Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Teadus - Akadeemiliste suundade teadustegevus - Riigiteadused

Riigiteadused

Akadeemiline suund näeb poliitikat ja valitsemist koostoimes ning mõjutatuna rahvusvahelisest, majanduslikust ja sotsiaalsest taustsüsteemist. See integratiivne lähenemine on kujundanud tervikliku riigiteaduste õpetamise ja teadusarendustegevuse kontseptsiooni.

Oleme mitme rahvusvahelise teadusühenduse – ECPR, EGPA, NISPAcee – aktiivsed liikmed, meie teadustegevus on rahvusvaheliselt evalveeritud. Suuna teadustegevus on keskendub politoloogiale ja valitsemisele. Neis valdkondades pakume alus- ja rakendusuuringuid, arendusprojekte, konsultatsioone, analüüse ning koolitusi.

Oleme täitnud tellimusuuringuid Riigikantseleile, Riigikogule, Sise-, Justiits-, Haridus- ja Teadus-, Kultuuri- ning Keskkonnaministeeriumile, samuti mitmele omavalitsusele ning valitsusvälisele organisatsioonile.

Koordineerime eestikeelse võrgupõhise teadusajakirja Acta Politica Estica väljaandmist ning koostöös Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Keskusega ilmub rahvusvaheliselt kõrgelt kategoriseeritud ingliskeelne interdistsiplinaarne teadusajakiri Studies of Transition States and Societies.

Kontakt: suunajuht Leif Kalev: leif.kalev....at....tlu.ee  

Käimasolevad projektid

Projekti pealkiri, lühikirjeldus

ETIS

Projekti täitjad

Kestus

Riigid, kodanikud ja hargmaistumine

Uurimisprojekt keskendub riigivõimu ja kodanike võimaluste ja rollide teisenemisele seoses hargmaistumisega ning laiemalt üleilmastumisega. Projekti käigus selgitatakse hargmaise teisenemise suundumusi ja võimalikke mõjusid riiklusele, poliitikale, valitsemisele ja kodanikeühiskonnale. Uuritakse hargmaiste inimeste kodakondsuspraktikate ja identiteetide muutumist, kodanikeühiskonna arengut, samuti riikide kodakondsus-, rände-, hargmaisus- ja diasporaapoliitikaid ning nende seoseid suveräänsuse ja demokraatia teisenemisega.

ETIS

Leif Kalev, Mari-Liis Jakobson, Rein Ruutsoo

2015-2018

PROVIDE Avalike hüvede nutikas korraldamine ELi põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas

Projekti eesmärgiks on pakkuda välja kontseptuaalsed alused, tõendatud lähtekohad ja sobivad tööriistad ning vastavad poliitikainstrumendid, et toetada avalike hüvede “nutikat” korraldamist põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas. Projekti tulemiteks on: (a) uuendatud avalike hüvede kontseptsioon, (b) tegevuspõhimõtted avalike hüvede nutikaks korraldamiseks,(c) tööriistad, mis ühendavad kaardistamise valikud, hindamiskriteeriumid ja sobivad poliitikamehhanismid ning (d) ühiselt jagatud arusaam tegevuspraktikatest.

ETIS

Külliki Tafel-Viia, Silja Lassur, Erik Terk, Andres Viia, Hannes Palang

2015-2018

 

Lõppenud projektid

Projekti pealkiri, lühikirjeldus

ETIS

Projekti täitjad

Kestus

Kaasava integratsioonikonteksti poliitilised ja sotsiaal-psühholoogilised determinandid ning nende vastastikused seosed

Antud projekt uurib kaasava integratsioonikonteksti poliitilisi ja sotsiaalpsühholoogilisi faktoreid nende koosmõjus. Projekt keskendub vene vähemuste integratsioonile Eestis ja Norras, kuid omab ka laiemat perspektiivi, uurimaks kaasava integratsioonikonteksti faktoreid üldisemalt.

Projekti kodulehekülg 

ETIS

Raivo Vetik

Maaris Raudsepp

2013-2017

Legaalne ja protseduuriline informatsioon asüülitaotlejatele Euroopa Liidus

Projekt hõlmab asüülitaotlejatele pakutava legaalse ja protseduurilise informatsiooni parimate praktikate analüüsi. Hinnatakse tänast riikide praktikat, parima eksisteeriva praktika vahetamise võimalusi. Sh CEAS instrumentide raames. Võrdlev analüüs toimub kuue valitud EL liikmesriigi praktikaid kattes: Suurbritannia, Malta, Küpros, Itaalia, Rootsi ja Eesti.

 

ETIS

Raivo Vetik

2016-2017

Rahvusvaheline Kodanikuhariduse Uuring (ICCS)

IEA Rahvusvahelise kodanikuhariduse uuringu ICCS2016 eesmärk on selgitada, kuidas ja mil määral on noored valmis võtma kodanikurolli ning milline osa on selles õpetajatel ja koolil ICCS 2016 jätkab IEA 1999 ja 2009 kodanikuhariduse uuringuid, millest ka Eesti osa võttis.  Antud uuring algas 2014 aastal pilootuuringuga ning lõpeb 2017 aastal. http://www.iea.nl/iccs_2016.html

ETIS

Anu Toots

2014-2017

Multikultuursus, kultuuriline homogeensus ja sotsiaalkaitse Põhjamaade regioonis ja Eestis

Projekti eesmärgiks on võrgustikukohtumiste toel valmistada ette uus teadusarendusprojekti taotlus.

 

 

Raivo Vetik

2016-2017

Tensions - Postsovetlikud pinged: alustavate teadlaste koolitusprogramm postsovetlike olude teemal

Projekt „TENSIONS“ pakub doktorantidele maailmatasemel  koolitusprogrammi, mis keskendub postsovetliku ajastu pingetele. Pingete all on mõeldud sõdu, konflikte, rahutusi, kuid ka sotsiaalseid pingeid. Projekt toetab kokku kahteteist nooremteadurit ning viite vanemteadurit.

Projekti kodulehekülg

ETIS

Abel Polese

2013-2017

Arengu kujutamine: postsotsialistliku maailma arengupoliitikate ja nende mõju multidistsiplinaarne ja mitmetasandiline analüüs

Projekti põhieesmärk on rajada, säilitada ning luua jätkusuutlik maailma tipptasemel uurimisrühm, mis keskendub arengupoliitikale  postsotsiaalsetes ruumides. Tänu laiale geograafilisele ja distsiplinaarsele fookusele pakub projekt uurimisrühmale rahvusvahelist ja interkultuurilist keskkonda, mis aitab kaasa oma erialal spetsialiseerumisele ning professionaalsel arengule.

Projekti kodulehekülg

ETIS

Abel Polese

2013-2017