WBS

WBS on akronüüm inglisekeelsetest sõnadest Work Breakdown Structure (töö ligendus). See on projekti saavutustele (deliverable) orienteeritud projekti osade grupeerimise meetod. Projekti planeeritav tulemus jagatakse väiksemateks, paremini käsitletavateks komponentideks. Liigenduse eesmärk on:

  1. hinnata täpsemalt projekti maksumust, kestust ja ressursivajadust;
  2. luua alus, mille põhjal võrrelda hinnangute täpsustumist ja projekti edenemist;
  3. saada ülevaade vastutuspiiridest.

Tulemus võib olla esitatud mitmetasemelise loeteluna või graafilise skeemina.

Joonis 1. Infosüsteemi loomise projekti alamosad - WBS

Joonis 1. Infosüsteemi loomise projekti alamosad - WBS

WBS alus

WBS loomisel võetakse aluseks tegevusulatuse kirjalik kinnitus (sisaldab lõptulemuse kirjeldust ja mõõdetavat eesmärki). Projekti ulatuse (scope) täpne määratlus on väga oluline projekti õnnestumise seisukohast. WBS annab ülevaate, millised tööd on projekti sisuks ja millised ei ole. Kui puudub ülesannete piiritlus, siis on tulemuseks projekti eelarve märkimisväärne ületamine, suured muudatused projekti plaanis, tööde ületegemised, projekti kestuse pikenemine ja töötajate motivatsiooni langemine.

WBS madalama taseme osi nimetatakse tööpakettideks (work packages). Need tööpaketid on projekti plaani ja ajagraafiku loomise aluseks. WBS osa võib olla toode või teenus. Näiteks infosüsteemi arendamise alamosad võivad olla tarkvara, riistvara, kasutusjuhendid ja koolitus.

Tegevusulatuse täpsustamine

WBS loomisele võib järgneda projekti ulatuse täpsustamise vajadus. Enamasti kaasneb sellega ka vajadus uurida huvirühmade (eriti projekti tellija ja projekti tulemuse kasutaja) arvamust. Muudatused tuleb arhiveerida. See on vajalik tulevikus sarnaste projektide planeerimise lihtsustamiseks.


Allikas:
PMBook Guide 2000. lk 57

Viimati muudetud 2003
Martin Sillaots