Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Teadus - Akadeemiliste suundade projektid - Riigiteadused

Riigiteadused

Akadeemiline suund näeb poliitikat ja valitsemist koostoimes ning mõjutatuna rahvusvahelisest, majanduslikust ja sotsiaalsest taustsüsteemist. See integratiivne lähenemine on kujundanud tervikliku riigiteaduste õpetamise ja teadusarendustegevuse kontseptsiooni.

Oleme mitme rahvusvahelise teadusühenduse – ECPR, EGPA, NISPAcee – aktiivsed liikmed, meie teadustegevus on rahvusvaheliselt evalveeritud. Suuna teadustegevus on keskendub politoloogiale ja valitsemisele. Neis valdkondades pakume alus- ja rakendusuuringuid, arendusprojekte, konsultatsioone, analüüse ning koolitusi.

Oleme täitnud tellimusuuringuid Riigikantseleile, Riigikogule, Sise-, Justiits-, Haridus- ja Teadus-, Kultuuri- ning Keskkonnaministeeriumile, samuti mitmele omavalitsusele ning valitsusvälisele organisatsioonile.

Koordineerime eestikeelse võrgupõhise teadusajakirja Acta Politica Estica väljaandmist ning koostöös Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Keskusega ilmub rahvusvaheliselt kõrgelt kategoriseeritud ingliskeelne interdistsiplinaarne teadusajakiri Studies of Transition States and Societies.

Käimasolevad projektid

Käimasolevad projektid

ETIS

Projekti ülikoolipoolsed liikmed

Kestus

Kaasava integratsioonikonteksti poliitilised ja sotsiaal-psühholoogilised determinandid ning nende vastastikused seosed

Antud projekt uurib kaasava integratsioonikonteksti poliitilisi ja sotsiaalpsühholoogilisi faktoreid nende koosmõjus. Projekt keskendub vene vähemuste integratsioonile Eestis ja Norras, kuid omab ka laiemat perspektiivi, uurimaks kaasava integratsioonikonteksti faktoreid üldisemalt.

Projekti kodulehekülg

 

ETIS

Raivo Vetik

Maaris Raudsepp

2013-2017

Legaalne ja protseduuriline informatsioon asüülitaotlejatele Euroopa Liidus

Projekt hõlmab asüülitaotlejatele pakutava legaalse ja protseduurilise informatsiooni parimate praktikate analüüsi. Hinnatakse tänast riikide praktikat, parima eksisteeriva praktika vahetamise võimalusi. Sh CEAS instrumentide raames. Võrdlev analüüs toimub kuue valitud EL liikmesriigi praktikaid kattes: Suurbritannia, Malta, Küpros, Itaalia, Rootsi ja Eesti.

 

ETIS

Raivo Vetik

2016-2017

Rahvusvaheline Kodanikuhariduse Uuring (ICCS)

IEA Rahvusvahelise kodanikuhariduse uuringu ICCS2016 eesmärk on selgitada, kuidas ja mil määral on noored valmis võtma kodanikurolli ning milline osa on selles õpetajatel ja koolil ICCS 2016 jätkab IEA 1999 ja 2009 kodanikuhariduse uuringuid, millest ka Eesti osa võttis.  Antud uuring algas 2014 aastal pilootuuringuga ning lõpeb 2017 aastal. http://www.iea.nl/iccs_2016.html

ETIS

Anu Toots

2014-2017

Multikultuursus, kultuuriline homogeensus ja sotsiaalkaitse Põhjamaade regioonis ja Eestis

Projekti eesmärgiks on võrgustikukohtumiste toel valmistada ette uus teadusarendusprojekti taotlus.

 

 

Raivo Vetik

2016-2017

Riigid, kodanikud ja hargmaistumine

Uurimisprojekt keskendub riigivõimu ja kodanike võimaluste ja rollide teisenemisele seoses hargmaistumisega ning laiemalt üleilmastumisega. Projekti käigus selgitatakse hargmaise teisenemise suundumusi ja võimalikke mõjusid riiklusele, poliitikale, valitsemisele ja kodanikeühiskonnale. Uuritakse hargmaiste inimeste kodakondsuspraktikate ja identiteetide muutumist, kodanikeühiskonna arengut, samuti riikide kodakondsus-, rände-, hargmaisus- ja diasporaapoliitikaid ning nende seoseid suveräänsuse ja demokraatia teisenemisega.

ETIS

Leif Kalev, Mari-Liis Jakobson, Rein Ruutsoo

2015-2018