Esileht - Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskus - Projektid

Projektid

Horizon 2020
Noorte sotsiaalne tõrjutus Euroopas: kumulatiivne halvemus, toimetulekustrateegiad ja tõhusad poliitikad (EXCEPT) (20152018)

Hiljutise majanduskriisi tõttu kasvanud noorte tööturu ebakindluse taustal on selle interdistsiplinaarse ja rahvusvahelise projekti eesmärk anda mitmekülgne pilt sellest, kuidas noorte tööturu haavatavus mõjutab nende sotsiaalse tõrjutuse riski Euroopas. Rakendades dünaamilist mitmemõõtmelist vaadet noorte tõrjutuse objektiivsetele ja subjektiivsetele tahkudele tehakse kindlaks kumuleeruvate halvemuste omavahelised seosed ning võimalikud riskid ja tasakaalustavad mehhanismid. Kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete meetodite kombineeritud lähenemise kaudu uuritakse noorte tööturu ebakindluse mõju vaesusriskile ja materiaalsele ilmajäetusele, subjektiivsele heaolule ja tervisele ning võimalusele vanemate kodust lahkuda ehk iseseisvuda. Esmalt viiakse läbi kvalitatiivsed intervjuud noortega üheksas Euroopa riigis sealhulgas Ukrainas eesmärgiga jõuda kõikehõlmavale arusaamisele sellest, kuidas ebasoodsates tingimustes noored tajuvad oma sotsiaalset olukorda ja tulevad sellega toime erinevates majanduslikes, institutsionaalsetes ja kultuurilistes keskkondades. Teiseks analüüstakse kvantitatiivsete meetoditega üle-euroopalisi ja riiklikke andmestikke, et teha kindlaks noorte sotsiaalse tõrjutuse põhjuslikud seosed ja dünaamilised protsessid erinevate riikide kontekstis. Kolmandaks, tuginedes ekspertintervjuudele ning poliitikate tõhususe analüüsile, käsitletakse Euroopa Liidu ja riikide tasandil noorte sotsiaalse tõrjutuse erinevaid tahke puudutavate poliitikate levikut ja mõju. Projekti keskne eesmärk on teha kindlaks parimad praktikad ja anda soovitusi reformideks ja poliitikakujunduseks, mis parandaksid tööturu ebakindlusega silmitsi seisvate noorte olukorda, võttes siinjuures arvesse noorte endi kogemust ja arvamusi. Projekti tulemusi levitatakse kaasates erinevaid huvigruppe projekti kõigis etappides.

www.except-project.eu

www.facebook.com/excepteu

twitter.com/except_eu

7. raamprogramm
Noorte heaolu mõõtmine (MYWeB) (2014–2016)

Projekt MYWeB hindab longituudse Euroopa laste ja noorte uuringu (European Longitudinal Study for Children and Young People- ELSCYP) teostatavust võttes tasakaalustatult arvesse nii teaduslikku kui ka poliitilist perspektiivi. Tasakaalu leidmise teaduse ja poliitika vahel tagab „evaluation/appraisal“ meetodi kasutamine, mis kindlustab, et tulemused on metoodiliselt viimistletud, tehniliselt teostatavad ja mõistliku eelarvega. Kuues riigis läbiviidav pilootuuring annab empiirilisi andmeid, mis aitavad hinnata longituuduuringu teostatavust. Võtmaks arvesse poliitika kujundajate arvamust kaasatakse projekti hulk võtmeisikuid sealhulgas poliitikuid liikmesriikide ning regionaalsel tasandil. Lapsed ja noored on samuti projekti kaasatud: nende panust oodatakse heaolu mõiste lahtimõtestamisel ning samuti loodetakse saada ideid planeeritava uuringu läbiviimise meetodi valimiseks. Projekti meeskonda on kaasatud erineva taustaga uurijaid, kel on ekspertiis laste ja noorte heaolu, laste eest hoolitsemise, hariduse, laste kasvukeskkonna, laste/noorte töö ja vaba aja ning osaluse vallas. Lisaks sellele on meeskond kogenud küsitlusuuringute läbiviimises ning pädev longituuduuringute metodoloogias.

http://fp7-myweb.eu/

https://www.facebook.com/MYWeB-689514374483514/

twitter.com/projectMYWeB

Sihtfinantseeritav teadusteema
Õppiv inimene haridussüsteemis ja tööturul: ebavõrdsus kui välimiste ja sisemiste piiride kujunemise tegur ja tulemus (20112016)

Projekti eesmärk on uurida, kuidas õppijad piiritlevad, tekitavad ja ületavad sisemisi piire puutudes kokku väliste takistustega haridussüsteemis ja tööturul ning kaardistada selliste piiride tekkepõhjusi ja tagajärgi. Püstitatud eesmärgi saavutamiseks esitatakse uus viis individuaalse õpikogemuse sotsioloogiliseks mõtestamiseks kihistunud ühiskonnas, mis põhineb filosoofilisel lähenemisel õppimisele. Esitatud uus käsitlus võtab lisaks välistele piiridele arvesse ka nende õppijapoolse omaksvõtmise ja sisemiste piiride tekkimise protsessi. Luuakse uus metodoloogia, mida rakendatakse uurimaks piiride vastastikusel toimel mitmemõõtmeliseks kujunevat õppimist, et seeläbi mõista hariduse ja õppimise rolli sotsiaalses stratifikatsioonis. Kombineerides kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid uurimismeetodeid kasutatakse lisaks projekti raames kogutud andmestikule ka varasemaid andmebaase, mis võimaldavad teostada erinevate perioodide ja riikide võrdlust.

Muud projektid
Haridus kui elukestev protsess, haridusteede võrdlus kaasaegsetes ühiskondades eduLIFE (20112016)

Projekti eesmärk on analüüsida, kuidas haridusteed kujunevad elukäigu vältel sõltuvalt perekondlikust päritolust, haridusinstitutsioonide ülesehitusest, tööteest ja perekondlikest sündmustest.

Projekt on struktureeritud nelja teema ümber:

  • eelhariduse kvaliteet ja selle lühi- ja pikaajaline mõju ebasoodsa päritoluga isikutele

  • erinevate keskhariduse diferentseerumise mudelite mõju kompetentside arengule ja haridusvõimlustele
  • erinevate kutsehariduse mudelite mõju tööturule lülitumisele
  • töökarjääri ja elukestva õppe vastastikune toime.

Lõppenud