Esileht - Ühiskonnateaduste instituut

Tipptase ja võrdsed võimalused: sootundlikud karjäärimudelid teadustee alguses

Toimub: 17.03.2016, kell 10:30-17:00
Koht: Tallinna Ülikool, Astra maja, ruum A002

Läänemaailma kõrghariduses toimuvad neoliberaalsed reformid ja nende tagajärjed on jõudnud ka Eesti kõrgharidusmaastikule. Ühelt poolt on need endaga kaasa toonud efektiivsuse tõusu, teisalt aga ka konkurentsi ja ebavõrdsuse suurenemise. Teadlikud meetmed võrdse kohtlemise ja soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks seevastu on suunatud just selliste negatiivsete tendentside leevendamiseks. Eraldi tähelepanu väärivaks sellistes keerulistes tingimustes on noorteadlaste akadeemilise karjääri kohta käivad küsimused. Kuidas võiks sellistes tingimustes välja näha teadlase karjäärimudel? Kuidas saaksime soodustada alustavate teadlaste akadeemilist karjääri? 

Konverentsil analüüsitakse neid küsimusi soolisest aspektist. Vaetakse sooneutraalse/soopimeda ja sootundliku/sooteadliku karjäärimudeli positiivseid ja negatiivseid aspekte ning nende mudelite sobivust Eesti oludesse.

Konverents toimub projekti “Teadlase karjäärimudeli arendamine naiste karjääritee toetamiseks” raames, mida rahastatakse Norra finantsmehhanismi 2009–2014 programmi “Sooline võrdõiguslikkus ning töö- ja pereelu tasakaal” kahepoolsete suhete fondi vahenditest.

Esimesele 50 saabujale kingitusena ajakirja "Ariadne Lõng" värske number – täname koostöö eest Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku bürood!

PROGRAMM

10.30-11.00 Kogunemine ja tervituskohv

11:00 Sissejuhatavalt
• Triin Roosalu (TLÜ): Avasõnad ja tervitused.
• Rektorite Nõukogu juht, TLÜ rektor prof Tiit Land: Alustava teadlase sootundlik karjäärimudel: rektori pilguga
• Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa-Ly Pakosta: Miks pöörduvad noorteadlased võrdõigusvoliniku poole?

11:30-13:30 I teema: Isetekkelised karjääriteed Eesti teaduses: uuringute andmed
• Eneli Kindsiko (TÜ): Teadlase karjäär: Eesti rahvusvahelises taustsüsteemis
• Jaana Eigi (TÜ): Alustavad humanitaarteadlased, juhendamine ja projektipõhisus
• Endla Lõhkivi (TÜ): Kes on mentor? Tähelepanekuid fookusgrupi intervjuudest
• Kadri Aavik (TLÜ): Sooline võrdõiguslikkus ja võrdsed võimalused teaduses: fookusgrupi intervjuud Eesti ülikoolide nais- ja meessoost noorteadlastega

13:30-14:00 Lõuna

14:00-16.00 II teema: Juhitud ja sootundlik karjäärimudel kui Eesti teaduse võimalus
• Toivo Roosimaa (TTÜ Ametiliit, Eesti Kõrgkoolide, Teadus- ja Arendusasutuste Ametiliitude Ühenduse UNIVERSITAS esimees): Karjäärimudeli loomise lugu TTÜ näitel
• Jakob Kübarsepp (TTÜ ja Teaduste Akadeemia): Karjäärimudeli uuendamisest TTÜs*
• Marja-Liisa Kärp (Eesti Teadusagentuur): Soolõime kui ETAg läbiv teema
• Marion Pajumets (TLÜ): Kuidas toetada alustavaid naisteadlasi? Norra näide
• Kadri Aavik, Maaris Raudsepp, Tanel Vallimäe (TLÜ): Institutsionaalsed diskursused soolise võrdõiguslikkuse kohta Eesti ülikoolide esindajate intervjuude põhjal
• Triin Roosalu (TLÜ): Sekkumismudel – väljakutse oivalisusele postsotsialislikus teaduskultuuris?

16:00 Kokkuvõtlik peegeldus
• akadeemik Ene Ergma (TÜ ja Eesti Teaduste Akadeemia)
Mõtteid teaduskarjääri alguse toetamisest

Tutvu esinejatega SIIN.

________________________
* edastas esitamiseks slaidid