Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Põhiõppejõud

Põhiõppejõud

Karmen Toros

Olen töötanud Tallinna Ülikoolis õppejõuna 2007. aastast. Töös üliõpilastega püüan julgustada neid mõtlema raamidest väljapoole, mh näha tugevusi ning ressursse endas ja oma klientides, kaasates klienti ja töötades koos kliendiga tema heaolu edendamiseks. Nagu klienditöös, nii ka õppejõu töös on mõjutused kahesuunalised − üliõpilased on aidanud minus tekitada huvi leidmaks loovaid lähenemisi õpetamisele, tõstatanud huvitavaid küsimusi, mis on aidanud mul jõuda oma uurimisteemadeni: lapse ja pere heaolu hindamine, tugevustele suunatud ja lahenduskeskne lähenemine töös laste ja peredega, lapse- ja perekeskne lastekaitsetöö.

Õppejõuna väärtustan võimalust näha noorte inimeste arengut erialal, mis toetab ja jõustab abivajajaid "patsutusega õlale". Steve de Shazer (1994) on öelnud: "Professionaal ei lükka ega tõmba, vaid on alati kliendi selja taga ning koos vaadatakse ühes suunas."

Karmen Toros Eesti Teadusinfosüsteemis


Marju Medar

Marju Medar100x.jpg

Olen lõpetanud 1982 a. TÜ eripedagoogika eriala ja kaitsnud 1996 aastal TÜ teadusmagistri kraadi ning 2004 aastal TPÜ filosoofiadoktori kraadi sotsiaaltöös. Olen juhtinud sotsiaaltöö eriala õpetamist Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis aastatel 1999-2012 ja Tallinna Ülikoolis aastatel 2012-2015. 

1996. aastast tegutsen eksperdina ja projektitöö konsultandina ning oman 20 aastast kõrgkoolis koolitamise kogemust, seda nii taseme- kui täiendusõppes. Olen töötanud praktikuna nii haridus- kui sotsiaalvaldkonnas ning juhtinud mitmeid Eesti ja rahvusvahelisi sotsiaalvaldkonna teadus- ja arendusprojekte, mille tulemusena on valminud juhendmaterjalid juhtumipõhise võrgustikutöö läbiviimiseks, rehabilitatsioonimeeskondade spetsialistide koolituste läbiviimiseks ja tervisedenduseks kogukonnas.

Uurimissuundadeks on sotsiaalteenuste vajadus, kasutamine, korraldus ja osutamine ning sotsiaaltöö professiooni. 

Marju Medar Eesti Teadusinfosüsteemis


Anu Toots
Olen õppinud St. Peterburi Riiklikus Ülikoolis, kus kaitsesin 1990 a. ka oma teaduskraadi. Tallinna Ülikoolis olen töötanud üle 30 aasta, õpetades algul politoloogiat, hiljem heaolupoliitikaid ja uurimistöö metodoloogiat. Külalisprofessorina olen pidanud heaoluriigi teemalisi kursusi ka Tampere Ülikoolis ja Viini Ülikoolis. Alates 2015. aastast olen TLÜs valitud sotsiaalpoliitika professoriks ja kuulun ÜTI Interdistsiplinaarsete Eluteeuuringute juhatusse. Minu teadustöö seostub eelkõige kaasaegse heaoluriigi jätkusuutlikkuse ja sotsiaalse investeeringu poliitikatega, aga ka haridussüsteemide tõhususe analüüsidega. Olen olnud mitmete kodumaiste ja rahvusvaheliste komisjonide ja ekspertgruppide ning teadusajakirjade kolleegiumide liige, sh. kuulunud EKKA Nõukogusse ja SA ETAG Nõukogusse; teinud Eesti poliitika ekspertanalüüse Euroopa Nõukogule, Euroopa Komisjonile ja Bertelsmanni Fondile. Samuti olen viinud läbi õppekavade hindamist nii Eestis kui välisriikides.
Usun, et iga sotsiaaltöö spetsialist vajab lisaks instrumentaalsetele kutseoskustele ka laia silmaringi. Ainult nii suudab ta mõista sotsiaalsete probleemide süvapõhjusi ja aidata kaasa sellele, et positiivsed muutused oleksid ulatuslikud ja kestlikud.
Mare Leino

Olen lõpetanud 1985a. Tartu Ülikooli ajakirjanikuna, 1996. a. omandanud Tartu Ülikoolist pedagoogikamagistri kraadi, ning 2002a. kaitsnud Tallinna Ülikoolis doktoritöö teemal "Sotsiaalsed probleemid koolis ja õpetaja toimetulek."

Tallinna Ülikoolis töötan alates aastast 1997, enne seda olin EV Haridusministeeriumis projektitalituse peaekspert. Haridus- ja sotsiaalvaldkonna loogiliseks ühisosaks on sotsiaalpedagoogika, mida Eestis arendatakse alates 90ndatest. Sotsiaalpedagoogika on katustermin haridus- ja sotsiaalvaldkonna ühisosale; nii uuringutes kui õppetöös on oluline osutada normide suhtelisusele ning naabervaldkondade osalisele kattuvusele. Eesmärgiks on panna üliõpilane mõtlema silmnähtavate probleemide võimalike tagamaade ja konteksti üle. 

Olen koostanud, kirjutanud või tõlkinud üle 10 raamatu, erialaseid artikleid on ilmunud üle 100. 

Mare Leino Eesti Teadusinfosüsteemis


Anne Tiko

anne tiko100x.jpg

Olen lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli psühholoogina ja saanud psühholoogiakandidaadi kraadi (arengupsühholoogias) Moskvas, Üld- ja pedagoogilise psühholoogia instituudis. Töötanud Pedagoogika Teadusliku Uurimise Instituudis (algõpetuse ja keeledidaktika sektorites) ja 1991. a alates Pedagoogikaülikoolis.

Hingelt olen arengupsühholoog ja püüan oma teadmisi ja kogemusi rakendada selleks, et tulevased sotsiaaltöötajad ja lastekaitsetöötajad märkaks ja mõistaks last ja tema abivajadust ning sooviks ja suudaks teda ja tema arengut toetada.

Minu uurimishuvi on keskendunud psühhosotsiaalselt ohustatud laste toimetulekule ja nende aitamise võimalustele. 

Anne Tiko Eesti Teadusinfosüsteemis


Kersti Kriisk

Olen Tallinna  Ülikool sotsiaaltöö lektor ja doktorant. Minu peamisteks uurimissuundadeks on sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika korraldus (sh kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöö ja -poliitika) ning töö sotsiaalprobleemidega ühiskonnas.

Samas oman ligemale kümneaastast töökogemust sotsiaalnõunikuna kohalikus omavalitsuses ning olen sotsiaaltöö praktikate koordinaator instituudis nii bakalaureuse- kui ka magistriõppe tasemel. Seega pean oluliseks praktiliste kogemuste ja teoreetiliste teadmiste ühendamist

Kersti Kriisk Eesti Teadusinfosüsteemis


Reeli Sirotkina

Olen õppinud sotsiaaltööd ja sotsiaalpoliitikat ligikaudud kümme aastat. Töötanud olen sotsiaalpoliitika valdkonnas, kuid uuringuid meeldib teha just inimestega nende igapäevaeluga silmitsi olles. Leian inimestega lihtsalt kontakti ning õppimine ja õpetamine on minu meelistegevused.

Õpetan sotsiaaltöös sissejuhatavaid ained ning kõike seda, mis puudutab sotsiaaltööd ja sotsiaalpoliitikat vanemate inimestega.

Olen osalenud rahvusvahelistes uurimisprojektides, mis on seotud olnud õppekava arendamisega, vanemate inimeste võimestamise ning eneseabigruppidega ja sotsiaaltöö praktika korraldamisega

Reeli Sirotkina Eesti Teadusinfosüsteemis


Zsolt Bugarszki

zsolt100x.jpg

Zsolt Bugarszki PhD (Ungari), on sotsiaalpoliitika lektor Tallinna Ülikoolis. Tema peamisteks huvialadeks on kaitsetute inimeste olukord ühiskonnas ja teenindussektori innovatsioon IKT-põhise tehnoloogia abil. Lisaks töötab ta mitmete erinevate riikide arenguprogrammides, rõhutades loovate lahenduste tähtsust madala ja keskmise sissetulekuga riikides.


Aino Kiis

Aino Kiis Eesti Teadusinfosüsteemis