima sotsiaalpoliitika kujundamisel ja teostamisel ning kavandama, teostama ja kasutama loovalt uurimistöid sotsiaaltöö valdkonnas, samuti olema võimelised oma tööd kriitiliselt reflekteerima ja oma professionaalset arengut suunama.

Sotsiaaltöö õppekava toetab teadmiste, oskuste ja väärtushinnangute kujunemist, mis võimaldavad sotsiaaltöö teostamist, planeerimist ja juhtimist ning uurivat arendustööd erinevates sotsiaaltöö valdkondades ning spetsialiseerumist kitsamasse sotsiaaltöö valdkonda. Õppekava uuendustes on lähtutud sotsiaaltöötaja 7. taseme kutsestandardist, millest tulenevalt on omavahel integreeritud auditoorne õpe ja praktika kohalikus omavalitsuses, kus kinnistatakse sotsiaaltöö teoreetilisi teadmisi ning omandatakse töökogemus ja oskused sotsiaaltööks (ingl k generalist social work practice, indirect social work practice). Õpingud toimuvad tsükliõppena.

Keda ootame õppima?

Ootame õppima usaldusväärseid, järjekindlaid, kuid teistega arvestavaid, empaatilisi ja sallivaid inimesi, kes on valmis taluma pinget, on analüüsi- ja üldistusvõimelised ning koostöö-, otsustus- ja vastutusvõimelised.

Sotsiaaltöö magistriõppekava on nn avatud, seega lisaks sotsiaaltöö haridusega inimestele on õppima oodatud siduserialade (psühholoogia, eripedagoogika, tervishoid, õigusteadus, majandus  jne) bakalaureusekraadi või sellele vastava haridustasemega ja õppimistahtega inimesed, kes soovivad teadmisi sotsiaaltöö, sotsiaalpoliitika ja rahvastikuprotsesside kohta.

Eriti ootame õppima inimesi, kes juba töötavad erialal ja vajavad oma teadmiste uuendamist ja teoreetiliste ning praktiliste oskuste edasiarendamist.   

Miks tulla meile õppima?

Sotsiaaltöö magistriõppe programmi läbimine:

 • loob eeldused teadmiste kujunemiseks sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika rahvusvahelisest mõõtmest ja ühiskonnaprotsessidest ning nende protsesside interdistsiplinaarsest vaatenurgast;
 • annab teadmised ja oskused nii mikro- kui makrotasandi sotsiaaltööks erinevate valdkondade ja kliendirühmadega;
 • kujundab oskused sotsiaaltöö planeerimiseks, korralduseks ja hindamiseks nii indiviidi, organisatsiooni kui kohaliku omavalitsuse ja riigi tasandil;
 • annab teadmised ja oskused teadusliku sotsiaaltöö- ja sotsiaalpoliitika uurimuse läbiviimisest ning enda töö analüüsiks ja ametialaseks kasvuks.
 • võimaldab laiendada oma erialast suhtlust sotsiaaltöö õppijate ja õppejõudude võrgustikus ning saada tagasisidet oma teadmistele ja oskustele.

Magistriõppe programmis on teoreetiline õpe tasakaalus praktilise õppega, milles teoreetiliste erialaste teadmiste omandamine on seotud praktiliste oskuste omandamisega praktika ja rakendusliku sisuga ainekursuste käigus ja võimaldavad seeläbi kujundada igal õppijal oma ametialaseid oskusi lähtudes personaalsetest vajadustest.

Õppekava sidususe loob spetsialiseerumise võimalus, keskendudes eri loengukursustel (sh valikursused ja praktika) samale valdkonnale või sihtrühmale, mis tagab ühtlasi ka eri loengukursuste parema üksteisega seotuse. Magistritöö koostamisel keskendutakse teadustöö oskuste ja eriala teoreetiliste teadmiste sidumisele kogukonna ja makrotasandi sotsiaaltöös kohaliku omavalitsuse ja riigi tasandil. Õppekava katab eri sotsiaaltöö valdkondi.

Magistrikraad annab pädevuse sotsiaaltöö uurimiseks, tegevuste planeerimiseks ja elluviimiseks ning protsesside juhtimiseks. Peale lõpetamist on võimalik töötada sotsiaaltöö spetsialistina (nõuniku või sotsiaaltöötajana) avalikus sektoris või kohalikus omavalitsuses, aga ka sotsiaalteenuseid pakkuvates avaliku-, era- ja mittetulunduslikes organisatsioonides (sh haiglad, vanglad, sotsiaal- ja päevakeskused erivajadustega inimestele kogukonnas jmt). Teadustöös edukamatel on võimalus jätkata õpinguid doktoriõppes.

Eriala õppejõududeks on oma valdkonnas kompetentsed teadlased ja õppejõud ning ka eriala praktikud. Õppejõud teevad koostööd rahvusvaheliselt tunnustatud väliskolleegidega (nt USA-st, Soomest, Hollandist, Ungarist), edendavad eriala arengut Eestis, viivad läbi teadustööd ning kasutavad õppetöös kaasaegseid õppemeetodeid. 

Suuna õppejõudude teemavaldkondadega saab tutvuda läbi Ühe Minuti Loengu:

Merike Sisask: "Kuidas on väsimus seotud eluviisi ja tervisega?"

Allan Puur: "Kas Eesti rahvastikuprobleemid lahendab suurem sisseränne?"

Karmen Toros: "Lapse arvamusega arvestamine"

Marju Medar: “Kuidas sotsiaaltöötaja saab perevägivalla ohvrit aidata?

Ühiskonnateaduste instituudil on erinevaid Erasmus partnerülikoole, kelle juures on üliõpilastel võimalik õppida vahetusüliõpilasena, samuti sooritada praktika. Ühe tänase magistrandi vahetusüliõpilase kogemust Kataloonias on võimalik lugeda blogist.

Võimalik on arvestada varasemate õpingute ja töökogemusega (VÕTA), näiteks taotleda täienduskoolitustest, töö- ja muudest kogemustest saadud teadmiste ja oskuste arvestamist.

Tallinna Ülikoolis on käivitunud uutmoodi õppeaine − ELU ehk Erialasid Lõimiv Uuendus, mille raames viivad erinevate erialade üliõpilased koostöös ellu projekte endale huvipakkuval teemal.

Eriala omandamist toetav õpikeskkond

Tallinna Ülikoolis on kaasaegsed tingimused õppimiseks - meil on uued ja kaasaegsed õppekorpused, tasuta wifi-võrk, õpperaamatukogu ja akadeemiline raamatukogu, sh online-raamatukogu. Üliõpilastel on ligipääs erinevatele E-andmebaasidele, mis võimaldab olla kursis uusimate erialaste rahvusvaheliste uuringutega.

Ülikool pakub erinevaid võimalusi huvitegevusega tegelemiseks (nt koorilaul, korvpall), mh on võimalik külastada terviserada. Üliõpilasi toetavad tugispetsialistid, Tallinna Ülikooli üliõpilasnõukogu ning instituudi üliõpilasnõukogu.

Tee kaasa virtuaaltuur ülikooli linnakus.

Võta ühendust!

Ühiskonnateaduste instituut:
E-post: yti....at....tlu.ee
Telefon: 6409 451
Õppenõustaja-spetsialist:
Ava Põldmets-Ruut
E-post: ave.poldmets-ruut....at....tlu.ee
Telefon: 6 409 382
__thumb_-2-FB_Tallinn University.png Ühiskonnateaduste instituut
__thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Küsi meie üliõpilastelt!

__thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Sisseastumine Tallinna Ülikooli magistriõppesse __thumb_-2-youtube_Tallinn University.png ÜTI blogi

Olulised faktid

 • Õppetase: magistriõpe
 • Õppe kestus: 2 aastat
 • Õppekeel: eesti
 • Õppekohtade arv: 35

Vastuvõtu ajakava

 • 23. juuni - 4. juuli: avalduste esitamine infosüsteemis SAIS
 • 6.-12. juuli: sisseastumiseksamid
 • Sissesaanute nimekirjad avalikustatakse jooksvalt pärast vastuvõtueksami tulemuste selgumist, kuid hiljemalt 13. juulil.