Statistilised olulisustestid. T-test.


TEEMAD
● Statistilised olulisustestid- üldine skeem.
● Kahe üldkogumi keskmise võrdlemine. T-test.
● Sõltuvad ja sõltumatud valimid. Ühe- ja kahepoolsed olulisustestid. I ja II liiki viga.


MATERJALID
● Loengu slaidid
● K.Niglase loengukonspekt (lk. 37-47)
● SPSS-i juhend (lk.71-73)
● Enesekontrolli harjutus sõltuvate ja sõltumatute valimite määramise kohta
● Enesekontrolli harjutus T-testi küsimuste/probleemide äratundmise kohta


STATISTILISED OLULISUSTESTID: ÜLDINE SKEEM
● Järgnev skeem konspektina.
E I: Analüüsisin olemasolevaid andmeid kirjeldava statistika meetodite abil ning leidsin midagi „huvitavat“ (nt. erinevuse või seose jne)
E II : Tekkis küsimus: „Kas võib üldistada?“ Ü → V → Ü (v eksperimentaalne disain)
I. Õige olulisustesti valik (lähtuvalt probleemist ja andmetüübist)
II. Valitud olulisustesti eelduste kontroll:
III. Hüpoteesid:
sisukas hüpotees H1:
nullhüpotees H0:
Olulisuse nivoo a
(„Kui väike peab olema H0 kehtimise tõenäosus, et me võiks ilma suurema riskita ta mittekehtivaks tunnistada?“)
V. Arvutused
eesmärgiks hinnata H0 kehtimise tõenäosust p (p = Sig = olulisuse tõenäosus)
(„Kui suur on tõenäosus, et olukorras, kus H0 kehtib, tekkis valmis olnud erinevus v seos juhuse tõttu?“)
V. Otsus tulemuse kohta:
p > a H0 jääb kehtima - statistiliselt mitte oluline (ei üldista)
p <= a H1 tõestatud - statistiliselt oluline (võib üldistada)
VI. Järelduse sõnastamine


LISAMATERJALID
T-jaotuse täiendkvantiilid (T-jaotuste tabel)
Näide T-testi kasutamisest (Magistritöö, L.Graverson)
The T-test