Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Teadus - Akadeemiliste suundade teadustegevus - Sotsiaalkaitse

Sotsiaalkaitse

Sotsiaalkaitse suuna teadus- ja arendustegevus keskendub erinevatele teemadele, mis on muuhulgas seotud sotsiaalkaitse võtmevaldkondadega−sotsiaaltöötaja professionaalne areng ja professionaalsus, sotsiaalne kaitse ja sotsiaalpoliitika Eestis ja Euroopas, eakate poliitika ja gerontoloogiline sotsiaaltöö, laste hoolekanne ja lastekaitse, deinstitutsionaliseerimine ja kogukonnatöö, sotsiaalpedagoogika alased teemapüstitused. Teadus- ja arendustegevuse laialdane teemavalik võimaldab viia läbi uuringuid ja projekte, mis tugevdab sotsiaaltöö valdkonna arenguid ja praktikaid, mis toetavad haavatavate indiviidide ja kogukondade heaolu edendamist.

Kuulume järgmistesse rahvusvahelistesse erialaorganisatsioonidesse: IASSW (International Association of Schools of Social Work) ja EASSW (European Association of Schools of Social Work). 

Laste ja perede uurimisgrupi tegevust tutvustav info on kättesaadav SIIT.

Kontakt: suunajuht professor Karmen Toros, Karmen.Toros....at....tlu.ee

Käimasolevad projektid

Käimasolevad projektid

ETIS

Projekti ülikoolipoolsed liikmed

Kestus

Ühine teenuseinnovatsioon Euroopas

Käesolev projekt panustab ühisele avalike teenuste arendamisele läbi demokraatlike dimensioonide ja sotsiaalse kaasatuse, ühendades koostööle erinevad kodanike grupid ja huvipoolte esindajad. Erinevate andmeallikate (avaandmed, sotsiaalmeedia) ühendamisel innovatiivsete info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatega üheksas piloteerivas partnerasutuses, tutvustatakse ühise teenuseinnovatsiooni eksperimenteerimise kultuuri ja võimalusi. CoSIE projekti kaks katuseesmärki on: (1) arendada teenuseid, lähtuvalt teenuste lõppkasutajate ja nende informaalsete tugivõrgustike prioriteetidest; (2) kaasata kodanikke, eelkõige nö "raskesti kaasatavaid", ühisesse avalike teenuste disainimisse.

https://cosie.turkuamk.fi/

ETIS

Zsolt Bugarszki, Marju Medar, Karmen Toros, Ingrid Sindi, Katri-Liis Reimann, Koidu Saia

2017-2020

Arendades koosloomet ühise sotsiaalteaduste mõjude platvormi kaudu

Horizon 2020 projekti käigus luuakse dialoogikeskkond, kuhu on kaasatud teadusvaldkonnavälised osapooled. Dialoogiplatvormil panustavad kaasloome takistustegurite ja edendajate identifitseerimisse ühiselt nii teadus-, tööstus, valitsus-, kui ka sotsiaalvaldkonna partnerid. Kaasloome teooria ja praktika tulemused moodustavad valorisatsiooniteooria aluse, mida projekti käigus testitakse Quadruple Helix innovatsioonimudeli kontekstis. Nimetatud kontseptsiooni testitakse ja arendatakse meetodil, mis on üle kantav ja kohandatav nii teadus-, tööstus, valitsus-, kui ka sotsiaalvaldkonna partneritele üle Euroopa.

ETIS

Zsolt Bugarszki, Scott Abel, Karmen Toros

 

2016-2019

 

Teostatud projektid

Teostatud projektid

ETIS

Projekti ülikoolipoolsed liikmed

Kestus

Abivajava lapse ja pere hindamine lastekaitsetöös: lastekaitsetöötajate refleksioone kliendi kaasamisest

Projekti fookuses on uurimuse läbiviimine pere ja lapse kaasamisest lastekaitsetöö hindamisprotsessis. Projekti eesmärk on uurida lastekaitsetöötajate hindamispraktikaid kliendi kaasamise kogemustest.  Põhiküsimuseks on välja selgitada, mis toetab ja raskendab pere efektiivset kaasamist hindamisprotsessi, täpsemalt: (1) Millistel väärtustel ja põhimõtetel põhineb lastekaitsetöötajate arusaam kaasamisest?, (2) Millised on lastekaitsetöötajate kogemused hindamisprotsessist, sh head praktikad? (3) Millised on rahvusvahelised head praktikad kliendi kaasamisest lastekaitsetöös, sh hindamisprotsessis?

ETIS

  

Karmen Toros, Anne Tiko, Piret Kangur, Egle Välba

2016

Positiivsete hoiakute kujundamine - tööturu ligipääsetavus vaimse tervise probleemidega noorte jaoks 

Projekti eesmärkideks on läbi uurimis- ja arendustegevuse edendada psüühikahäiretega inimeste ligipääsu tööturule (arendusuuring tööandjate ja sidusgruppidega); vähendada vaimse tervise ja sotsiaalsete probleemidega seotud stigmasid ühiskonnas (meediakampaania ja selle mõju uuring), suurendada sihtgrupi sotsiaalset kaasatust ja sotsiaalsete oskuste arendamist.

http://www.padproject.eu/

Rahastaja: European Regional Development Fund, Interreg Central Baltic programm. 

__thumb_-2-Positive attitude development logo.png

ETIS

Zsolt Bugarszki, Marju Medar, Anne Tiko

2015-2017

Uuring psüühilise erivajadustega inimestele suunatud erihoolekandesüsteemi ümberkorraldamiseks ja tõhustamiseks teiste riikide praktikate alusel 

Eesti erihoolekandesüsteemi hetkeolukorra ja arenguvajaduste kaardistamiseks ja analüüsimiseks, võrdlemiseks välispraktikatega viidi läbi 60 intervjuude Eesti erihoolekande ekspertide, teenusearendajate, teenuseosutajate ja teenusekasutajatega ning seitsme riigi (Tšehhi, Ungari, Holland, Suurbritannia, Slovakkia jt) ekspertidega. Raport

ETIS

Marju Medar, Zsolt Bugarszki, Karin Hanga, Koidu Saia, Kersti Kriisk, Dagmar Narusson, Indrek Sooniste, Mart Susi

2015

Tervise ilmajaam - koolitused kogukondadele

Projekti võtmesõnadeks olid regionaalsus, kogukondlikkus ja võrgustikul baseeruv koostöö tervisedenduse valdkonnas. Projekti eesmärgiks oli parandada kogukonna elanike vaimset ja füüsilist keskkonda läbi kohaliku tasandi otsusetegijate teadlikuma ja võimestavama tegevuse terviseedenduses. Koolitati üle 300 kogukondades tervisedenduse eestvedaja, viidi läbi tervisedenduslikke messe, infopäevi, konverentse ning koostati sõltuvusprobleemide ennetamist toetav juhendmaterjal.  

ETIS

Marju Medar, Maie Alas, Hele Leek-Ambur, Kaja Tampere, Esta Kaal, Koidu Saia, Zsolt Bugarszki, Airi Värnik, Merike Sisask, Aino Kiis, Karmen Toros, Mare Leino, Sirje Vaask

 

2014-2015

Kogukonnatoetus erivajadustega inimestele


Teadus-arendusprojekt, mis keskendub haavatavate sihtgruppide toetamise ja kogukonnas osalemise uurimisele kolme riigi nelja ülikooli ja kuue mittetulundusühingu koostöös. Kombineeritud uurimus viiakse läbi Hollandi, Ungari ja Eesti ülikoolide koostöös ning keskendub eelkõige psühhiaatrilste ja hariduslike erivajadustega inimeste tööhõives ja sotsiaalsetes võrgustikes osalemisele. Eesmärgiks on arendada uusi professionaalseid teadmisi kogukonnatoetusprogrammide efektiivsetest komponentidest, jõustamisest ja enesetoetusest.

ETIS

Marju Medar, Lauri Leppik, Dagmar Narusson, Karin Hanga, Koidu Saia

2012-2013

Omastehooldajate ja hooldatavate toetamine Eestis ja Soomes

Projekti eesmärgiks oli analüüsida eakate vajadust kogukonnapõhise hoolduse järele Eestis ja Soomes ühe suurlinna (Eestis Tallinn, Soomes Helsinki) ja ühe maapiirkonna (Eestis Lääne-Virumaa, Soomes Salo piirkond) näitel ja toetada omastehoolduse süsteemi kujunemist omastehooldajate koolitamise ja neile suunatud toetavate teenuste arendamise kaudu.

ETIS

Lauri Leppik,

Taimi Tulva,

Virve-Ines Laidmäe

2009-2011