Moodle

Moodle õpikeskkonnas:

 • Ajakava luuakse ja esitatakse kursuse õpijuhises, seal kirjeldatu peab vastama kursuse struktuurile ning iseseisvate tööde tähtajad peavad vastama ajakavas planeeritule.
 • Suhtlemise ja olulise info edastamise vahendeid Moodle keskkonnas:
  • Foorumid (kursuse korralduse ja kursuse teemade arueluks; isesisvate tööde esitamiseks ja teiste tööde kommenteerimiseks)
  • Vestlused (suhtlemine kursuse teemade ja korralduse osas)
  • Uudised (olulise info esitamine õpetaja poolt õppijatele, nt kursuse korraldus, iga uue teema algul põhiinfo, tööde tähtajad jms)
  • õpipäevik (õppija kaardistab oma õpingud, sõnastab õpilepingu vms)
 • Õpioskuste kujunemist ja ajaplaneerimist aitavad kujundada arusaadav ja läbimõeldud kursuse struktuur ja kursuse ning teemade (moodulite) õpijuhised;
 • Tagasiside ja hinded iseseisvate tööde eest on õppijale kättesaadavad õppija vaates administreerimise menüüs
 • Õpetaja määrab hindamise põhimõtted iga töö puhul eraldi; selleks võib olla kas punktisüsteem või arvestatud, arvestamata põhimõte. Õppiajaid tuleb hindamise põhimõtetest teavitada.