Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Põhiõppejõud

Põhiõppejõud

Airi-Alina Allaste

Tallinna Ülikooli sotsioloogia professor. Alustas sotsioloogia õpinguid Eesti Humanitaarinstituudis 1993 aastal, kaitses seal esimesed kraadid ning tegi doktoritöö Helsingi Ülikoolis. Tema uurimised seonduvad elustiilide, subkultuuride ja sotsiaalsete liikumistega ning peamiselt on ta keskendunud noorte staatusele ja osalusele ühiskonnas püüdes seletada seda noorte endi antud tähenduste abil. Lisaks oma uurimisvaldkonna ainetele õpetab kvalitatiivseid meetodeid sotsiaalteadustes kõigis õppe astmetes. 

Airi-Alina Allaste Eesti Teadusinfosüsteemis


Kadri Aavik

Osakoormusega lektor. Kadril on doktorikraad sotsioloogias (TLÜ, 2015) ja magistrikraad soouuringutes (Kesk-Euroopa Ülikool, 2007). Tema peamisteks uurimishuvideks on sugu, soolisus ja sooline ebavõrdsus erinevates ühiskonnaelu valdkondades; kriitilised ülikooliuuringud (akadeemia korporatiseerumine ja selle laiemad mõjud, sookategooria teaduses ja kõrghariduses); kriitilised loomauuringud (inimeste ja loomade vahelised suhted ühiskonnas kriitilisest sotsioloogilisest perspektiivist, loomaõiguslus- ja veganliikumised, ökofeminism). Kadri kasutab oma uurimistöös kvalitatiivseid meetodeid, eelkõige narratiivset lähenemist ja intersektsionaalsust. 

Kadri Aavik Eesti Teadusinfosüsteemis


Jüri Kruusvall

Omandanud kõrghariduse ja doktorikraadi psühholoogias Tartu Ülikoolis. Ta õpetab aineid, mis on seotud sotsioloogiliste teooriatega, keskkonnasotsioloogiaga ja sotsioloogia uurimismeetoditega. Tal on pikaajaline teadustöö kogemus, uurimisteemad on olnud keskkonnasotsioloogia, kasvatussotsioloogia ja rahvussuhete sotsioloogia valdkonnast.

Jüri Kruusvall Eesti Teadusinfosüsteemis


Liis Ojamäe

Liis ojamäe100x.jpg

Sotsioloogia dotsent ja magistrikava kuraator. Bakalaureusekraad on tal omandatud majandusteaduses (TTÜ), millele hiljem lisandusid magistrikraad ja doktorikraad sotsioloogias (TLÜ). Ta õpetab peamiselt aineid, mis on seotud uurimismetodoloogia ja akadeemilise kirjutamisega, samuti linna- ja majandussotsioloogiaga. Tema uurimisteemad keskenduvad peamiselt linna- ja eluasemeuuringutele, kasutades kvalitatiivseid meetodeid või kombineerides kvalitatiivset lähenemist kvantitatiivse andmeanalüüsiga.

Liis Ojamäe Eesti Teadusinfosüsteemis 


Triin Roosalu

Dotsent alates 2014, töötanud RASIs teadurina alates 2004, nüüd samas vanemteadur. Minu juhendatud tudengite üliõpilastööd bakalaureuse, magistri ja doktoriõppes on seostatavad kas töömaastikuga või õppimisega. Sotsioloogiatudengitega puutun kokku peamiselt akadeemilist mõtlemist ja kirjutamist harjutavates ainetes.

Minu päris-oma-kursuseks on töösotsioloogia, mille raames saan lähemalt tutvustada üht oma lemmik-uurimisteemat ehk töötamise, töösuhete, tööturu valdkonda. Teine mu lemmik, millega seostub suur osa mu teadusprojekte, on õppimine, just eluhõlmav elukestev õpe. Vaimustun kergesti igasugusest uuest uurimisteemast - mis on teadlase seisukohast vaadates inspireeriv, kuid viib jõupingutuste killustumiseni.

Analüütilise tehnikana huvitab mind võrdlev perspektiiv, sealhulgas ajaline võrdlus, ja ma olen valmis ise tegema ja juhendama projekte, mis toetuvad kas kvalitatiivsele või kvantitatiivsele uurimismetoodikale või ka nende kombineerimisele. Erilist huvi pakuvad mulle kõikvõimalikud diskursused, arvamused ja hoiakud, nende sünd ja kasv ning muutumine. Õnneks on sotsioloogia selleks väga sobilik mõtlemise töövahend, vaatenurk.

Triin Roosalu Eesti Teadusinfosüsteemis 


Eve-Liis Roosmaa

Eve-Liis Roosmaa100x.jpg

sotsioloogia lektor, teadur ja bakalaureuse õppekava kuraator. Ta õpetab kvantitatiivse andmeanalüüsi meetodeid ja ainet, mis valmistab ette bakalaureusetöö kirjutamist ehk esimese uurimistöö tegemist. Samuti viib ta läbi sotsioloogia erinevaid valdkondi (nt töö, perekond, hälbiv käitumine, linn, sport jt) tutvustavat kursust. Oma sotsioloogia õpinguid alustas ta Tallinna Ülikoolis (toona Tallinna Pedagoogikaülikool) ning on kirjutamas doktoritööd elukestva õppe teemal, kus põhiküsimuseks on riikidevahelised erinevused täiskasvanuna õpingute jätkamisel. Lisaks huvitavad teda hariduse ja koolituste seosed tööeluga, noorte sotsiaalne tõrjutus (nt kuidas toimub täiskasvanuellu astumine) ja eesti keele areng teaduskeelena.

Eve-Liis Roosmaa Eesti Teadusinfosüsteemis 


Kadri Täht

Sotsioloogia dotsent ja vanemteadur. Oma doktoriõpingud läbis ja doktorikraadi kaitses ta Vrije Universiteit Amsterdam’is (Hollandis), keskendudes oma uurimistöös töö ja pere-elu ühitamisele tööaja paindlikkuse näitel. Tema uurimisteemad on keskendunud sotsiaalse kihistumise temaatika ümber, täpsemalt ühelt poolt tööturuprotsessidele (tööturule sisenemine, tööturul püsimine, tööturult väljumine jne) ja teiselt poolt töö- ja pere-elu ühitamine ning selle mõju perekonnale (selle liikmetele, pere sidususele jne). Õppetöös on ta keskendunud peamiselt kvantitatiivsete andmeanalüüsi meetodite õpetamisele, kuid on õpetanud ka kursusi heaoluriigi, sotsiaalse stratifikatsiooni ning perekonna teemal.

Kadri Täht Eesti Teadusinfosüsteemis 


Ellu Saar

Tallinna Ülikooli sotsioloogia professor ja sotsioloogia doktoriõppekava kuraator. Ta õpetab ained, mis on seotud sotsiaalse stratifikatsiooni (kihistumise), haridussotsioloogia, eluteede ja kvantitatiivsete andmeanalüüsi meetoditega. Tal on pikaajaline teadustöö kogemus, mille jooksul on osalenud ja ka juhtinud mitmeid rahvusvahelisi teadusprojekte elukestva õppe, hariduse, sotsiaalse mobiilsuse ja noorte töörutule lülitumise teemadel. Ellu Saar kaitses bakalaureusekraadi Tartu Ülikoolis rakendusmatemaatika erialal ning omandas sotsioloogia doktorikraadi Valgevene Riiklikus Ülikoolis. Tema doktoritöö käsitles noorte sotsiaalset mobiilsust ja põhines Eestis läbiviidud keskharidusega noorte pikaajalisel uuringul. Lisaks on ta end täiendanud Max Planck’i Instituudis Saksamaal.

Ellu Saar Eesti Teadusinfosüsteemis 


Peeter Vihma

Sotsioloogia lektor ja praktika koordinaator. Ta kirjutab oma doktoritööd Helsinki ülikoolis kogukondadest ning tegutseb ka vabakutselise sotsioloogina. Õppeainetest annab ta sissejuhatust sotsioloogiasse, kodanikeühiskonna teooriaid, tarbimissotsioloogiat, linnakultuuri teooriaid ning erinevaid kvalitatiivseid analüüsimeetodeid. Lisaks teadustööle teeb Peeter dokumentaalfilme, mis samuti moel või teisel puudutavad kaasaegset ühiskonda.

Peeter Vihma Eesti Teadusinfosüsteemis