Esileht - Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskus - Uudised

Uudised

RASI uus projekt EuroCohort seab esiplaanile laste ja noorte heaolu

Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskuse teadlased osalevad rahvusvahelises projektis, mille eesmärgiks on ette valmistada esimene üleeuroopaline uuring jälgimaks laste heaolu sünnist täiskasvanueani. Loe edasi ...

Kutse EXCEPT projekti lõpukonverentsile

TLÜ Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskuse (RASI) juhitav Horisont 2020 programmi projekt EXCEPT kutsub osalema projekti lõpukonverentsil Brüsselis, mis toimub 14. märtsil 2018. Loe edasi ... 

Hea tudeng, tule osalema EXCEPT projekti lõpukonverentsil!

TLÜ Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskuse (RASI) juhitav Horisont 2020 programmi projekt EXCEPT kutsub 18-23 aastaseid noori osalema projekti lõpukonverentsil Brüsselis, mis toimub 14. märtsil 2018. Viie noore reisikulud kaetakse. Loe edasi ...

Ilmus ajakirja Studies of Transition States and Societies uus number

Ilmus ajakirja Studies of Transition States and Societies (STSS) uus number. Loe edasi ...

Rahvusvaheliste Sotsiaaluuringute Keskus panustab üle-euroopalise laste ja noorte heaolu uuringu metoodika loomisse

Uuest aastast algab Rahvusvaheliste Sotsiaaluuringute Keskuses (RASI) projekt European Cohort Development Project (ECDP), mida rahastatakse Euroopa Komisjoni poolt Horizon 2020 raames. Loe edasi...

Kutsume sotsioloogia õppekaval õppinuid ja õpetanuid eriala 25. juubelile pühendatud konverentsile!

Ootame kõiki sotsioloogia õppekaval õppinuid ja õpetanuid Tallinna Ülikooli konverentsile “Sotsioloogia ja elu”. Tule ja saa osa loengutest, aruteludest ning koosviibimisest. Loe edasi ...

RASI teadlaste osavõtul arutleti Arvamusfestivalil täiskasvanuks saamise võlude ja valude üle

Äsja lõppenud Arvamusfestivalil Paides toimus EXCEPT Eesti meeskonna eestvõtul arutelu „Täiskasvanuks saamise võlu ja valu Eestis ja Euroopas“, kuhu olid kaasatud ka noored ning tööandjad. Loe edasi ...

RASI Arvamusfestivalil: Täiskasvanuks saamise võlu ja valu Eestis ja Euroopas

EXCEPT Eesti meeskond peab 12. augustil algusega 16.00 Arvamusfestivalil arutelu „Täiskasvanuks saamise võlu ja valu Eestis ja Euroopas“. Loe edasi ...

EXCEPT projekti 2. teemaleht uurib, millised poliitikad vähendavad töötuse negatiivseid tagajärgi noorte heaolule ja tervisele

Projekti raames läbi viidud analüüs on näidanud töötuse negatiivset mõju noorte tervisele ja heaolule, seejuures eriti õnnelikkusele ja eluga rahulolule. Need tagajärjed võivad olla kauakestvad ja mõjutada kogu elukäiku mistõttu on oluline leida tõhusaid poliitikameetmeid töötuse mõju vähendamiseks. Loe edasi ...

Mis on seni EXCEPT projektis toimunud? Loe meie esimesest uudiskirjast

EXCEPT projekti esimene uudiskiri tutvustab projekti ja heidab valgust paljudele tegevustele, mis projekti esimese kahe aasta jooksul toimunud on. Loe edasi ...

Sotsioloogiakonverents "Tõejärgne ajastu: faktid või alternatiivsed faktid?"

Laupäeval, 15. aprillil kl 11.00 - 17.00 korraldab Eesti Sotsioloogiaüliõpilaste Liit Õpetajate majas sotsioloogiakonverentsi "Tõejärgne ajastu: faktid või alternatiivsed faktid?" Loe edasi...

RASI juhitava projekti raames viidi 9 Euroopa riigis läbi üle 300 intervjuu tööturule sisenevate noortega

Projekti EXCEPT raames on läbi viidud üle 300 intervjuu tööturule sisenevate noortega. Intervjuude analüüsi tulemusel on võimalik anda hinnanguid poliitikatele, mille eesmärk on noori tööturule kaasata. Uuringu tulemused saabuvad lähimatel kuudel kuid esmase analüüsi põhjal saab öelda, et Eestis on noorte hinnangud pakutavatele meetmetele küllaltki erinevad. Loe edasi...

Võrdlev analüüs noorte tööturutõrjutuse riskiteguritest EXCEPT toimetiste sarjas

EXCEPT[1] projekti toimetiste sarja 6. Väljaanne “Another approach to risk groups identification” on nüüd valmis ja saadaval projekti kodulehel. Toimetise autorid on Jędrzej Stasiowski (IBE) ja Kadri Täht (TLU). Toimetise fookuses on erinevad riskifaktorid, mis annavad oma panuse noorte tööturu tõrjutuse kujunemisse. Tegu on võrdleva analüüsiga: 15-29 aastaste noorte tööturu tõrjutuse riske analüüsitakse 27 Euroopa riigis. Loe edasi ...

EXCEPT projekti värskes toimetises arutletakse aktiivsete tööturumeetmete üle

EXCEPT[1] projekti kodulehel on nüüd saadaval toimetiste sarja 5. väljaanne “Overview of Meta-Analysis of Active Labour Market Programs” autoriks Marti Taru.

Selle ülevaate eesmärk on hinnata aktiivsete tööturumeetmete mõju töö leidmisele peale töötuse perioodi. Andmaks hinnangut aktiivsete tööturumeetmete laiemale mõjule kasutab autor ülevaates vaid süstemaatilisi ülevaateid või meta-analüüse. Nende analüüside sisendiks omakorda on vaid eksperimentaalset või kvaasi-eksperimentaalset uuringudisaini kasutavad individuaalsed uuringud. Loe edasi ....

EXCEPT projekti toimetisena anti välja kirjanduse ülevaade noorte olukorrast tööturul

EXCEPT[1] projekti kodulehel on saadaval toimetiste sarja 4. väljaanne “Institutions and the youth labor market exclusion and insecurity in Europe: A Literature review". Toimetises arutletakse ilmunud kirjandusele ja uuringute tulemustele toetudes peamiste makro-tasandi mehhanismide üle, mis kujundavad noorte tööturu ebakindlust ja tõrjutust erinevates riikides. Loe edasi...

Algas fotovõistlus noortele „You(th)Vision: Täiskasvanuks saamine tänapäeval“

TLÜ Rahvusvaheliste Sotsiaaluuringute keskuse (RASI) eestvedamisel toimuva projekti “Noorte sotsiaalne tõrjutus Euroopas: kumulatiivne halvemus, toimetulekustrateegiad ja tõhusad poliitikad” (EXCEPT) raames on alanud üle-euroopaline fotovõistlus 18-30 aastastele noortele.

Võistluse eesmärgiks on näidata noorte endi kogemust seoses täiskasvanuks saamisega. Mida tähendab tänapäeva noortele täiskasvanuks saamine? On see seotud tööga, oma arvete maksmisega, suurema vabadusega, iseseisvalt otsustamisega või millegi hoopis muuga? Millised unistused ja hirmud seostuvad täiskasvanuks saamisega? Loe edasi ...

Vene töökeelega vabaühenduste tegevusvõimekuse uuringu esitlus

RASI sotsioloogid on Kodanikuühiskonna Sihtkapitali tellimusel saanud valmis mahuka uuringu Eesti venekeelsete vabaühenduste tegevusvõimekusest. Et teada saada ja arutada, kuidas venekeelsetel vabaühendusel läheb ja kuidas nende kaasatust ja panust Eesti kodanikuühiskonda suurendada, tule uuringu esitlusele 22. märtsil kell 12.00-14.00 Tallinna Ülikooli Mare maja ruumi M648.

Registreerimine siin ... 

Lühidalt saab lugeda uuringu tulemustest ja järeldustest siin... 

Konverents TLUs sootundlikest karjäärimudelitest teadustee alguses

17. märtsil kell 10.30-16.00 toimub Tallinna Ülikoolis konverents Tipptase ja võrdsed võimalused: sootundlikud karjäärimudelid teadustee alguses“. Konverentsil arutletakse alustavate teadlaste karjäärimudeli üle soolisest vaatepunktist ja võimalustest soodustada nende akadeemilist karjääri. Vaetakse sooneutraalse/soopimeda ja sootundliku/sooteadliku karjäärimudeli positiivseid ja negatiivseid aspekte ning nende mudelite sobivust Eesti oludesse.

Konverents toimub projekti “Teadlase karjäärimudeli arendamine naiste karjääritee toetamiseks” raames, mida rahastatakse Norra finantsmehhanismi 2009-2014 programmi „Sooline võrdõiguslikkus ning töö- ja pereelu tasakaal“ kahepoolsete suhete fondi vahenditest.

Konverentsile saab registreerida 15. märtsini.

Eesti noored seisavad silmitsi püsivate tööturule sisenemise probleemidega

Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute keskuse (RASI) eestvedamisel on käimas rahvusvaheline projekt “Noorte sotsiaalne tõrjutus Euroopas: kumulatiivne halvemus, toimetulekustrateegiad ja tõhusad poliitikad”*. Muuhulgas selgus projekti raames läbi viidud analüüsist, et töötuse ja NEET-nooreks (Not in Education, Employment, or Training) olemise risk on tugevalt seotud haridustasemega: enam kui pooled vaid põhikooli lõpetanutest on oma karjääri alguses NEET-id. Kõrgharitute seas on see osakaal pea kolm korda väiksem. Loe edasi ...