Käimasolevad projektid

projekti liikmed

kestus

Täispika mängufilmi testmaterjalide teaduspõhine kasutus 

TLÜ uuringufond

Elen Lotman

10.06.2019-02.03.2020

Meediavaldkonna idufirmad - ettevõtlus platvormiseerumise, rahvusvahelistumise ning tehnoloogia arengu kontekstis

Kavandatud uuringu üksikasjalikud küsimused on järgmised: Milline on alustavate ettevõtete ärimudelite suundumus (väärtuse pakkumise ärimudel) ja kuidas saab seda seletada platvormiseerumise, globaliseerumise ja tehnoloogia arengu praeguste suundumustega. See hõlmab järgmist: A) mil määral lähtuvad ärimudelid sisuinnovatsioonidest või platvormide innovatsioonidest? B) Millist rolli mängib tehnoloogia ärimudelite innovatsioonis? C) Milline on rahvusvahelisele turule laienemise mõju ärimudelite innovatsioonile? 

TLÜ uuringufond / Jönköping University / Technical University Ilmenau / Lappeenranta University of Technology; Lappeenranta University; Jönköping University 

Vastutav täitja: Ulrike Rohn;

põhitäitjad ülikoolis: Külliki Tafel-Viia, Silja Lassur, Anna Maria Ozimek, Henry Loeser, Sten Kauber (BFMi doktorant, MEDIT)

01.06.2019-31.05.2020

Telesarja „PANK“ avamine semantilise veebi tehnoloogiatega 

Projekti eesmärk on analüüsida mitmekesisel moel Eesti telesarja “Pank” ning luua analüüsidele tuginedes nii sarja loomaailma kui ka selle komplekset positsiooni avav semantilise veebi tehnoloogiaid kasutav interaktiivne rakendus.

TLÜ uuringufond

Vastutav täitja: Indrek Ibrus;

põhitäitjad ülikoolis: Ulrike Rohn, Teet Teinemaa, Alessandro Nani, Maarja Ojamaa, Andres Kõnno, Dirk Hoyer, Jaagup Kippar

15.05.2019 -  30.01.2021 

Euroopa peretoetuse võrgustik. Alt üles, tõenditel põhinev ja multidistsiplinaarne lähenemine 

Euroopa Komisjon: COST

Anastassia Zabrodskaja 14.03.2019-13.03.2023 

QUEST - Teadus- ja tehnoloogiavaldkonna kommunikatsiooni kvaliteet ja efektiivsus 

Euroopa Komisjon: H2020

Vastutav täitja: Arko Olesk;

põhitäitjad ülikoolis: Arko Olesk, Berit Renser

01.02.2019-31.01.2021

CUDAN - Kultuuriandmete analüüs 

Tegemist on interdistsiplinaarse digikultuuri uuringute projektiga, mille keskmes on kultuurilised suurandmed, nende analüüs ja vastutustundlik kasutamine. Projektil on kaks suuremat eesmärki: kultuuriandmete interdistsiplinaarsete analüüsimeetodite arendamine ja uuringute läbiviimine ning temaatilise Open Labi loomine, mis võimaldab ühisuuringuid ja rakendusprojekte sidusrühmadega erinevatest sektoritest. 

Euroopa Komisjon: H2020

Vastutav täitja: Indrek Ibrus;

põhitäitjad ülikoolis: Marek Tamm

01.01.2019-31.12.2023

Uurides töötamise tingimusi Eesti videomängutööstuses 

Tuginedes loomemajanduse töötajaskonna multidistsplinaarsetele uuringutele seab projekt eesmärgiks uurida väljakutseid Eesti kiirelt areneva videomängutööstuse töötajaskonnale ning pakkuda välja meetmeid antud tööstuse arendamiseks Eestis. 

Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus

Anna Maria Ozimek

01.01.2019-31.12.2020

Filmikunsti terminibaas

„FilmTerm“ projekti eesmärk on luua ulatuslik mitmekeelne filmikunsti terminibaas, liita olemasolev terminitöö, tuvastada filmikunsti terminoloogia ühised jooned erinevates keeltes ja kaardistada erinevused, koondada kokku illustreeriv näidismaterjal, ühtlustada näidismaterjali tootmisreeglid, luua ning võtta kasutusele ühtne avaldamiskeskkond, mis võtab arvesse filmikunsti eripära ja filmikooli vajadusi. 

Archimedes: Erasmus+

Veiko Vaatmann 21.11.2018-20.11.2020 

Liitreaalsusvisualiseeringute tugi linnade uuenemisprotsessidele: Õpetamise metoodikad ülikoolidele 

Põhjamaade Ministrite Nõukogu: Nordplus Horizontal 

Indrek Ibrus 01.08.2018-30.04.2020 

Koondades virtuaalset reisimist ja mängustamist: digitaalne turimistööstus Tallinnas 

Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus

Christian Simon Ritter 

01.08.2018-31.07.2020

Nõukogudejärgne neoliberalism Eesti nüüdisfilmis 

Antud projekt annab panuse neoliberalismi uurimisse, analüüsides valitud filmide ettekujutust neoliberalismist ja nende produktsioonitingimusi ning tehes seda laiahaardelisest teoreetilisest lähtepunktist. Projekt annab põhjaliku ülevaate mitmest Eesti olulisimast nüüdisfilmist ja lisab akadeemilisi teadmisi viimase aja suurima sotsiaalse muutuse osas. 

Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus

Teet Teinemaa 01.01.2018-31.12.2019

Pilveooper

Uurimisprojekt tegeleb uutest tehnoloogiatest – sealhulgas nii liit- kui virtuaalreaalsusest – poeetika otsimisega. Uurimisobjektiks on uute reaalsuste poeetiline kasutus ning ajaloolised paralleelid, mis omavad potentsiaali tehnikamaastikul uusi kunstilisi perspektiive avada. Projekti teoreetilise uurimuse raames tegeletakse meediate ajaloolise võrdlemisega, ning praktilises, loomeprojektis, katsetatakse uusi tehnoloogiaid Vabal Laval etenduvas “Pilveooperis”, mis on samm järgneva suurema loomingulise projektini. Teoreetilises osas tegeletakse ka loomeprojekti käigus kerkinud küsimuste vaatlemisega.

TLÜ uuringufond / Medit Astra / Kultuurkapital / Vabalava 

Vastutav täitja: Liina Keevallik;

põhitäitjad ülikoolis: Katrin Sigijane, Sander-Kalle Somma, Indrek Ibrus, Pia Tikka, Ilkka Kosunen, Aleksander Väljamäe 

27.11.2017-31.12.2019

Üliõpilaste Filmiturg 

Archimedes

Veiko Vaatmann 23.11.2017-22.11.2019 

Koos-kehastumine narratiivses virtuaalreaalsuses - kolmese interaktsiooni mudel 

Tegu on multidistsplinaarse projektiga, mis integreerib filmi ja digitaalse meedia uuringud füsioloogiliste eksperimentidega. Tulevikumeedia vormid, mis seovad filmikunsti virtuaalreaalsusega (VR) hakkavad võimaldama ka vaataja ja tegelaste vahetut interaktsiooni. Samas on projekti üks eeldusi, et uued tehnoloogiad nagu VR ei muuda väljakujunenud lugude jutustamise viise. Kognitiivsed reeglid, mis on suunanud narratiivide retseptsiooni kirjanduses ja filmis suunavad teadvust ka siis kui jälgime narratiive VR-prille kandes. Siiski tekib küsimus, kuidas võimaldavad uued narratiivsed tehnoloogiad vaatajail tajuda tegelastega koos olemist ja kuidas saaks seda VRis lugude jutustamiseks ära kasutada? Projekti eesmärgiks on edendada multidisplinaarset dialoogi narratsioonikesksest filmist ja meediast uutel platvormidel. Toetades noori uurijaid ja arendades innovatiivseid narratsioonitehnikaid on projektil positiivne mõju nii teadusarengule kui ka kohalikule audiovisuaaltööstusele. 

Mobilitas+ programm, Tegevus 3. Tippteadlase toetamine

Vastutav täitja: Pia Tikka;

põhitäitjad ülikoolis: Ilkka Kosunen

01.09.2017-31.08.2022

Digiajastu keerukused Euroopa Liidu väikeriikide audiovisuaaltööstustele 

Konvergentsi- ja globaliseerumisprotsessid on viinud maailma audiovisuaalturud kiiresse muutusse. Ka väikeriide audiovisuaaltööstused, mis on rahvuskultuuride kestlikuks arenguks kriitilise tähtsusega, kogevad uusi väljakutseid ja määramatust seoses ärimudelite kiirete muutuste, esilekerkivate globaalsete konkurentide ja Euroopa uute tururegulatsioonidega. Kuigi Euroopa pikaajalised poliitikaeesmärgid on olnud keskendunud siinsete audiovisuaaltööstuste tugevdamisele, võivad uued digiajastu turukujunduse instruminendid olla pahatihti omavahel vastuolus, muudavad audiovisuaalturgude struktuuri ning omavad potentsiaali kahjustada väikeriikide meediatööstusi. Projekt uurib kujunevad regulatsioone, mille eesmärgiks tugevdada Euroopa audiovisuaaltoodete pakkumist ja nõudlust, ning nende mõju Euroopa väikeste rahvusriikide meediatööstustele ja turgude talitlusele. Fookuses on väikeriikide meediasüsteemide ja –tööstuste evolutsioon ning jätkusuutlikkus Euroopa Liidu areneval ühisturul.

Personaalne uurimistoetus

Vastutav täitja: Ulrike Rohn;

põhitäitjad ülikoolis: Külliki Tafel-Viia, Andres Jõesaar, Silja Lassur

01.01.2017-31.12.2020

Digitaalse audiovisuaalpärandi metadata standardite evolutsioon: Mõjud pärandipõhisele innovatsioonile ja kultuurimälu kureerimisele loovtööstuse poolt

Projekt uurib Euroopas käivituvate audiovisuaalse (AV) kultuuripärandi mass-digiteerimise initsiatiivide kultuurilisi ja sotsiaalmajanduslikke mõjusid. Tuginedes analüütilisele lähenemisele, mis kombineerib kultuuridünaamika analüüsi (kasutades selleks peamiselt kultuurisemiootikat ja "meedia arheoloogia" lähenemisi) ja tehno-ökonoomilisi innovatsiooniuuringuid (evolutsionistlik majandusteadus, poliit-ökonoomilised meediauuringud) seame eesmärgiks uurida sõltuvussuhteid mitmesuguste seotud arengute vahel: kuidas AV-pärandi metadata standardid valdkonna institutsioonide vastastikkuses mõjus arenevad; kuidas need osalevad kultuurimälu kureerimises ning kuidas jõuavad loovtööstus ja haridusinstitutsioonid AV-pärandile tuginevate innovatiivsete õppevormideni. Empiiriline uuring hõlmab metadata standardiseerimise, -loome ja hariduses kasutamise rahvusvahelist uuringut; samuti arendame uue meetodi analüüsimaks, kuidas metadata protokollid kultuuri modelleerivad ja kultuurimälu kureerivad. 

Personaalne uurimistoetus

Vastutav täitja: Indrek Ibrus;

põhitäitjad ülikoolis: Külliki Tafel-Viia, Maarja Ojamaa 

01.01.2016-31.12.2019

Arengumaade ajakirjanike koolitusprojekt

Projekti eesmärk on korraldada arengumaade ajakirjanikele 5-6 päevaseid õppevisiite Eestisse, mis sisaldaksid nii meediaalast koolitust kui annaksid võimaluse tutvuda Eesti elu erinevate tahkudega. Meediakoolitus kätkeb selliseid teemasid nagu meediavabadus ja –majandus, regulatsioon ja eneseregulatsioon demokraatlikus ühiskonnas, meedia tootmine uutele platvormidele, jne. Külastatakse ringhäälinguorganisatsioone ja erinevaid väljaandeid ning tutvutakse ajakirjanikega. Teine blokk on võimu ja meedia suhetest, külastatakse Riigikogu, valitsust ja mõnd KOVi. Kolmas päev on pühendatud meediat, ühiskonda ja demokraatiat edendavatele digitehnoloogilistele lahendustele. Neljas blokk kujundatakse vastavalt konkreetse grupi huvidele mõnd valdkonda lähemalt uurida ( turism, ettevõtlus, eksport, kultuur, keskkond, jne ) ja  sisaldab lühema või pikema reisi väljapoole pealinna.                    

Välisministeerium

Katrin Saks

2014-2019

Kino Eyes 

The European Movie Masters - Erasmus Plus Joint Master Degree

Euroopa Komisjon Erasmus+ (endine Erasmus Mundus)

Elen Lotman

2014-...

Viewfinder

Master of Arts in Cinematography, as an Erasmus Mundus Joint Master Degree

Euroopa Komisjon Erasmus+

Elen Lotman 08.02.2016-31.07.2021 

Lõppenud projektid

Meediaharitus, taaskasutus ja pärand hariduses 

Balti- ja Põhjamaade meediaekspertide (k.a digimeedia, audio-visuaalne meedia, film, andmebaasid) koostöövõrgustiku loomine (2018); meediaharituse teadmiste ja praktika kogumine ning kombineerimine eesmärgiga taaskasutada infot praktilisel õpetajatele suunatud konverentsil (jaanuar 2019); üldharidusõpetajate harimine meedia- ja filmiharituses, olemasolevate materjalide taaskasutamises ja audiovisuaalse pärandi kaasloomises ainete õpetamisel üldhariduskoolides läbi praktiliste ja kaasavate tegevuste (2019)

Põhjamaade Ministrite Nõukogu: Nordplus Horizontal 

Katrin Saks, Kristi Vinter-Nemvalts, Ramona-Riin Dremljuga, Katrin Sigijane 01.05.2018-31.08.2019

BREAK! - ületades soolisi stereotüüpe Euroopas ristmeedia abil 

Euroopa Komisjon

Maaris Raudsepp, Marti Taru, Kadri Aavik, Jüri Kruusvall, Meril Ümarik, Tiia Õun, Andres Jõesaar, Alessandro Nani, Birgit Vilgats, Sander-Kalle Somma, Toomas Sääs, Triin Roosalu, Ramona-Riin Dremljuga, Maire Tuul, Lina Žuravskaja  01.02.2017-31.07.2019 

FINEEX - Muusikaekspordi edendamine ülesektorilise koostöö abil 

Interreg Central Baltic Region

Andres Jõesaar 01.08.2016-31.07.2019 

Cross Motion

Interreg Baltic Sea Region

Alessandro Nani

Indrek Ibrus

2016-2019

ERRi saadete arhiivi võimaluste kaardistamine ja avaandmete analüüsiks ettevalmistamine

TLÜ uuringufond

Andres Kõnno 01.05.2018-31.12.2018

Kümnes rahvusvaheline Kultuuripoliika uuringute konverents (ICCPR 2018) “ Üleilmsed vood ja nende kultuupoliitiline valitsemine: minevik ja tulevik” 

EAS

Indrek Ibrus, Triin Roosalu, Helen Sooväli-Sepping, Andres Jõesaar, Maria Hansar, Ramona-Riin Dremljuga  01.12.2017-31.10.2018 

Muutuva turu ja regulatiivse keskkonna mõju Eesti audiovisuaalsele kultuurile ja tööstusele 

TLÜ uuringufond

Vastutav täitja: Ulrike Rohn;

põhitäitjad ülikoolis: Indrek Ibrus, Külliki Tafel-Viia 

01.01.2017-31.12.2018

Interdistsiplinaarsed lahendused Tallinna Ülikooli teadussuundade kommunikatsiooniks noortele 

Tegevusega luuakse uudne, mitut meediumi hõlmav formaat teadustegevuse kommunikeerimiseks
laiemale avalikkusele, fookusega noortel.

TLÜ uuringufond / Eesti Teadusagentuuri teaduse populariseerimise projektikonkurss 

Arko Olesk 01.09.2016-30.06.2018

X-tee-kunst – E-riigi avandmete representatsioonid ja sekkuv kunst 

TLÜ uuringufond 

Vastutav täitja: Indrek Ibrus;

põhitäitjad ülikoolis: David Lamas, Tobias Ley 

01.12.2016-15.03.2018

Kultuurisemiootiline raamistik audiovisuaalse digipärandi haridusliku potentsiaali kompleksseks analüüsiks 

Projekti eesmärgiks on töötada välja kultuurisemiootikal põhinev teoreetiline raamistik audiovisuaalse digipärandi haridusliku potentsiaali kompleksseks analüüsiks.

TLÜ uuringufond 

Vastutav täitja: Indrek Ibrus;

põhitäitjad ülikoolis: Maarja Ojamaa

01.07.2016-01.08.2017

Venemaa kuvand läbi Euraasia: mälu, identiteet, konfliktid                   

ERA-NET Rus Plus Programme

Anastassia Zabrodskaja 01.01.2016-31.12.2017

Three Layers of telling a story

Euroopa Komisjon Erasmus+ (endine Erasmus Mundus)

Elen Lotman 2014-2017

CFMAE teadusajakirja väljaandmine 

„The Changing Face of Music and Art Education“ (CFMAE, www.tlu.ee/CFMAE/CFMAE-Journal.html) on Eesti ainus muusika- ja kunstipedagoogika teadusajakiri, mis hõlmab kaasaegse muusika ja kunstihariduse järjest mitmekülgsemaid ja kiiremini arenevaid teemasid. Ajakiri kannab ideed et muusika- ja kunstiharidus on pidevas liikumises: selle muutuvat olemust saab jälgida ajaloos (eile), kujundades tänapäevast arengut (täna) ja mõjutada tulevikku (homme). CFMAE on rahvusvahelistele kaastöödele avatud rahvusvahelise leviku ning rahvusvahelise toimetusega interdistsiplinaarne eelretsenseeritav teadusajakiri, mis pakub avaldamisvõimalust nii professionaalsetele uurijatele kui noortele teadlastele ja kraadiõppuritele. CFMAE näol on tegemist Eesti muusika- ja kunstipedagoogika uuringuid regulaarselt rahvusvaheliselt tutvustava ja seeläbi nimetatud valdkonna arenguid oluliselt toetava projektiga, mis on soodustanud samuti uurimisrühmade loomist. CFMAE on suhteliselt noor teadusajakiri (asutatud 2009) ja on Eestis selle ala ainuke ajakiri. 

TLÜ uuringufond 

Gerhard Lock 29.04.2014-31.12.2016

Digipärandi uuskasutuskeskuse loomine 

TLÜ uuringufond

Katrin Saks 01.01.2013-15.05.2016
Eestikeelse terminoloogia programm Peep Nemvalts (Humanitaarteaduste Instituut)
Tiina Selke ja Gerhard Lock, Marit Mõistlik Tamm
2013-2017

Oleme tantsides üks pere

Riigikantselei, Tallinna Ülikool

Tiina Ollesk  

Paldiski positiivse kuvandi välja töötamine

Paldiski Ettevõtjate Liit

Mart Soonik, Tiina Hiob, Kristel Abel 08.02.2016-15.05.2016

Preparation for the international study programme Serious Games

Põhjamaade Ministrite Nõukogu Nordplus Horizontal

Andres Jõesaar

2014-2015

Creativity needs nurturing: enhancing school culture through a cross-sectional network II

Põhjamaade Ministrite Nõukogu Nordplus Horizontal

Eda Heinla

2014-2015

Transparency of New Forms of Media Advertising Online

Helsingin Sanomat (HS) Säätiö

Kaja Tampere

2014-2015

Benchmarking water protection in cities

Euroopa Komisjon Life+ Finnish Ministry of the Enviroment

Kaja Tampere

2012-2015

Arhitektuuri lühifilmid

Koostööprojekt BFMi ja Eesti Arhitektuuride Liit

Elen Lotman

2013-2015

"Tosin küsimust Eesti kohta"

Projekti raames valmis 12 Eestit ning eestlaste olemust vaatlvat lühifilmi. Toodetud BFMi ja Eesti Instituudi koostööprojektina

Elen Lotman

2014

Paul Beaudoin PhD (Fitchburg State University/Brandeis University, USA) endise Kunstide Instituudi muusika osakonna Fulbright külalislektor

Projektikoordinaator TLÜs: Gerhard Lock

kevadsemestril 2015

Koreograafia osakonna osalemine Nordplus võrgustikus EXPLORATIONS IN MUSIC AND DANCE / EMD NETWORK

Põhjamaade Ministrite Nõukogu Nordplus

Tiina Ollesk

2010