Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Teadus - Akadeemiliste suundade teadustegevus - Sotsioloogia

Sotsioloogia

Sotsioloogia akadeemilise suuna õppe- ja teadustegevus keskendub seniste uurimistraditsioonide edasiarendamisele sotsioloogia erinevates valdkondades. Peamiste uurimisteemadena saab välja tuua haridus- ja noorsoouuringuid, tööturgu, kodanikuühiskonda, soouuringuid, sotsiaalset kihistumist ja mobiilsust, eluasemestrateegiaid, etnilise mitmekesisusega kaasnevate mitmekultuurilisuse ja ebavõrdsuse mõju ühiskonna sidususele, õiglusarusaamu, institutsioonide ja poliitikate (sealhulgas heaoluriigi) rolli.

Lai teemadevalik pakub võimaluse interdistsiplinaarseks lähenemiseks. Uurimisse kaasatud valdkondlik kompetents on rahvusvaheliste ja võrdlevate uuringute suunitlusega, mis võimaldab suunas saavutada Eesti vajadustele vastavat ja seejuures rahvusvahelist kogemust arvestavat tulemus. Suuna teadus- ja arendustegevus on tihedalt seotud Eesti suurima sotsioloogia teaduskeskuse - Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Keskusega.

Kuulume järgmistesse rahvusvahelistesse erialaorganisatsioonidesse: 

  • European Consortium of Sociological Research
  • Transition in Youth
  • ISA Research Committee 28: Social Stratification and Mobility

Kontakt: Suuna juht Ellu Saar, e-mail: ellu.saar....at....tlu.ee

Käimasolevad projektid

Projekti pealkiri, lühikirjeldus

ETIS

Projekti täitjad

Kestus

Noorteseire 2016 

Projekti eesmärk on analüüsida osalust, noorsootööd ja noorte plaane käsitlevaid kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid andmeid, keskendudes mitte- ja informaalse õppe aspektidele. Samuti uuendatakse projekti käigus andmebaase noorte eluolus 2015. ja 2016.aastal toimunud muudatusi käsitlevate andmete ning viimaste uurimustega.

ETIS

Airi-Alina Allaste,

Marti Taru, 

Liisa Martma,

Raili Nugin

2016-2018

Kumulatiivsed protsessid haridustee ja töökarjääri kujunemisel seletamaks ebavõrdsust neoliberaliseerumise kontekstis

Projekti eesmärk on analüüsida paremuse (halvemuse) akumuleerumise protsesse haridusteel ja töökarjääri kujunemisel neoliberaliseerumise tingimustes ja välja töötada mudel, mis käsitleks muutusi sotsiaalsete gruppide vahelises ebavõrdsuses sõltuvalt institutsionaalsest kontekstist.

ETIS

Ellu Saar,

Marge Unt,

Jelena Helemäe,

Marii Paškov,

Eve-Liis Roosmaa,

Kadri Täht,

Rein Vöörmann

2015-2020

Kutsehariduse muutuv olemus ja roll Euroopas

Rahvusvahelise võrdleva uuringu eesmärgiks on anda ülevaade viimase kahe aastakümne jooksul Euroopa kutsehariduses aset leidnud muutustest ja arengutest. Selleks, et analüüsida toimunud muutusi ja nendega seotud sisemisi ja väliseid tegureid, kogutakse ning analüüsitakse andmeid nii rahvusriikide kui Euroopa tasandil uurimisrühma poolt, mida juhib 3s Unternehmensberatung ja mis kaasab ca 150 hariduse ning tööturu valdkonna eksperti ja teadurit üle Euroopa.

ETIS

Ellu Saar

Triin Roosalu,

Eve-Liis Roosmaa,

Jelena Helemäe

2016-2018

COST Interdistsiplinaarsus uuringu kavandamises ja rahastamistsüklites (INTREPID)

Tegevuse peamine eesmärk on parema arusaamise kujundamine efektiivsest interdistsiplinaarsest teadustööst Euroopas, et tugevdada teadlaste võimekust analüüsida kaasaegseid kasvavalt keerulisi ja määratlematuid globaalseid probleeme (linnauuringute kontekstis).

ETIS

Liis Ojamäe

2014-2019

Noorte sotsiaalne tõrjutus Euroopas: kumulatiivne halvemus, toimetulekustrateegiad ja tõhusad poliitikad

Hiljutise majanduskriisi tõttu kasvanud noorte tööturu ebakindluse taustal on selle interdistsiplinaarse ja rahvusvahelise projekti eesmärk anda mitmekülgne pilt sellest, kuidas noorte tööturu haavatavus mõjutab nende sotsiaalse tõrjutuse riski Euroopas. Rakendades dünaamilist mitmemõõtmelist vaadet noorte tõrjutuse objektiivsetele ja subjektiivsetele tahkudele tehakse kindlaks kumuleeruvate halvemuste omavahelised seosed ning võimalikud riskid ja tasakaalustavad mehhanismid.

ETIS

Marge Unt,

Jelena Helemäe,

Ellu Saar,

Eve-Liis Roosmaa,

Margarita Kazjulja,

Kadri Täht,

Marti Taru

2015-2018

COST Tööea pikendamise poliitikate mõju erinevused sooti ja tagajärjed tervisele lääne riikides

Selle tegevuse eesmärk on edendada teaduslikku teadmist pikenenud tööea erinevatest soolistest mõjudest vanemate töötajate tervisele ja majanduslikule heaolule Euroopas ja toetada informeeritud sootundlike poliitikate arendamist. Selleks on vajalik uurida selliste poliitikate võimalikke erinevaid mõjusid tervisele ja majanduslikule heaolule erinevatele vanematele töötajate gruppidele, kasutades elukaare perspektiivi, mis on tõestanud end kui uuenduslik lähenemine poliitikate analüüsimiseks.

ETIS

Marge Unt,

Triin Roosalu

2015-2019

Interdistsiplinaarne terviklähenemine füsioloogilise sünnituse ja sünni mõistmiseks ja kontekstualiseerimiseks (BIRTH)

Nurisünnitus on ühiskonnas tõsine probleem. Seda patoloogiat on seostatud liigse meditsiinilise sekkumisega madala riskiga naiste grupis. Antud tegevus on omakorda põhjustanud ootamatuid kliinilisi tagajärgi ning suurenenud tervishoiu kulusid. Projekt uurib viite domeeni, et tagada optimaalne ema ja vastsündinu tervis ja ennetada liigset meditsiinilist sekkumist madala riskiga naiste grupis.

ETIS

Triin Roosalu,

Kristiina Uriko,

Kadri Aavik,

Heili Einasto

2014-2018

Lõppenud projektid 

Projekti pealkiri, lühikirjeldus

ETIS

Projekti täitjad

Kestus

Kultuuriline muutus energiasäästlikkuse eeldusena: uuringu II faas

Uuringu II etapi eesmärk on tuvastada kaitsejõudude energiasäästlikku käitumist toetavaid ja takistavaid hoiakuid ja käitumismudeleid, kujundada sekkumismudel nende muutmiseks ja seda mudelit testida. Selle põhjal luuakse sekkumist toetavad vahendid, nt koolitusmaterjalid.

ETIS

Triin Roosalu,

Maaris Raudsepp

2015-2016

Vabaühenduste Fondi programmi tulemuste mõju analüüs

Vabaühenduste Fondi tegevuse üldeesmärk on panustada kodanikuühiskonna arengusse ning sotsiaalse õigluse, demokraatia ja säästva arengu edendamisse. Projekti raames viiakse läbi Fondi tegevuse mõju analüüs. Uuringu käigus analüüsitakse projektikutsungites edukalt osalenud ühenduste kogemust, uurides projektidele seatud eesmärkide saavutamist; ühenduste vajaduste muutumist projekti elluviimise algusest tänaseni; ühenduse tegevusvõimekusega seonduvaid küsimusi; ning programmi raames toimunud koostööd doonor-riikidega ja selle jätkusuutlikkust.

ETIS

Triin Roosalu

2016

Alternatiivsed karjäärid ja töökorraldus: postkommunistlike riikide paindlikkus

Projekti fookuses on teadusliku uurimuse läbiviimine alternatiivsetest tööteedest ja töökorraldusest. Analüüsitakse Eesti andmeid rahvusvahelises võrdluses, keskendudes ühelt poolt aja-, koha-, funktsionaalse ja numbrilise paindlikkuse rakendamisele ja teiselt poolt soolise tööjaotuse, mittetraditsiooniliste karjääride ja tasustamata töö teemadele.

ETIS

Triin Roosalu

2013-2016

Noorte heaolu mõõtmine(MYWeB)

Projekt MYWeB hindab longituudse Euroopa laste ja noorte uuringu (European Longitudinal Study for Children and Young People — ELSCYP) teostatavust võttes tasakaalustatult arvesse nii teaduslikku kui ka poliitilist perspektiivi. Tasakaalu leidmise teaduse ja poliitika vahel tagab «evaluation/appraisal» meetodi kasutamine, mis kindlustab, et tulemused on metoodiliselt viimistletud, tehniliselt teostatavad ja mõistliku eelarvega. Kuues riigis läbiviidav pilootuuring annab empiirilisi andmeid, mis aitavad hinnata longituuduuringu teostatavust. 

ETIS

Marge Unt

2014-2016

Haridus kui elukestev protsess – haridusteede võrdlus kaasaegsetes ühiskondades eduLIFE

Projekti eesmärk on analüüsida, kuidas haridusteed kujunevad elukäigu vältel sõltuvalt perekondlikust päritolust, haridusinstitutsioonide ülesehitusest, tööteest ja perekondlikest sündmustest. Projekt on struktureeritud nelja teema ümber: 1) eelhariduse kvaliteet ja selle lühi- ja pikaajaline mõju ebasoodsa päritoluga isikutele, 2) erinevate keskhariduse diferentseerumise mudelite mõju kompetentside arengule ja haridusvõimlustele, 3) erinevate kutsehariduse mudelite mõju tööturule lülitumisele, 4) töökarjääri ja elukestva õppe vastastikune toime.

ETIS

Ellu Saar,

Kadri Täht,

Marge Unt,

Eve-Liis Roosmaa,

Jelena Helemäe,

Rein Vöörmann

2011-2016