Analüütilise biokeemia

Analüütiline biokeemia, PhD

Õppekava on suunatud neile, keda huvitavad erinevad biokeemia või analüütilise keemia probleemid. Ja kindlasti neile, kes tahaksid biokeemilistele küsimustele vastamiseks arendada analüütilisi lähenemisviise.

Õppetase Doktoriõpe

Õppe kestus 4 aastat

Õppekeel Eesti keel Inglise keel

Õppekohtade arv 1

Ootame õppekavale 2020/2021 sisseastumisperioodil kandideerijaid teemale:

Õppekava läbinu:

 • omab laiapõhjalisi teadmisi ja süsteemset ülevaadet analüütilises biokeemias ning süvendatud teadmisi oma uurimisvaldkonna kitsamas osas;
 • suudab iseseisvalt ja kriitiliselt analüüsida erialaspetsiifilisi probleeme ning teadusliku täpsusega formuleerida uurimisküsimusi;
 • oskab hinnata enda ja teiste tegevust teaduseetilises kontekstis, saab aru teaduse võimalustest ja piirangutest ja ühiskondlikust rollist ning inimeste vastutusest teadussaavutuste kasutamisel;
 • oskab planeerida uuringuid ja kasutada tänapäevaseid uurimis- ja andmeanalüüsimeetodeid;
 • oskab püstitatud hüpoteese eksperimentaalselt kontrollida ning uurimistöö tulemusi hinnata kehtivate teooriate kontekstis;
 • suudab kirjalikult ja suuliselt esitada oma uurimistöö tulemusi nii erialaspetsialistidele kui ka laiemale üldsusele;
 • on võimeline oma õpitulemusi juhendamise ja õpetamise teel edasi andma;
 • on võimeline juhtima töögruppi;
 • oskab aru saada vajadusest jätkuõppeks ja professionaalseks arenguks.
 • Antav kraad: filosoofiadoktor (analüütiline biokeemia)

Keda ootame õppima?

Õppekava on suunatud neile, keda huvitavad erinevad biokeemia või analüütilise keemia probleemid. Ja kindlasti neile, kes tahaksid biokeemilistele küsimustele vastamiseks arendada analüütilisi lähenemisviise. Õppekava eesmärk on kõrgeima teadusliku kvalifikatsiooniga spetsialistide ettevalmistamine molekulaarse biokeemia, bioanalüütilise keemia või analüütilise neurokeemia harus, kes on võimelised iseseisvaks teaduslikuks või rakenduslikuks uurimistööks.

Miks tulla meile õppima?

Analüütilise biokeemia doktoriõppekava kujundamisel on lähtutud loodusteadusliku doktoriõppe korraldamise rahvusvahelistest tavadest ja eesmärkidest. Õppekava alustas tööd 2012. aastast ja kuulub tähtajatu akrediteeringuga bio- ja keskkonnateaduste õppekavagruppi. Õpingute põhirõhk on suunatud doktoritöö ettevalmistamisele, mille hindamise kriteeriumiteks on osalemine rahvusvahelises teadusdiskussioonis. Õppekava tugineb peamiselt Tallinna Ülikooli Matemaatika ja Loodusteaduste instituudi akadeemilisele personalile, kuid kaasatud on ka juhendajaid Tallinna Ülikooli Ökoloogia instituudist, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika instituudist, samuti välisjuhendajad teistest ülikoolidest. Koostöö teiste teadusgruppidega võimaldab kaasata juhendajate ja konsultantidena väga erineva taustaga ja kõrge kvalifikatsiooniga loodus- ja täppisteadusliku valdkonna teadlasi. Tallinna Ülikool on positiivselt evalveeritud loodusteaduste- ja tehnika ning bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas, doktorandid on kaasatud hulgaliste teadusgrantide ja rahvusvaheliste projektide täitmisse. Valdkonna teadlastel on laialdased rahvusvahelised sidemed, teadustöö kogemuste omandamiseks on võimalik osaleda konverentsidel, seminaridel, suvekoolides ning õppida doktorantide mobiilsusprogrammide raames välisülikoolides. Doktoriõppekava alusel koostatakse igale doktorandile individuaalplaan, mis arvestab tema doktoritöö temaatikat.

Heida pilk meie Astra 5. korruse molekulaarteaduste laboritele!

pilt

Õppimist toetav keskkond

Kaasaegselt sisustatud molekulaarteaduste laborites saavad üliõpilased praktikas tundma õppida tänapäevastes teadusuuringutes rakendatavat kõrgetasemelist teadusaparatuuri. Näiteks asub ülikooli peahoones uus raamatukogu-õpikeskus, kus on võimalik segamatult koolitööle pühenduda hiliste öötundideni välja. Lapsevanematest tudengitel on aga võimalus jätta oma võsukesed päevaste loengute ajaks lastetuppa

Ülikooli elule lisab värvi ning annab jõudu ka Tallinna Ülikooli Üliõpilaskond (TLÜ ÜN). Igal instituudil on oma  üliõpilasnõukogu. Tallinna Ülikooli üliõpilased osalevad laialdaselt ülikooli juhtimises ning on teadlikud oma hariduslikest, sotsiaalsetest, kultuurilistest ja ühiskondlikest võimalustest ning kasutavad neid aktiivselt. Loodus- ja Terviseteaduste Instituudi Üliõpilasnõukogu (LTI ÜN) eesmärk on muuta üliõpilaste elu värvikaks, mugavaks, heaks ning meeldejäävaks. LTI ÜN korraldab temaatilisi üritusi nagu talvepidu, vastlapäev, kevad- ja sügismatk, rebaste ristimine ning paljud muud kultuuri- ja vaimuvärskenduse üritused.

Õppekava eesmärgid

 • Luua doktorantidele tingimused laiapõhjalise ja süsteemse süvahariduse saamiseks analüütilises keemias ja biokeemias ning iseseisvaks teaduslikuks uurimistööks rahvusvaheliselt tunnustatud tasemel.
 • Toetada doktorantide kujunemist kõrge kvalifikatsiooniga õppejõududeks, teadustöötajateks ja spetsialistideks tagamaks eriala jätkusuutlikku arengut.

Vastuvõtutingimused

Õppekava täiendavad vastuvõtunõuded

Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel.

Doktoritöö kavand esitada koos vastuvõtudokumentidega või saata skaneeritult koos potentsiaalse juhendaja heakskiiduga õppekava juhile Ruth Shimmole ruth.shimmo@tlu.ee ja lti@tlu.ee.

Nõutud inglise keele tase on B2.

Dokumendid võivad olla esitatud kas eesti või inglise keeles.

Vaata varasemaid Tallinna Ülikoolis kaitstud doktoritöid.

Vaata Rando Tuvikese (Tallinna Ülikooli teadur, keemia dotsent) poolt pakutud võimalikud analüütiline biokeemia doktoritöö teema SIIN.

Vastuvõtueksamite ajakava

Tutvu õppekavaga

Karjäärivõimalused

 • Rahvusvaheliselt akrediteeritud doktoridiplom võimaldab töötada doktorikraadi nõudvatel ametikohtadel teadlastena, õppejõududena ja tippekspertidena Eesti, Euroopa Liidu ja rahvusvahelistes institutsioonides.

Võta ühendust!

Õppekava kuraator: Ruth Shimmo
õppenõustaja-spetsialist: Greete Horn

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 6409 473

E-postgreete.horn@tlu.ee või õppejuht sirje.vaask@tlu.ee