Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused
  • 100% vastuvõtueksam
  • Bakalaureuse kraad või sellega võrdsustatud diplom
  
Vastuvõtueksam:
  
Kõik kandidaadid peavad osalema vastuvõtueksamil, milleks on vestlus komisjoniga, kuhu tuleb paberkandjal kaasa võtta oma CV ja motivatsioonikiri.
  
Vastuvõtuvestlusel komisjoniga on oluline näidata oma motivatsiooni, analüüsioskust, esinemisoskust, adekvaatset arusaamist sotsiaaltöö erialast kui sellisest ja varasemaid kokkupuuteid erialaga, kui need on olemas, samuti asjatundlikkust maailma laiematest protsessidest ja sotsiaalprobleemidest ühiskonnas, oskust lahendada erinevaid olukordi,
eetilisi väärtusi, mis on sobilikud sotsiaaltöö valdkonna professionaalile jm.
  
Kandidaadid võtavad intervjuule kaasa eelnevalt kirjutatud Curriculum Vitae (CV) ja motivatsioonikirja.
  
CV mahuks on 1-2 lehekülge, font Times New Roman, kirjasuurus 12. CVs tuleb anda lühiülevaade: (a) haridusteest, sh ERASMUS programmi üliõpilasvahetuses osalemisest (kui on see kogemus); (b) sotsiaaltöö erialaga seonduvatest täiendkoolitustest, (c) töökogemusest; (d) projektitööst ja/või vabatahtlikust tegevusest sotsiaalhoolekande valdkonnas (e)
keelteoskusest (Euroopa keelemapi alusel).
  
Motivatsioonikirja mahuks on üks lehekülg, font Times New Roman, kirjasuurus 12. Motivatsioonikiri peaks kajastama põhjendust, mis motiveerib sotsiaaltöö erialale õppima tulemist, varasemat kokkupuudet sotsiaaltöö erialaga ja uurimistöö läbiviimise kogemust ning teemat, milles plaanitakse kirjutada magistritöö, samuti magistriõpingute seost praeguse
tööga, kui see on olemas.
  
NB! Õppekava sisaldab kohustuslikke inglise keelseid aineid ja õpiväljundite omandamiseks /
õppimiseks on vajalik inglise keele oskus.