Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Teadus - Akadeemiliste suundade teadustegevus - Riigiteadused

Käimasolevad projektid / Lõppenud projektid

Käimasolevad projektid / Lõppenud projektid

Käimasolevad projektid                                                          ETIS        Projekti juht           Kestus                    

HEALTHEQUITY 2020: Reducing health inequalities – preparation for regional action plans and structural funds project 
HEALTHEQUITY 2020 on rahvusvaheline projekt, mida finantseerib Euroopa Komisjon ja DG SANCO ja mille eesmärk on abistada 10 EL liikmesriigi/regioone arendada välja tõestuspõhised tegevuskavad ebavõrdsuse vähendamiseks tervise valdkonnas. Projekti raames püütakse leida võimalikud tegevusvaldkonnad ja pakkuda välja tegevused ebavõrdsuse vähendamiseks tervise valdkonnas ja kogukonnaelus laiemalt.

RU/11013

Maria Filina-Kossatsova,
Anu Toots

2013-2015

Kaasava integratsioonikonteksti poliitilised ja sotsiaal-psühholoogilised determinandid ning nende vastastikused seosed (DIMA)
Antud projekt uurib kaasava integratsioonikonteksti poliitilisi ja sotsiaalpsühholoogilisi faktoreid nende koosmõjus.

Rahastus: Norra-Eesti teaduskoostöö programm
Projekti koduleht: www.tlu.ee/dima

EMP138 (AU/9013)

                    

Raivo Vetik  

2013-2016

Postsovetlikud pinged: alustavate teadlaste koolitusprogramm postsovetlike olude teemal (TENSIONS)

Rahastus: Euroopa Komisjoni 7. raamprogramm, Marie Curie Actions (ITN)
Projekti koduleht: www.tlu.ee/tensions

ÕA/113

 Abel Polese

                   

2013-2017

Arengu kujutamine: postsotsialistliku maailma arengupoliitikate ja nende mõju multidistsiplinaarne ja mitmetasandiline analüüs (PSDEV)

Rahastus: Euroopa Komisjoni 7. raamprogramm, Marie Curie Actions (IRSES)
Projekti koduleht: www.tlu.ee/psdev

AU/1813

 Abel Polese

2013-2017

Siire vs. teisenemine: demokraatia teede võrdlus endistes NSV Liidu maades kasutades juhtumianalüüsi tulemusi kodanikuühiskonna, rahvusvahelise abi ja sisepoliitika valdkondadest (TRANSFOR)
Antud projekti eesmärgiks on täita lünk kirjanduse osas ning uurida kodanikuühiskonna ja erinevatel riigi tasanditel opereerivate poliitiliste jõudude vastastoimet. Kavandatud teadustöö eesmärgiks on kodanikuühiskonna, välisabi organisatsioonide ja riigi suhete kaardistamine.

Rahastus: Euroopa Komisjoni 7. raamprogramm, Marie Curie Actions (IRSES)
Projekti koduleht: www.tlu.ee/transfor

AU/3512

 Abel Polese

2012-2016

Venemaa ja naabruspoliitika sihtriikide ärikeskkonna alase magistriõppe ühismooduli arendamine Eesti ettevõtete ida-suunalise ekspordivõimekuse tõstmiseks (TRADERUN)
Projekti üldiseks eesmärgiks on tõsta Venemaa ja naabruspoliitika ühiskonna arenguid ja selle mõju ärikeskkonnale hinnata oskavate ekspertide ettevalmistuse kvaliteeti Eesti kõrgharidusruumis. See võimaldaks tõsta Eesti ettevõtjate teadlikkust ida.turgudele sisenemisel ja seal tegutsemisel. Selleks kujundatakse projekti raames kõrgkoolide ja ettevõtjate koostöös välja Venemaa ning naabruspoliitika sihtriikide majanduslikku, poliitilis-administratiivset ning kultuurilist ärikeskkonda käsitlev magistriõppe tasandi ühismoodul.

Rahastus: Euroopa Komisjon
Projekti koduleht:www.tlu.ee/traderun ja www.traderun.ee

ÕA/10810

Georg Sootla

2010-2014

Aktiivse valimisõiguse ea langetamise mõjude käsitluseks metoodika välja töötamine ja selle metoodika alusel analüüsi koostamine ning selle üldsusele kättesaadavaks tegemine ja tutvustamine, sealhulgas rahvusvahelise konverentsi korraldamine
Eesmärk on töötada välja metoodika aktiivse valimisõiguse ea langetamise mõjude käsitluseks sihtgrupi, valijaskonna ja ühiskonna seas ja selle metoodika alusel analüüsi koostamine ning selle üldsusele kättesaadavaks tegemine ja tutvustamine, sealhulgas rahvusvahelise konverentsi korraldamine.

Rahastus: Riigieelarveline eraldis

RU/313


 Anu Toots    

2013-2014