Tiina Elvisto, bioloogiakandidaat ökoloogia erialal

Sünniaeg ja -koht

2. veebruar, 1957 Ambla alevis, Eestis

neiupõlvenimi Ksenofontova

Hariduskäik

1964- 1972   õppimine Tartu 3. Keskkoolis (Tartu Raatuse Gümnaasium)

1968- 1971   õpingud Tartu Lastekunstikoolis

1972- 1975   õppimine Tartu 5. Keskkooli (Tartu Tamme Gümnaasium) loodusteaduste klassis

1975- 1980   õppimine 1990 Tartu Ülikoolis, Bioloogia-geograafia teaduskonnas bioloogia osakonnas ja selle lõpetamine bioloogia - looduslike ressursside ratsionaalse kasutamise ja kaitse erialal bioloogi, bioloogia- ja keemiaõpetaja kvalifikatsiooniga

1980-1983 aspirantuur ENSV TA Zooloogia ja Botaanika Instituudi juures

1987, Tartu Riiklik Ülikool (Tartu Ülikool), bioloogiateaduste kandidaadi ökoloogia erialal väitekiri "Helofüütide koosluste produktiivsus ja nende mõju veekogu aineringele. (Produktivnost soobstsestv gelofitov i ih rol v krugovorote vestsestv vodojema)".

Teenistuskäik

1983-1992 nooremteadur ja hiljem teadur ENSV TA Zooloogia ja Botaanika Instituudi botaanika sektoris

1992-1993 bioloogia- ja terviseõpetaja Tallinna 8. Keskkoolis (Sõle Gümnaasium) ning Tallinna Pelgulinna Keskkoolis (Tallinna Pelgulinna Gümnaasium)

Alates 1993 dotsent, Tallinna Pedagoogilise Ülikooli Bioloogia õppetoolis.

Teadustöö põhisuunad

Taimkate ja selle muutused. Taimekoosluste produktsioonibioloogia. Roostike, lammi- ja puisniitude aineringe. Kalda- ja veetaimede koosluste mõju vee kvaliteedile. Loodusõpetuse õpetamise probleemistik ja eesmärgid Eesti üldhariduskoolis.

Organisatsiooniline tegevus

Eesti Loodusuurijate Selts

Rahvusvahelised konverentsid

Tartu 1994. Conference of Achievements in Estonian Zoology. Ettekanne: “Changes in metamorphosis of great mealworm (Tenebrio molitor) studied by use of calorimetric thermography”;

Tallinn 1983. 2nd Wetland Conference. Ettekanne: “The Reedbeds in the Matsalu Nature Reserve";

Trebon, Czechoslovakia 1984. Ettekanne: “Morphology, Productivity and Phosphorus Content in Shoots of Reed (Phragmites australis) in Different Waterbodies of the Estonian SSR";

Haapsalu, 1984. XVII konferentsija-ekskursija botanikov Pribaltiki. Ettekanne: “Rol trostnikovõh zaroslei v krugovorote vestsestv vodojoma";

Ignalina, Lithuania 1988. XIX konferentsija-ekskursija botanikov Pribaltiki. Ettekanne: “Rastitelnost kamovogo polja Kurtna i ego dinamika za poslednee tridtsatiletie"

Amsterdam 1996. Act of Sustainable Development. Ettekanne: “Republik of Estonia";

Turku 1999. Methods of Teaching Sustainable Development. Ettekanne: “Greening Up The Teaching Process in Estonia".

Loengukursused

Botaanika, Inimene ja keskkond, Kõrgemad taimed, Läänemere elukeskkond, Säästev Läänemere piirkond, Keskkonnakaitse, Elusloodus, Ülevaade keskkonnaõpetusest (päevaõpe ja kaugõpe).

Teaduslikud publikatsioonid

Ksenofontova, T. 1980. Matsalu roostiku fütoproduktsioonist.- Rmt.: Loodusvaatlusi 1978, 1. Tln., Valgus, lk.124- 133;

Ksenofontova, T. 1980. Bioproduktsija trostnikovõh soobstsestv v goszapovednike Matsalu. Tez. stud. nauts. konf., TGU. (in Russian);

Ksenofontova, T. 1980. Roostike fütoproduktsioon ja seda mõjutavad tegurid. - Bioloogiline produktiivsus ja seda määravad tegurid. Noorte teadlaste ettekannete päeva teesid. Tartu, ENSV TA, lk. 65-68;

Ksenofontova, T. 1981. Tähelepanekud erakordse 1978. aasta mõju kohta luha taimestikule. - Loodusvaatlusi 1979, 1. Tln.,Valgus, lk. 61-75;

Pork, K., Ingerpuu, N., Ksenofontova T. 1981. Ülevaade Kasari jõe alamjooksu luha kaasaegsest taimkattest. - Loodusvaatlusi 1979, 1. Tln., Valgus, lk. 5-60;

Itra, A. R., Karlova, S. A., Paakspuu, V., Ksenofontova T. 1982. O soderzanii kantserogennõh vestsestv v ekosisteme zaliva Matsalu. - V kn.: Sbornik tezicov dokladov IV respublikanskogo sezda epidemiologov, mikrobiologov, infektsionistov i gigijenistov ESSR. 12-13 okt. 1982 g. v Tallinne. Tallinn, st. 191-192. (in Russian);

Ksenofontova, T. 1983. Potsvo trostnikovõh zaroslei i ih produktivnost v Estonii. - Potsvovedenie, No 10, st. 153-156. (in Russian, with English summ.);

Ksenofontova, T., Pihlik, U., Piirsoo, K., Seire, A. 1983. Uusi andmeid Norra allikate kohta: vetikad, kõrgemad taimed, hüdrokeemia. - ENSV TA Toim., Biol., kd. 32, nr. 2, lk. 114-122. (with English summ.);

Ksenofontova T, Krall, H. 1984. Rastitelnõi pokrov Matsaluskogo gosudarstvennogo zapovednika. - Vodno-bolotnaja flora i rastitel’nost. Tallinn, Izd. AN ESSR, st. 46- 53 (in Russian);

Ksenofontova, T. 1984. Morphology, produktivity and phosphorus content in shoots of reed (Phragmites australis) in different waterbodies of the Estonian SSR. - 2nd INTECOL Wetlands Conf. Trebon, Czechoslovak AS, p. 82;

Ksenofontova, T. 1985. Matsalu lahe pilliroog ja roostikud. - Rmt.: Matsalu - rahvusvahelise tähtsusega märgala. Tallinn, Valgus, lk. 113-125, 288, 304- 305 (with Russian and English summ.);

Ksenofontova, T. 1985. Soised üleujutatavad alad vete reostuskoormuse vähendajatena. - Eesti III ökoloogiakonverentsi teesid. 11-13. apr. 1985. Tartu, lk. 205- 207;

Krall, H., Ksenofontova, T., Pork, K. 1985. Ülevaade Matsalu Riikliku Looduskaitseala kesk- ja lääneosa taimekooslustest. - Loodusevaatlusi 1982, 1., Tln., Valgus, lk. 72-93;

Kull, K., Ksenofontova, T. 1986. Puisniitude ökoloogiast. - Eesti maastike kujunemine ja kaitse. Nõupidamise ettekannete lühikokkuvõtted. Tln., ENSV TA, lk. 22-24;

Ksenofontova, T. 1986. Rol trostnikovõh zaroslei v krugovorote vestsestv vodojoma (na primere deltõ reki Kasari, ESSR). - Rastitelnõi pokrov vodno-bolotnõh ugodii primorskoi Pribaltiki. Tallinn, AN ESSR, s. 44- 62. (in Russian, with English summ.);

Ksenofontova, T., Polma, G. 1987. Roostike taimestiku ja linnustiku muutustest käesoleval sajandil. - Matsalu Riikliku Looduskaitseala ökostruktuuride dünaamika ja seisund. Tln., Valgus, lk. 56- 66;

Ksenofontova, T., Zobel, M. 1987. Kurtna mõhnastiku ja järvede soontaimed. - Kurtna järvestiku looduslik seisund ja selle areng. Tln., Valgus, lk. 91 - 103;

Ksenofontova, T. 1988. Morphology, production and mineral contents in Phragmites australis in different waterbodies of the Estonian SSR. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, vol. 23, No 1, p. 17- 43;

Ksenofontova, T. 1988. Bioloogia teooriate tüpoloogiast. - Bioloogia filosoofia ja metodoloogia. Scola Biotheoretica XIV. XIV teoreetilise bioloogia kevadkooli (7- 9. mai 1988, Kastna) teesid. Tartu, lk. ,19- 22;

Ksenofontova, T., Kull, K. 1988. Puisniitude kujunemine, nende levik ja säilivuse küsimused. - XV Eesti looduseuurijate päeva ettekannete kokkuvõtted. Tln., ENSV TA, lk. 28- 30;

Ksenofontova, T. 1988. Morfologija v produktsionno-biologitseskih issledovanijah. - Perspektivõ teorii fitotsenologii. Tartu: AN ESSR, s. 111 – 114 (in Russian);

Kalamees, K.. Ksenofontova, T., Zobel, M. 1988. Rastitel’nost’ kamovogo polja Kurtna I ego dinamika za posledneje tridtsatiletie. - Materialõ XIX ekspeditsii-konferentsii botanikov Pribaltiki 4-9 ijulija 1988. G., g. Ignalina. Vilnius, s. 56-58 (in Russian);

Ksenofontova, T. 1988. Reedbeds and their influence upon the cycle of biogenic elements in Eastern Matsalu Bay. - In: Dynamics and Ecology of Wetlands and Lakes in Estonia. Tallinn, Estonian SSR Ac.Sc., p. 106- 120;

Ksenofontova, T. 1989. General changes in the Matsalu Bay reedbeds in this century and their present quality (Estonian SSR). - Aquatic Botany, vol. 35, p. 111- 120;

Ksenofontova, T. 1989. Täiendavaid andmeid Kurtna mõhnastiku floorale. - Kurtna järvestiku looduslik seisund ja selle areng. Tln., Valgus, lk. 95- 96;

Elvisto, T. I994. Veetaimede ja roostike kasutamisest reovete puhastamisel. - Kaasaegse ökoloogia probleemid. Alalhoidlik areng ja looduskeskne elulaad. Eesti VI Ökoloogiakonverentsi lühiartiklid. Tartu, lk. I92- I95;

Elvisto, T. 1995. N, P, K, Ca sisaldus helofüütides ning selle seos taimede fenofaasi ja toitumistingimustega. - Juureökoloogia seminar, Teesid. Tartu, lk. 6-7;

Eesti bioloogilise mitmekesisuse kaitse strateegia ja tegevuskava/ Koost. T. Kull. Teksti autorid S. Aher, T. Elvisto jt. 1999. Tallinn-Tartu, Keskkonnaministeerium, ÜRO Keskkonnaprogramm (UNEP), EPMÜ Keskkonnakaitse Instituut, 184 lk.

Käsikirjalised teadustööd

Pork, K., Krall, H., Ksenofontova, T. 1981. Matsalu Riikliku Looduskaitseala taimkatte kaardi legend. Käsikiri Tartus, ENSV TA ZBI-s. 50 lk.;

Ksenofontova, T. 1986. Produktivnost soobstsestv gelofitov i ih rol v krugovorote vestsestv vodojema. Diss. na soisk. uts. stepeni kand. biol. nauk. Rukopis. Tartu, IZB AN ESSR. 210 s. (in Russian);

Ksenofontova, T. 1987. Produktivnost soobstsectv gelofitov i ih rol v krugovorote vestsestv vodojoma. Avtoref. diss. na coisk. uts. stepeni kand. biol. nauk. Tartu, TGU. 20 s (in Russian);

Aasalo, L., Elvisto, T. (koostaja). 1990. Lääne-Eesti roostike, lammi- ja puisniitude püsivus, nende mõju infiltreeruvale ja vooluveele. Lepingulise töö lõpparuanne. Käsikiri Tartus, ZBI-s ja Pärnu Maatöötajate Liidus, 60 lk.

Muud publikatsioonid

Ksenofontova, T. 1983. Roostik ökoloogi silmade läbi. - Eesti Loodus, nr. 11, lk. 713-720. 2;

Ksenofontova, T., Kull, K. 1988. Puisniidud kui väärtuslikud ökosüsteemid. - Keskkonnakaitse, nr. 5, lk. 11-12. 3;

Ksenofontova, T. 1989. Gaia. - Eesti Loodus, nr. 2, lk. 85;

Ksenofontova, T. 1989. Jõe ja mere pilliroost. Kommentaar arhiivimaterjalidele. - Rukkilill. Eesti Harrastusbotaanikute Teataja. Tln., Eesti Looduseuurijate Selts, lk. 26- 28;

Truus, L., Ksenofontova, T., Kull, K. 1989. Kas laseme puisniitudel lõplikult hävida? - Eesti Loodus, nr. 6, lk. 354-361;

Viitna. Eluslooduse õpperada. 1989. Autorite kollektiiv. T. Ksenofontova - artiklid botaanilistest ja geobotaanilistest objektidest. Tln., Eesti Raamat. 80 lk;

Elvisto, T. 1991. Pärast 28 aastast pausi uus raamat Läänemerest. - Horisont, nr. 7, lk. 32;

Ökoloogialeksikon. 1992. Koost.: V. Masing. T. Elvistolt 64 artiklit taimeökoloogiast. Tln., Eesti Entsüklopeediakirjastus, 320 lk;

Laasimer, L-M. 2I.VI I9I8- 26.II I988./ Ksenofontova, T. I994.- Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 26. Kd. Tallinn, lk. 159-162;

Eesti Entsüklopeedia. 8 kd. 1995. Elvisto, T. üks artiklite autoritest, 704 lk;

Elvisto, T. Roostikud. - Läänemaa: II. Loodus, Toim. T. Talvi. Haapsalu, 1998, 90--91;

Toimetatud ja koostatud trükised

Rastitelnõi pokrov vodno-bolotnõh ugodii primorskoi Pribaltiki. 1986. Redaktorõ: Ingerpuu, N. J., Ksenofontova, T. J. (otvetstvennõi redaktor), Laasimer, L.-M., Tallinn: AN ESSR. 214 s.

Perspektivõ teorii fitotsenologii. 1988. Redaktorõ: K. Kull, T. Ksenofontova. Tartu: AN ESSR. 208 s.

Eesti Loodus. Rubriik „GAIA“ koostamine ja kaastööd. 1989, nr. 2-12, lk. 85-86, 154-155, 234, 307, 391, 434, 519, 578-579, 617, 667-668, 742, 787, 795, 808. 1990, Nr. 1-7, 9, lk. 27, 75, 180-181, 243, 309, 345-346, 388, 464, 610.                      

Rukkilill. Eesti Harrastusbotaanikute Teataja. Nr. 1. 1989. Toimetajad. Ksenofontova, T., Kukk, T., Püttsepp, J. Tallinn, Eesti Looduseuurijate Selts, 65 lk.

Rukkilill. Eesti Harrastusbotaanikute Teataja. Nr. 2. 1990/1991. Toimetajad: Elvisto, T., Kukk, T., Püttsepp, J. Tallinn, Eesti Looduseuurijate Selts, 97 lk.

Rukkilill. Eesti Harrastusbotaanikute Teataja. Nr. 3. 1992. Toimetajad: Elvisto, T., Kukk, T., Püttsepp, J. Tallinn, Eesti Looduseuurijate Selts, 42 lk.

Rukkilill. Eesti Harrastusbotaanikute Teataja. Nr. 4. I993. Toimetajad: Elvisto, T., Kukk, T., Püttsepp, J. Tallinn, Eesti Teaduste Akadeemia, Eesti Looduseuurijate Selts, 54 lk.

Kukk, T. 1996. Soontaimede anatoomia väike praktikum. Toim.: Elvisto, T., Kull, K., Paal, J. - Tartu, Tartu Ülikooli Kirjastus, 184 lk.

Rukkilill. Eesti Harrastusbotaanikute Teataja. Nr. 5. 1997. Toim.: Elvisto, T., Kukk, T., Püttsepp, J. Tallinn, Eesti Teaduste Akadeemia, Eesti Looduseuurijate Selts, 112 lk.

Õpikud ja teised trükitud õppematerjalid

Elvisto, T., Karik, H., Nilson, O., Saar, A. Loodusõpetus IV klassile: 1. osa. 1997, Tallinn, Koolibri, 48 lk.;

Elvisto, T., Karik, H., Nilson, O., Saar, A. Loodusõpetus IV klassile: 2. osa. 1997, Tallinn, Koolibri, 120 lk.;

Elvisto, T., Karik, H., Karik, V. Loodusõpetus IV klassile: Loodusõpetuse töövihik. 1997, Tallinn, Koolibri, 48 lk.;

Elvisto, T., Maaste, K., Saar, A., Tõnisson, A. Loodusõpetus 2. klassile: 1. osa. 1998, Tallinn, Koolibri, 64 lk.;

Elvisto, T., Maaste, K., Saar, A., Tõnisson, A. Loodusõpetuse töövihik 2. klassile. 1998, Tallinn, Koolibri, 64 lk.;

Elvisto, T., Karik, H., Karik, V., Saar, A. Loodusõpetus IV klassile: Töövihik, 2-ne, parandatud trükk. 1998, Tallinn, Koolibri, 48 lk.;

Karik, H., Nilson, O., Saar, A., Elvisto, T. Prirodovedenie: Utsebnik dlja IV klassa. 1998, Tallinn, Koolibri,176 s.;

Karik, V., Karik, H., Saar, A., Elvisto, T. Prirodovedenie: Rabotsaja tetrad dlja IV klassa. 1998, Tallinn, Koolibri, 64 s.;

Elvisto, T., Maaste, K., Saar, A., Tõnisson, A. Loodusõpetus 2. klassile: 2. osa. 1999, Tallinn, Koolibri, 56 lk.;

Elvisto, T., Maaste, K., Saar, A., Timoðtðuk, I., Tõnisson A. Loodusõpetus 2. klassis. Õpetajaraamat. 1999,Tallinn, Koolibri, 84 lk.;

Elvisto, T., Maaste, K. Loodusõpetus 3. klassile: 1. osa. 1999, Tallinn, Koolibri, 56 lk.;

Elvisto, T., Maaste, K. Loodusõpetus. 3. klass. Töövihik: 1. osa. 1999, Tallinn, Koolibri, 48 lk.;

Elvisto, T., Maaste, K., Saar, A., Tõnisson, A. Prirodovedenje. 2. klass. 1999, Tallinn, Koolibri, 120 s.;

Elvisto, T., Maaste, K., Saar, A., Tõnisson, A. Rabotsaja tetrad po prirodovedenju. 2. klass. 1999, Tallinn, Koolibri, 64 s.;

Elvisto, T., Maaste, K., Saar, A., Tõnisson, A. Loodusõpetus 2. klassile: 1. osa, 2. trükk. 1999, Tallinn, Koolibri, 64 lk.;

Elvisto, T., Karik, H., Karik, V., Saar, A. Loodusõpetuse töövihik IV klassile, 3. täiendatud trükk. 1999, Tallinn, Koolibri, 56 lk.

Juhendamisel kaitstud väitekirjad

Merike Meikari magistritöö "Õpilaste enese-ja loodusteadvuse arenemine", Tallinna Pedagoogikaülikool, 1998.

Inge Timoðtðuki magistritöö "Näitlikustamise osast loodusalaste teadmiste omandamisel II klassis" teaduslik konsultant, Tallinna Pedagoogikaülikool, 1998

Õppematerjalid üliõpilastele

Keskkonnakasvatus (põhimaterjal), Keskkonnakasvatus (lisalugemineI), Keskkonnakasvatus (lisalugemine II)