Kirja eelharjutused rahvuslike sümbolitega


Käelist tegevust on küll üha vähemaks jäänud, kuid intellekti arengu seisukohast on see koolieelses vanuses ülioluline. Lapse mõttetegevus lähtub mõnest konkreetsest esemest või kogemusest, mitmekesine käeline tegevus ergutab tema mõttetegevust ja kutsub iseseisvalt katsetama.

Käelise tegevuse käigus loodud esemed ja kogetud emotsioonid on lapse jaoks tähtsad. Täiskasvanu siiras huvi lapse tegevuste vastu ja omapära leidmine selles julgustab last neid tegevusi kordama. Täiskasvanu ei tohiks paranda lapse loomingut, vaid pigem suunata ning juhtida last, et ta saaks ise seda täiendada või parandada. Laps vajab motivatsiooniks eduelamuse kogemust.

Koostatud materjal pakub tuge lapsega üheskoos aja veetmisel ja kirjutama õppimise vastu huvi tekitamisel. Arvestatud on laste erivevaid ealisi oskusi ja huvisid. Eesmärk on arendada lapse käe koordinatsiooni, harjumust kujunditega tähendusi luua, et hiljem oleks lihtsam tähtede ja numbrite kirjutamine.

Rahvakunsti lõimimine ainete ja teemadega ning lapse peenmotoorika areng on olulised teemad koolieelses eas. Loodud metoodiline materjali sobib mustrite kasutamiseks kirja eelharjutustes. Lõimimine matemaatika ja kodulooga muudab harjutused lapsele mitmekesisemaks. Mustrite harjutused on antud arvestades lapse arengut ja ealisi eeldusi. Käiakse läbi protsess, kuidas valitud mustrist teha lapsele kohane tööleht.

Tegevused on mängulised ja loovad, laps õpib märkamatult läbi põneva tegevuse. Ümbritsevast keskkonast mustrite leidmine, kujundite ladumine annab võimaluse lapsele tuttavate elementidega mängida. Laps õpib märkide tähendusi, tunneb nende lugusid ja oskab ise luua korduseid ja tähendusi.

 

Kui lapse käsi on tegevuses, siis on ta õnnelik,

Gled-Airiin Saarso

Lugemist

 

 • Konsin, K. (1972). Silmkoeesemed. Tallinn: Kirjastus Kunst.
 • Lutsepp, E., Tammis, I. (2007). Eesti kindakirjad. Tallinn: Tammerraamat.
 • Lutsepp, E., Tammis, I. (2008). Eesti sokikirjad. Tallinn: Tammerraamat.
 • Praakli, A. (2011). Eesti sokikirjad ilmalaande laiali. Tallinn: Elmatar.
 • ndi- (Lutsepp & Tammis 2007, Lutsepp & Tammis 2008, Kütt 2008, Praakli 2011).
 • Vunder, E. (2008). Käsitöö. Rmt. Viires, A., Vunder, E. (Koost.) 2. täiend. trükk. Eesti
 • rahvakultuur. Tallinn: Eesti entsüklopeedia Kirjastus.
 • Karvonen, P.,( 2003). Liikumisrõõm. Ilo
 • Kula,P. (2012). Kirja eelharjutused. Koolibri
 • Meyer, R. (1998) Vasakukäelisus. Tormikiri
 • Õppekava http://www.curriculum.ut.ee/sites/default/files/sh/juhend_alusharidus_keel_ja_k6ne.pdf

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution 3.0 License