Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Teadus - Akadeemiliste suundade teadustegevus - Rahvusvahelised suhted ja tuleviku-uuringud

Rahvusvahelised suhted ja tuleviku-uuringud

Rahvusvaheliste suhete ja tuleviku-uuringute suund pakub tudengitele ja õppejõududele võimalust uurida mitmeid seotud ülemaailmseid protsesse, mis kujundavad meie tänapäevase maailma. Suund toetab kriitilist mõtlemist, kuidas maailm on seotud ning millised on suhted ja protsessid, mis seda mõjutavad. Liikudes edasi traditsioonilisest riigipõhisest rahvusvaheliste suhete mudelist, vaatleb see riikideüleseid protsesse, mis suhtlevad kohaliku kontekstiga läbi inimeste, kaupade ja informatsiooni voogude.

Suund toetab süvitsi uuringuid ning õpinguid, mis puudutavad maailma erinevaid valdkondi nagu rahvusvahelised suhted, aga ka maailmaüleste protsesside majanduslikke, sotsiaalseid ja julgeolekupoliitilisi aspekte. Fookuses on globaalsete protsesside suhestumine kohalike poliitikate ja kohaliku kontekstiga.

Käimasolevad projektid

ETIS

Projekti ülikoolipoolsed liikmed

Kestus

Tensions - Postsovetlikud pinged: alustavate teadlaste koolitusprogramm postsovetlike olude teemal

Projekt „TENSIONS“ pakub doktorantidele maailmatasemel  koolitusprogrammi, mis keskendub postsovetliku ajastu pingetele. Pingete all on mõeldud sõdu, konflikte, rahutusi, kuid ka sotsiaalseid pingeid. Projekt toetab kokku kahteteist nooremteadurit ning viite vanemteadurit.

Projekti kodulehekülg

ETIS

Abel Polese

2013-2017

Arengu kujutamine: postsotsialistliku maailma arengupoliitikate ja nende mõju multidistsiplinaarne ja mitmetasandiline analüüs

Projekti põhieesmärk on rajada, säilitada ning luua jätkusuutlik maailma tipptasemel uurimisrühm, mis keskendub arengupoliitikale  postsotsiaalsetes ruumides. Tänu laiale geograafilisele ja distsiplinaarsele fookusele pakub projekt uurimisrühmale rahvusvahelist ja interkultuurilist keskkonda, mis aitab kaasa oma erialal spetsialiseerumisele ning professionaalsel arengule.

Projekti kodulehekülg

ETIS

Abel Polese

2013-2017

PROVIDE Avalike hüvede nutikas korraldamine ELi põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas

Projekti eesmärgiks on pakkuda välja kontseptuaalsed alused, tõendatud lähtekohad ja sobivad tööriistad ning vastavad poliitikainstrumendid, et toetada avalike hüvede “nutikat” korraldamist põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas. Projekti tulemiteks on: (a) uuendatud avalike hüvede kontseptsioon, (b) tegevuspõhimõtted avalike hüvede nutikaks korraldamiseks,(c) tööriistad, mis ühendavad kaardistamise valikud, hindamiskriteeriumid ja sobivad poliitikamehhanismid ning (d) ühiselt jagatud arusaam tegevuspraktikatest.

ETIS

Külliki Tafel-Viia, Silja Lassur, Erik Terk, Andres Viia, Hannes Palang

2015-2018

 

Teostatud projektid

ETIS

Projekti ülikoolipoolsed liikmed

Kestus

Interreg IV Programm 2007-2013 Project Teenusedisain

Projekti eesmärgiks on tõsta teenuste disaini alast teadlikkust Eestis ja Soomes. Projekti raames luuakse platvorm teenuste disaini alase diskussiooni tekkeks. Info ja teadmiste vahendamine toimub blog ja wiki formaadis portaalis servicedesign.tv, mille põhjal valmib projekti lõpuks ka multimeedia raamat. Projekti raames viiakse läbi tulevikku suunatud teenuste disaini alane uuring Eestis ja Soomes, mille tulemused annavad sisendi piloot-koolitusmooduli väljatöötamiseks ja katsetamiseks Lahti Rakenduskõrgkoolis erialal „Design Business“.

ETIS

Erik Terk

2009-2012

INTERREG IV A Programmi 2007-2013 Projekt "Helsingi ja Tallinna transpordiühendused ja planeerimisstsenaariumid"

Teoreetiliste eeltööde teostamine ja vastavate arengustsenaariumide koostamine Tallinn-Helsinki kaksiklinna tulevaste transpordiühenduste väljatöötamiseks. Transpordisüsteemi pudelikaelte fikseerimine ja alternatiivsete lahendite väljapakkumine.

ETIS

Erik Terk

2011-2012

Uurimustöö „Tallinna elamispinnastsenaariumid ja „magamislinnaosade“ tulevik“

Uurimistöö ülesandeks on välja töötada tõenäolistele demograafilistele, sotsiaalsetele ja majanduslikele arengutele vastavad aluspõhimõtted 1960-ndatel kuni 1980-ndatel aastatel rajatud paljukorruseliste elurajoonide pikaajaliseks renoveerimiseks ja arendamiseks.

ETIS

Erik Terk

2014-2015

Transfor