Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Teadus - Akadeemiliste suundade projektid - Sotsioloogia

Sotsioloogia

Käimasolevad projektid

Käimasolevad projektid

ETIS

Projekti ülikoolipoolsed liikmed

Kestus

Noorteseire 2016 

Projekti eesmärk on analüüsida osalust, noorsootööd ja noorte plaane käsitlevaid kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid andmeid, keskendudes mitte- ja informaalse õppe aspektidele. Samuti uuendatakse projekti käigus andmebaase noorte eluolus 2015. ja 2016.aastal toimunud muudatusi käsitlevate andmete ning viimaste uurimustega.

ETIS

Airi-Alina Allaste,

Marti Taru, 

Liisa Martma,

Raili Nugin

2016-2017

Kumulatiivsed protsessid haridustee ja töökarjääri kujunemisel seletamaks ebavõrdsust neoliberaliseerumise kontekstis

Projekti eesmärk on analüüsida paremuse (halvemuse) akumuleerumise protsesse haridusteel ja töökarjääri kujunemisel neoliberaliseerumise tingimustes ja välja töötada mudel, mis käsitleks muutusi sotsiaalsete gruppide vahelises ebavõrdsuses sõltuvalt institutsionaalsest kontekstist.

ETIS

Ellu Saar,

Marge Unt,

Jelena Helemäe,

Marii Paškov,

Eve-Liis Roosmaa,

Kadri Täht,

Rein Vöörmann

2015-2020

Haridus kui elukestev protsess – haridusteede võrdlus kaasaegsetes ühiskondades eduLIFE

Projekti eesmärk on analüüsida, kuidas haridusteed kujunevad elukäigu vältel sõltuvalt perekondlikust päritolust, haridusinstitutsioonide ülesehitusest, tööteest ja perekondlikest sündmustest. Projekt on struktureeritud nelja teema ümber: 1) eelhariduse kvaliteet ja selle lühi- ja pikaajaline mõju ebasoodsa päritoluga isikutele, 2) erinevate keskhariduse diferentseerumise mudelite mõju kompetentside arengule ja haridusvõimlustele, 3) erinevate kutsehariduse mudelite mõju tööturule lülitumisele, 4) töökarjääri ja elukestva õppe vastastikune toime.

ETIS

Ellu Saar,

Kadri Täht,

Marge Unt,

Eve-Liis Roosmaa,

Jelena Helemäe,

Rein Vöörmann

2011-2016

Kutsehariduse muutuv olemus ja roll Euroopas

Rahvusvahelise võrdleva uuringu eesmärgiks on anda ülevaade viimase kahe aastakümne jooksul Euroopa kutsehariduses aset leidnud muutustest ja arengutest. Selleks, et analüüsida toimunud muutusi ja nendega seotud sisemisi ja väliseid tegureid, kogutakse ning analüüsitakse andmeid nii rahvusriikide kui Euroopa tasandil uurimisrühma poolt, mida juhib 3s Unternehmensberatung ja mis kaasab ca 150 hariduse ning tööturu valdkonna eksperti ja teadurit üle Euroopa.

ETIS

Ellu Saar

Triin Roosalu,

Eve-Liis Roosmaa,

Jelena Helemäe

2016-2018

COST Interdistsiplinaarsus uuringu kavandamises ja rahastamistsüklites (INTREPID)

Tegevuse peamine eesmärk on parema arusaamise kujundamine efektiivsest interdistsiplinaarsest teadustööst Euroopas, et tugevdada teadlaste võimekust analüüsida kaasaegseid kasvavalt keerulisi ja määratlematuid globaalseid probleeme (linnauuringute kontekstis).

ETIS

Liis Ojamäe

2014-2019

Noorte heaolu mõõtmine(MYWeB)

Projekt MYWeB hindab longituudse Euroopa laste ja noorte uuringu (European Longitudinal Study for Children and Young People — ELSCYP) teostatavust võttes tasakaalustatult arvesse nii teaduslikku kui ka poliitilist perspektiivi. Tasakaalu leidmise teaduse ja poliitika vahel tagab «evaluation/appraisal» meetodi kasutamine, mis kindlustab, et tulemused on metoodiliselt viimistletud, tehniliselt teostatavad ja mõistliku eelarvega. Kuues riigis läbiviidav pilootuuring annab empiirilisi andmeid, mis aitavad hinnata longituuduuringu teostatavust. 

ETIS

Marge Unt

2014-2016

Noorte sotsiaalne tõrjutus Euroopas: kumulatiivne halvemus, toimetulekustrateegiad ja tõhusad poliitikad

Hiljutise majanduskriisi tõttu kasvanud noorte tööturu ebakindluse taustal on selle interdistsiplinaarse ja rahvusvahelise projekti eesmärk anda mitmekülgne pilt sellest, kuidas noorte tööturu haavatavus mõjutab nende sotsiaalse tõrjutuse riski Euroopas. Rakendades dünaamilist mitmemõõtmelist vaadet noorte tõrjutuse objektiivsetele ja subjektiivsetele tahkudele tehakse kindlaks kumuleeruvate halvemuste omavahelised seosed ning võimalikud riskid ja tasakaalustavad mehhanismid.

ETIS

Marge Unt,

Jelena Helemäe,

Ellu Saar,

Eve-Liis Roosmaa,

Margarita Kazjulja,

Kadri Täht,

Marti Taru

2015-2018

COST Tööea pikendamise poliitikate mõju erinevused sooti ja tagajärjed tervisele lääne riikides

Selle tegevuse eesmärk on edendada teaduslikku teadmist pikenenud tööea erinevatest soolistest mõjudest vanemate töötajate tervisele ja majanduslikule heaolule Euroopas ja toetada informeeritud sootundlike poliitikate arendamist. Selleks on vajalik uurida selliste poliitikate võimalikke erinevaid mõjusid tervisele ja majanduslikule heaolule erinevatele vanematele töötajate gruppidele, kasutades elukaare perspektiivi, mis on tõestanud end kui uuenduslik lähenemine poliitikate analüüsimiseks.

ETIS

Marge Unt,

Triin Roosalu

2015-2019

Interdistsiplinaarne terviklähenemine füsioloogilise sünnituse ja sünni mõistmiseks ja kontekstualiseerimiseks (BIRTH)

Nurisünnitus on ühiskonnas tõsine probleem. Seda patoloogiat on seostatud liigse meditsiinilise sekkumisega madala riskiga naiste grupis. Antud tegevus on omakorda põhjustanud ootamatuid kliinilisi tagajärgi ning suurenenud tervishoiu kulusid. Projekt uurib viite domeeni, et tagada optimaalne ema ja vastsündinu tervis ja ennetada liigset meditsiinilist sekkumist madala riskiga naiste grupis.

ETIS

Triin Roosalu,

Kristiina Uriko,

Kadri Aavik,

Heili Einasto

2014-2018

Kultuuriline muutus energiasäästlikkuse eeldusena: uuringu II faas

Uuringu II etapi eesmärk on tuvastada kaitsejõudude energiasäästlikku käitumist toetavaid ja takistavaid hoiakuid ja käitumismudeleid, kujundada sekkumismudel nende muutmiseks ja seda mudelit testida. Selle põhjal luuakse sekkumist toetavad vahendid, nt koolitusmaterjalid.

ETIS

Triin Roosalu,

Maaris Raudsepp

2015-2016

Vabaühenduste Fondi programmi tulemuste mõju analüüs

Vabaühenduste Fondi tegevuse üldeesmärk on panustada kodanikuühiskonna arengusse ning sotsiaalse õigluse, demokraatia ja säästva arengu edendamisse. Projekti raames viiakse läbi Fondi tegevuse mõju analüüs. Uuringu käigus analüüsitakse projektikutsungites edukalt osalenud ühenduste kogemust, uurides projektidele seatud eesmärkide saavutamist; ühenduste vajaduste muutumist projekti elluviimise algusest tänaseni; ühenduse tegevusvõimekusega seonduvaid küsimusi; ning programmi raames toimunud koostööd doonor-riikidega ja selle jätkusuutlikkust.

ETIS

Triin Roosalu

2016

Alternatiivsed karjäärid ja töökorraldus: postkommunistlike riikide paindlikkus

Projekti fookuses on teadusliku uurimuse läbiviimine alternatiivsetest tööteedest ja töökorraldusest. Analüüsitakse Eesti andmeid rahvusvahelises võrdluses, keskendudes ühelt poolt aja-, koha-, funktsionaalse ja numbrilise paindlikkuse rakendamisele ja teiselt poolt soolise tööjaotuse, mittetraditsiooniliste karjääride ja tasustamata töö teemadele.

ETIS

Triin Roosalu

2013-2016

Teostatud projektid

ETIS

Projekti ülikoolipoolsed liikmed

Kestus

Mälu(paigad), noored, poliitiline pärand ja kodanikuaktiivsus

Projekti lähtekohaks on oletuslik väide, et kuni 30-aastased noored eurooplased moodustavad suhteliselt atraktiivse sihtrühma paremäärmuslikele poliitilistele liikumistele. Projekti eesmärgiks ongi analüüsida noorte valmidust paremäärmuslike poliitiliste jõududega kaasaminekuks ning vastavate parteide toetamiseks nende eesmärkide saavutamisel.

ETIS

Airi-Alina Allaste,

Marti Taru

2011-2015

TransEurope uurimisvõrgustik:

Rahvusvahelikustamine ja muutuv ebavõrdus eluteedel Euroopas

Osalemine TransEurope uurimisvõrgustius, mille eesmärgiks on uurida rahvusvahelikustumist ja muutuvat ebavõrdsust eluteedel Euroopas

ETIS

Ellu Saar

2006-2011

Elukestva õppega ühiskonna suunas Euroopas: haridussüsteemi panus

Euroopa 6. raamprogrammi integreeritud projekt, milles osaleb 13 institutsiooni erinevatest Euroopa riikidest. Projekti eesmärgiks on analüüsida haridussüsteemi rolli elukestva õppe ja ühiskonna sidususe tagamisel Euroopa riikides. Projekt keskendub makrostruktuuride, poliitikate ja institutsioonide mõju analüüsimisele. Projekti käigus viiakse läbi üks haridussüsteemis õppijate kvantitatiivuuring ja kaks kvalitatiivuuringut (haridusametnike ja tööandjate intervjuud), samuti analüüsitakse EuroStati poolt läbiviidava Täiskasvanute Koolituse Uuringu andmeid.

ETIS

Ellu Saar

2005-2011

Tööturu väljakutsed kõrgharidusele Eesti Euroopa Liidu kontekstis

Projekti eesmärgiks on luua kvaliteetset teavet kõrgharidussektori ja tööturu seoste ja arengute kohta suurendades seeläbi hariduspoliitiliste otsuste teadmis- ja tõenduspõhisust. Projekti esimene alaprojekt tegeleb kõrgharidusega noorte tööturule lülitumise protsessiga. Projekti teine alaprojekt analüüsib kõrghariduse rolli elukestvas õppes, keskendudes täiskasvanud õppija motivatsioonile, tööandja ootustele ja kõrgkoolide valmisolekule. Projekti raames viiakse läbi 4 originaaluuringut ja kasutatakse sekundaarandmeid.

ETIS

Marge Unt

2009-2013