Eesti rahvakunst käelises tegevuses koolieelses eas

Maailm muutub ja inimene kaugeneb oma juurtest, traditsioonidest ning kommetest. Lasteasutuse üks eesmärke on huvi hoidmine koduloo, rahvarõivaste vastu. Läbi käelise tegevuse saame juhendada lapsi väärtustama ajalugu ja nägema ilu nii meie kui ka lähinaabrite rahvakunstis.

Rahvariietega on kokku puutunud enamus inimesi, kandes neid ise või nautinud laulupidude vaatepilti. Milline tähendus on rahvarõivastel, rahvakunstil ja kuidas seda lastele lähemale tuua? Püüame üheskoos leida võimalusi selle teema avardamiseks.

Vanasti oli rahvarõivas talupojarõivas, mida kanti nii argi- kui pidupäevadel. Kihnu kannab rahvarõivaid veel tänagi. Meieni on jõudnud teadmised enam naiste pidulikust riietusest, vähem meeste rõivastusest. Tavaliselt pärandasid emad oma käsitööoskused edasi tütardele ja seetõttu on paljud rahvariided põlvest- põlve ühesugused. Anti edasi erinevaid rahvatarkusi, kombeid, mänge ja meisterdamisoskusi.

Seome rahvakunsti ning käelise tegevuse läbi lugude rääkimise meie esivanemate kommetest. Lisaks rahvusliku traditsioonide hoidmise tuleb iga tegevuse juures tähelepanu pööratud ka:

töövõtete, tehnikate ja teemade kordamisele käelises tegevuses,
• laste peenmotoorika arendamisele,
fantaasia, reaalsuse ja loovuse tajumisele teemade valikul,
huumori, mõistatuste ja kujundite kaasamisele,
• laste ealiste iseärasuste arvestamisele koolieelses eas.

Hoiame meie rahvuslikud traditsioonid alles,

Gled-Airiin Saarso

 

iDevice ikoon Kirjandus

Seitse rahvast, seitsmed rõivad, Tomberg, R, Tallinn, Kunst 1983

Kultuur ja traditsioon, Viires, A,. Tartu, Ilmamaa, 2001

Eesti rahvakultuur, Berg, E, Hiiemäe, M Teine, täiendatud trükk. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2008

Eesti rahvakunst: peajooni vana-eesti kunstkäsitööst, Kadak, T, Tartu, Eesti Kirjanduse
Selts, 1936

Eesti rahvarõivad, Eesti NSV Teaduste Akadeemia Etnograafia muuseum, Ajaloo instituut, Eesti riiklik kirjastus, Tallinn 1957

Eesti Rahvarõivad, Tln, Eesti Raamat1981, M Kaarma

Heegeldatud äärepitsid, Aljasmets, E, Tln Koolibri, 1992. 111.

Kindad. Tallinn, AS Mats, Kivilo, L. (1992).

Eesti vööd, Tartu, Ilmamaa, Eevi Astel.1998

Kudumid, Konsin, K, Eesti rahvakunst. Tallinn: Kunst 1979

Eesti rahvapärane taimornament tikandis, Vunder, E. Tallinn, Kunst 1992

Tikand Eesti rahvakunstis, Linnus, H. Tallinn, Eesti Riiklik Kirjastus 1995Eesti tikand, Tammila. S, Lutsepp, E, Tallinn, Varrak 2010

Eesti sõled, Kaalu Kirme 1986

Eesti rahvuspärased ehted, Kaalu Kirme

Eesti rahvapärased hõbeehted, Estonian National Silver Jewellery 2009

Talulaste mänguasjad, Piiri, R, Tartu, OÜ Vali Press, 2006

Muhumaa: loodus, aeg, inimene, Rullingo, A,. Tallinn, Eesti Entsüklopeediakirjastus,
2001

Käsitöö lapse igakülgse arengu toetajana, Kukk, K, TPS, 2004

Isetegevus ja individuaalne tööviis, Käis, J, Kirjastus: Koolibri 1992

Kujutav looming laste arengus, Liigmann, E, Haridus1991, 12

Koduloo põhimõtte rakendamine ning kodu ja selle ümbrusega seotud teemade käsitlemine lasteaias, Põlluste, M, Tartu: AS Atlex 2003

Mustrite võlumaailmas, Rekkaro, A, Tallinn Koolibri 1992

Mängime kirjutamist, Raadik, S, Tallinn Tea Kirjastus 2010

Laste oma avastamisraamat, Jäger, J. Sundsten, B, Tallinn, Ilo 2003

Mänge siit ja seal, Mänd,M,. Tallinn, Ilo 2005

Ühise pere lapsed, Raidma, L, Tallinn, Valgus 1985

Väärtushinnangud ja esteetilise keskkonna loomine läbi kunstitegevuste lasteaias, Allandi, A

Esi – ja algõpetuse didaktika, Brotherus, A. Hytönen, J. Krokfors, L, TPÜ Kirjastus, 2001

Arengupsühholoogia alused, Butterworth, G , Harris, M, Tartu Ülikooli Kirjastus, 2002

Lapsekeskne kasvatus, Hytönen, J, TPÜ Kirjastus 2000

Kuldernupp, E. (2009). Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad, Riiklik Eksami ja Kvalifikatsioonikesku, Kulderknupp, Tallinn, Studium, 2009

Üldoskuste areng koolieelses eas, Riiklik Eksami ja Kvalifikatsioonikeskus, Kulderknupp, E, Tallinn: Studium 2009

Kirjatus Avita väljaanded, autor Gled- Airiin Saarso

Sari "Meistrimehed oleme I-IV"

"Meistrimehed oleme õpetajaraamat"

"Kevadised Meisterdused"

"Sügisesed meisterdused"

"Talvised meisterdused"

www.erm.ee
www.estonica.org
www.folkart.ee
www.isetegija.net
www.kullaketrajad.net
www.teatoimeta.ee
www.vmaarja.ee

Eriline tänu TPS üliõpilastele, teemade käsitlemisel on allikatena kasutatud nende loomingut.


Litsenseeritud: Creative Commons Attribution 3.0 License

Eesti rahvakunst käelises tegevuses