Esileht - Ühiskonnateaduste instituut

Sotsiaaltöö

Sotsiaaltööd õpetatakse Tallinna Ülikoolis (ja ka Eestis) alates 1991. aastast. Sotsiaaltöö eriala esindab Ühiskonnateaduste Instituudi sotsiaalkaitse suunda ja õpe toimub nii BA, MA kui doktoriõppe tasandi. Oluliseks lähtekohaks on kompetentsus ja professionaalsus, mida saavutatakse uurimistöö, teooria ja praktika integreerimisel õppetöö protsessis.

Sotsiaaltöö õppekava toetab teadmiste, oskuste ja väärtushinnangute kujunemist, mis võimaldavad sotsiaaltöö teostamist, planeerimist ja juhtimist ning uurivat arendustööd erinevates sotsiaaltöö valdkondades ning spetsialiseerumist kitsamasse sotsiaaltöö valdkonda. Uuendatud sotsiaaltöö magistriõppe õppekava keskendub eelkõige kogukonna ja makrotasandi sotsiaaltööle. Õppekava uuendustes on lähtutud sotsiaaltöötaja 7. taseme kutsestandardist, millest tulenevalt on omavahel integreeritud auditoorne õpe ja praktika kohalikus omavalitsuses, kus kinnistatakse sotsiaaltöö teoreetilisi teadmisi ning omandatakse töökogemus ja oskused sotsiaaltööks (ingl k generalist social work practice, indirect social work practice). Õpingud toimuvad tsükliõppena.

Keda ootame õppima?

Sotsiaaltöö magstriõppekava nn avatud, seega lisaks sotsiaaltööle õppima on oodatud kõikide erialade (õigusteadus, majandus, psühholoogia, semiootika, jne) bakalaureusekraadi või sellele vastava haridustasemega õppimistahtega inimesed, kes soovivad teadmisi sotsiaaltöö, sotsiaalpoliitika, sotsiaalprobleemide, rahvastikuprotsesside ja sotsiaalplaneerimise kohta. 

Miks tulla meile õppima?

Magistriõpe keskendub kogukonna ja makrotasandi sotsiaaltööle ning teadmised ja oskused sotsiaalvaldkonna edendamiseks kohaliku omavalitsuse ja riigi tasandil. Õppekavas katab eri sotsiaaltöövaldkondi. Magistriõppes praktika(d) ja rakendusliku sisuga ainekursused on eelkõige teoreetiliste erialaste teadmiste ja ametialaste oskuste sidumiseks; nt interdistiplinaarses aines „Sotsiaalplaneerimine, sotsiaalne innovatsioon ja sotsiaalne turundus“ on rakenduslik osa, siis on see erialaste (ametialaste) ning teadustöö teadmiste ja oskuste koosarendamiseks. Magistritöö koostamisel keskendutakse teadustöö oskuste ja eriala teoreetiliste teadmiste sidumisele. 

Õppekava sidususe loob spetsialiseerumise võimaluse eri loengukursustes (sh valikursused ja praktika) samale valdkonnale või sihtrühmale keskendumine, mis tagab ühtlasi ka eri loengukursuste parema üksteisega seotuse.

Magistrikraad annab pädevuse sotsiaaltöö uurimiseks, tegevuste planeerimiseks ja elluviimiseks ning protsesside juhtimiseks. Peale lõpetamist on võimalik töötada valdkonna uurijana, sotsiaalnõuniku või sotsiaaltöötajana kohalikus omavalitsuses, aga ka sotsiaalhoolekandeteenuseid pakkuvates institutsioonides (sh haiglad, vanglad, sotsiaal- ja päevakeskused, mittetulundusühingud erivajadustega inimestele jne). Teadustöös edukamatel on võimalus jätkata õpinguid doktoriõppes.

Eriala õppejõududeks on nii antud valdkonna teadlased kui ka eriala praktikud. Õppejõud teevad koostööd rahvusvaheliselt tunnustatud väliskolleegidega (nt USA-st, Soomest, Hollandist, Ungarist), edendavad eriala arengut Eestis, viivad läbi teadustööd ning kasutavad õppetöös kaasaegseid õppemeetodeid. 

Suuna õppejõudude teemavaldkondadega saab tutvuda läbi Ühe Minuti Loengu:

Merike Sisask: "Kuidas on väsimus seotud eluviisi ja tervisega?"

Allan Puur: "Kas Eesti rahvastikuprobleemid lahendab suurem sisseränne?"

Karmen Toros: "Lapse arvamusega arvestamine"

Ühiskonnateaduste instituudil on erinevaid Erasmus partnerülikoole, kelle juures on üliõpilastel võimalik õppida vahetusüliõpilasena, samuti sooritada praktika. Ühe tänase magistrandi vahetusüliõpilase kogemust Kataloonias on võimalik lugeda blogist.

Võimalik on arvestada varasemate õpingute ja töökogemusega (VÕTA), näiteks taotleda täienduskoolitustest, töö- ja muudest kogemustest saadud teadmiste ja oskuste arvestamist.

Tallinna Ülikoolis on käivitunud uutmoodi õppeaine − ELU ehk Erialasid Lõimiv Uuendus, mille raames viivad erinevate erialade üliõpilased koostöös ellu projekte endale huvipakkuval teemal.

Eriala omandamist toetav õpikeskkond

Tallinna Ülikoolis on kaasaegsed tingimused õppimiseks - meil on uued ja kaasaegsed õppekorpused, tasuta wifi-võrk, õpperaamatukogu ja akadeemiline raamatukogu, sh online-raamatukogu. Üliõpilastel on ligipääs erinevatele E-andmebaasidele, mis võimaldab olla kursis uusimate erialaste rahvusvaheliste uuringutega.

Ülikool pakub erinevaid võimalusi huvitegevusega tegelemiseks (nt koorilaul, korvpall), mh on võimalik külastada terviserada. Üliõpilasi toetavad tugispetsialistid, Tallinna Ülikooli üliõpilasnõukogu ning instituudi üliõpilasnõukogu.

Tee kaasa virtuaaltuur ülikooli linnakus.

Võta ühendust!

Ühiskonnateaduste instituut:
E-post: yti....at....tlu.ee
Telefon: 6409 451
Õppenõustaja-spetsialist:
Ava Põldmets-Ruut
E-post: ave.poldmets-ruut....at....tlu.ee
Telefon: 6 409 382
__thumb_-2-FB_Tallinn University.png Ühiskonnateaduste instituut
__thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Küsi meie üliõpilastelt!

__thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Sisseastumine Tallinna Ülikooli magistriõppesse __thumb_-2-youtube_Tallinn University.png ÜTI blogi