1.1 Mõiste

iDevide ikoon Mõiste

Mis on e-portfoolio?

Enne kui vajutad nupule 'Kliki siia', mõtiskle ja pane paberile kirja või trüki arvutisse oma vastus.

iDevice ikoon Eesmärgid ja e-portfoolio tüübid

Digitaalsel õpimapil võib olla mitu eesmärki, vastavalt sellele, kas on etteantud stuktuur ja vorm või sisu kujundab e-portfoolio omanik ise. Enamasti sõltub e-portfoolio sisu õppija loovusest, võimalustest ja eesmärgist.

Rahvusvaheline e-portfoolio standardite arendaja IMS (Instructional Management Systems) eristab 6 e-portfoolio tüüpi:

  • hindamisportfoolio (ingl. k. Assessment ePortfolio) - oskuste vastavuse demonstreerimine etteantud kutsestandardi või õppekava suhtes;
Näiteks meditsiinitudengid peavad hindamiseks esitama oma e-portfoolio, mis sisaldab tõendeid, et nad on omandanud meditsiiniõe kompedentsuse ja mvastavad antud maa kõrgkooli lõpetamise tingimustele.
  • esitlusportfoolio (ingl. k. Presentation ePortfolio) – saavutuste, oskuste ja kvalifikatsiooni demonstreerimine, tõendite esitamine. Esitlusportfooliosse on tihti kaasatud juhendid, kuidas esitatud sisu mõista;

Näiteks tarkvara insener võib luua esitlusportfoolio, mis ühendab ja esitleb temale antud professionaalseid sertifikaate; koode, mida ta on kirjutanud ja töötamise ajalugu, et veenda potensiaalseid tööandjaid teda palkama. Õpetajad võivad esitlusportfooliosse koguda materjale, mille eesmärgiks on anda ülevaade tema töödest ja tegemistest eelmisest ametisoldud perioodist.

Uurijad on väitnud, et publiku olemasolu suunab kasutajat kriitilisemalt oma saavutuste, plaanide ja eesmärkide peale mõtlema ning positiivsete kogemuste reflekteerimine annab positiivse tagasiside.Viimane aga tõstab kasutaja enesehinnangut, mistõttu annab publik omaette väärtuse e-portfooliole (Laanpere, Pata, 2009).

  • õpiportfoolio (ingl. k. Learning ePortfolio) – õppimise dokumenteerimine ja juhtimine teatud aja jooksul, mis näitab õppija arengut; õppimise e-portfoolio sisaldab tavaliselt refleksiooni ja kasutatakse metakognitsiooni edendamiseks, et planeerida oma õppimist või lõimida omavahel mitmekülgseid õpikogemusi. Õpiportfooliot kasutatkse väga tihti formaalse õppekava raames;

Näiteks põhikooli teise astme õpilastel palutakse luua õpiportfoolio, mis parandaks nende tehnoloogilisi oskusi terve kursuse või ühe aasta jooksul. Selleks peavad nad oma tegevusi jälgima ja reflekteerima.

  • personaalse arengu portfoolio (ingl. k. Personal Development ePortfolio) – toetab personaalse arenguga seotud tegevuste reflekteerimist (õppimine, tegevused, saavutused) ja planeerimist (isiklik, haridus, karjäär). See võib sisaldada õppimise e-portfooliot, kuid on laiem, kuna seotud professionaalse arengu ja tööga;
Näiteks on matemaatikaõpetaja alustanud kasulike viidete kogumist ja õppematerjalide lisamist e-portfooliosse juba ülikooliajast. Olles koolis tööl ei hakanud ta looma uut klassiveebi, vaid jätkas vana täitmist, lisades erinevatele klassidele pidevalt õpiülesandeid ja konspekte. Lisaks täiendkoolitustel kogutud materjalid on süstematsieeritud ja samuti samasse e-portfooliosse kokku kogutud.
  • rühmaportfoolio (ingl. k. Multiple Owner ePortfolio) – rohkem kui üks inimene saab arendada e-portfoolio sisu ja esitlust (näiteks institutsioon, allüksus, töörühm). See võib sisaldada eelmisi e-portfoolio tüüpe ja meenutab enim esitluse või õppimise e-portfooliot ning leiab kasutust organisatsiooni töö ja arengu peegeldamiseks;

Näiteks 4-5 liikmeline rühm loob mõnes õpikeskkonnas (VIKO,I VA, Moodle jm) või Web 2.0 vahendite abil (Wiki, ajaveeb, LinkedIn, ELGG jm) rühmaportfoolio eesmärgiga koostöös luua midagi uut (nt.õppematerjali, õpiprojekti) või jagada mõtteid ja kogemusi. Oluliseks tunnuseks rühmaportfooliotes on see,et juurdepääs on tagatud tagatud kõikidele lugejatele, aga materjalide parandamise ja lisamise õigus vaid rühmaliikmetel.

  • tööportfoolio (ingl. k. Working Portfolio) – suurem arhiiv, mille põhjal koostatakse erinevaid e-portfoolioid. Kombineerib kõiki eeltoodud portfoolio tüüpe. Sisaldab mitmeid erinevaid vaateid. Portfoolio täies ulatuses on juurdepääsetav vaid omanikule kuid selle vaated on suunatud erinevatele sihtgruppidele. (Läheb, Laanpere & Mets, 2006).
Näiteks Ülikoolis õppiv tudeng otsustab jätkata tavakoolis loodud e-portfoolio kasutamist ja hakkab sinna lisama erinevaid töid, milliseid peab tähtsaks ning mida võib edaspidises töös vaja minna.