COVID-19 ja Tallinna Ülikool

Ülikool lähtub ennetusmeetmete puhul hetkel kehtivatest piirangutest. Riiki saabumisel järgi Eestis kehtestatud reegleid, vaata lähemalt kriis.ee kodulehelt.

Ennetusmeetmed ülikoolis viibimisel

 • Ülikooli on oodatud terved ja nakkushaigustunnusteta isikud, järgides üldiseid soovitusi viiruse leviku ennetamiseks. Ära tule ülikooli, kui oled määratud eneseisolatsiooni või karantiini.
 • Siseruumides on soovituslik kanda kaitsemaski rahvatohketes kohtades.
 • Ülikooli hoonetesse sisenemisel tuleb desinfitseerida käed – selleks on paigaldatud desinfitseerimisvahendid iga sissepääsu juurde. Lisaks asuvad kätepuhastusjaamad enim käidavates kohtades. Ülikoolis viibides on oluline pesta käsi regulaarselt ja hoolikalt sooja vee ning seebiga.
 • Loengute, seminaride jms teadus- ja õppetööga seotud kogunemiste puhul tuleb osalejal ennast registreerida.
 • Võimalusel tuuluta regulaarselt ruume.
 • Ülikoolis tegutsevates toitlustuskohtades on võimalik kohapeal süüa. Küll aga tuleb järgida hajutatuse nõuet. 
 • Palun kontrolli ja korrigeeri ülikoolile antud enda kontaktandmeid, et ülikool saaks vajadusel kiiresti ühendust võtta.

Õppetegevus

Selleks, et tagada võimalikult turvaline õpikeskkond on ülikoolis soovituslik kanda linnaku siseruumides maski viibides rahvarohkes kohas. Näiteks auditooriumis, kus pole võimalik tagada hajutatust.. Õppejõud, lähtuvalt õppemeetodist otsustab õppetöö toimumise vormi. Kontaktõppe toimumise koht (lähiõpe / kaugõpe) on näha ASIO-s. Õppejõul ei ole kohustust pakkuda lähiõppele parallellselt hübriidõpet. 

Tingimused lähiõppe läbiviimisel

Lähiõppe läbiviimisel järgitakse ülikoolis kehtivaid ennetusmeetmeid:

 • õpperuumis järgitakse hajutatuse nõuet, st võimalusel hoiavad osalejad 1–2 meetrist vahet, st vältida samas pingis või kõrvuti istumist; 
 • üliõpilastel on soovituslik kanda maski rahvarohketes kohtades;
 • õppejõud korraldab kõigi lähiõppes osalevate üliõpilaste registreerimise; 
 • õppija tagab endale isiklikud töövahendid (nt kirjutusvahend, kalkulaator, joogipudel jms) ning ei jaga neid teistega. Õppija puhastab ja desinfitseerib ühiselt kasutatavad õppevahendid enne ja pärast nende kasutamist;
 • väljaspool õpperuumi järgitakse ennetusmeetmeid, mis on kirjeldatud jaotuses „Ennetusmeetmed ülikoolis viibimisel“.
 • kui praktikakoha nõudeks on nakkusohutuse tõendi esitamine (nt haridus- , hoolekande- ja meditsiiniasutused), siis on praktika korraldajal õigus üliõpilaselt nakkusohutuse tõendit nõuda. Tõendita üliõpilasele ei pea ülikool samaväärset praktikakohta tagama;
 • ülikool ei pea tagama veebiõppe võimalust üliõpilastele, kes haigestumise või COVID-19 isolatsioonireeglite või riikidevaheliste reisipiirangute tõttu on õppetööst eemal.

Tingimused kaugõppe läbiviimisel

 • Õppejõud võimaldab üliõpilastele regulaarset kontaktõpet või regulaarseid individuaalseid konsultatsioone (nt Zoom, Google Meet vms keskkonnas).
 • Kontaktõppe läbiviimisel järgitakse juba avalikustatud tunniplaani toimumise aegu, et vältida kontaktõppe kattumist. 
 • Kontaktõppe toimumise ajad, keskkond ning juurdepääsu info avalikustatakse ÕIS-i kursuseprogrammis.
 • Õppejõud võib vajadusel korraldada vahekontrolle (nt kontrolltöö või vaheeksam vms) lähiõppes, arvestades ja täites sel hetkel kehtivaid ennetusmeetmeid (vt lähiõppes osalemise tingimusi). Õppejõud ei pea tagama lähiõppes toimuvatele vahekontrollidele alternatiivi. 

Kontaktõppes osalejad järgivad head tava veebiõppes ja:

 • ilmuvad õppesse kokkulepitud ajaks (ehk hilinejaid ei pea aktsepteerima); 
 • loovad privaatse ja õppimist võimaldava keskkonna, mis toetab ka kaasõppijate õppimist (nt ei osale loengus autosõidul, ei kaasa õppesse kõrvalisi isikuid vms);
 • esinevad oma täisnimega ja võimalusel kasutavad kaamerat. Kui osalejal ei ole kaamerat võimalik kasutada, siis teatud juhtudel, nt seminar vms on õppejõul õigus seda nõuda, muul ajal võib lubada pildi kasutamist;
 • ei jaga kolmandatele osapooltele veebis toimuva õppe linke ja paroole;
 • ei tee õppetegevusest helilist ja/või pildilist salvestust ilma läbiviija loata. Kuna selline tegevus oleks vastuolus isikuandmete kaitse seadusega, siis tõlgendab ülikool loata tegevust rikkumisena üldtunnustatud käitumisnormide vastu.

Tunniplaan ja ASIO

ASIOs avalikustatakse kontaktõppe toimumine lähiõppes (ruumi number) või kaugõppes (märge „e-õppes“). Igal reedel avalikustatakse järgmise ja ülejärgmise nädala kontaktõppe tunniplaan, tühistatakse broneeringud, kui algselt planeeritud kontaktõpet ei toimu. 

Õpingute peatamine

Kui üliõpilasel on kroonilised haigused, mille tõttu peab tema arst vajalikuks igasugusest kontaktist hoidumist, siis on võimalik võtta üliõpilasel perearsti tõendi alusel akadeemiline puhkus tervislikel põhjustel. Kui üliõpilasel ei ole arsti poolt näidustusi õppetöös osalemise vältimiseks, kuid üliõpilane pelgab viirusesse nakatumist õppetöö käigus, siis võib ta algavaks semestriks omal soovil siirduda akadeemilisele puhkusele. Omal soovil akadeemilisele puhkusele minemise avaldust saab esitada semestri jooksul, kuid tuleb arvestada, et sellist puhkust on võimalik kasutada vaid üks kord õpingute jooksul kas üks või kaks semestrit korraga. Akadeemilise puhkuse ajal on üliõpilasel õigus õppida, seega võimalus osaleda ainult veebiõppes läbitavatel ainekursustel.

Õppenõustamine

Õppe- ja muu nõustamine toimub eelkõige kirja ja telefoni teel või veebikohtumisena. 
Ülikooli ruumides silmast silma nõustamine toimub vaid eelneval registreerimisel ning osalejatel on soovituslik kanda kaitsemaski.

Kui üliõpilane haigestub

 • Kui üliõpilane haigestub väljaspool ülikooli, peab ta jääma koju. Kui üliõpilane haigestub ülikoolis, siis peab ta koheselt koju minema. 
 • Haigestumise korral tuleb võtta ühendust perearstiga, kes nõustab COVID-19 diagnoosi, testimise vajaduse ja töövõimetuslehe osas. Üliõpilane, kellel ei ole perearsti, peab helistama numbrile 1220. 
 • Kui üliõpilane saab kinnituse, et ta on COVID-19 positiivne (tulemust tõendab nii kiir- kui ka PCR-test) ning ta on viibinud nakkusohtlikul perioodil ülikoolis,  tuleb tal saata selle kohta teade õppeosakonda: 

- Kadi Möldri kadi.moldri@tlu.ee, +372 640 9135.

 • Teatamine on vajalik, et selgitada võimalikult kiiresti välja lähikontaktsed ülikoolis ja tagada kõigile turvaline õpikeskkond. Isolatsiooni peavad jääma vaid vaktsineerimata, viimase 6 kuu jooksul COVID-19 haiguse läbi põdemata või vaktsineeritud, kuid haigustunnustega isikud. 
 •  Õppeosakonna töötajad võtavad ühendust kõigi nakatunuga koos lähiõppes viibinutega ja annavad täiendavat informatsiooni edasiste tegevuste kohta. 
 • *Lähikontakt on isik, kes:
  - elas samas majapidamises COVID-19 haigega;
  - on olnud otseses füüsilises kontaktis COVID-19 haigega (nt kätlemine), vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel;
  - on olnud otseses kontaktis COVID-19 haige eritistega ilma kaitsevahendeid kasutamata (nt on peale köhinud, aevastanud, katsunud patsiendi salvrätti paljaste kätega);
  - on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis (sh söögiruumis, nõupidamisruumis, haigla ooteruumis jne) vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel;
  - viibis transpordivahendis sümptomaatilise COVID-19 haige läheduses, sh isikud, kes istusid samas reas ja kaks rida ees- või tagapool ning COVID-19 haige reisikaaslased ja hooldajad.
 • Vaimse tervise hoidmiseks on oluline hoida enda tuju üleval. Jaga kaasüliõpilastega häid uudiseid näiteks töövõitudest, kordaminekutest, aga miks mitte ka isikliku elu õnnestumistest. Küsi kindlasti ka neilt, et kuidas neil läheb!
 • Hea huumor on teretulnud, sest naer parandab heaolu tunnet ning vähendab ärevust. Kui muremõtted võtavad aga siiski võimust, siis uuri karjääri- ja nõustamiskeskuse kodulehelt kriisiga ja raskustega toimetuleku soovitusi või pöördu julgesti üliõpilaste psühholoogi poole.

Info ülikooli töötajale

 • Ülikooli kui tööandja üheks ülesandeks on tagada töötamiseks ohutu ja tervislik töökeskkond. Viiruse oht ei ole möödas ning ülikoolis tööd korraldades tuleb sellega jätkuvalt arvestada. Ülikool hindab nakatumisohu suurust üksuste riskianalüüsides ning pakub selle alusel välja meetmed nakatumisriski vähendamiseks.
 • Ülikoolis on soovituslik kanda kaitsemaski rahvarohketes kohtades.
 • Kaugtöö tegemisel tutvu kaugtöö juhendiga, milles on kirjas kaugtöö üldpõhimõtted ja täpsemad juhised.
 • Kõikides ülikooli ruumides tuleb järgida viiruse levikut takistavaid meetmeid: võimalusel tuleb hajutada ruumis viibijaid, ruume ventileerida ja õhutada ning desinfitseerida pindu. Vähem oluline pole ka see, et kõik ülikoolis viibijaid peseksid regulaarselt käsi.
 • Ürituste, koosolekute jms pidamisel tuleb järgida osalejate hajutamise nõuet, valides piisava suurusega ruum. Palume võimaluse korral korraldada toitlustus väljaspool üldkasutatavat ala (nt mitte koridorides, teadlaste foorumis jms).
 • Ülikoolis toimuvate ürituste, sh töökoosolekute ja kohtumiste osalejad tuleb registreerida, et vajadusel oleks info osalejate kohta leitav. Registreerimise viisi valib ürituse korraldaja või kokkukutsuja (nt kohtumise memo, korraldaja märkmed, Google Docs jne) ning andmeid tuleb säilitada 2 nädalat.
 • Töölähetuste korraldamine toimub tavapärases korras vastavalt ülikooli töölähetuskorrale. Välislähetuse kavandamisel tuleb arvestada võimalike piirangutega välisriiki sisenemisel, kulude mittetagastamise riskiga reisi ärajäämisel ning nõuetega, mis kehtivad välisriigis ning reisilt saabumisel. Vaata täpsemat info Reisi Targalt lehel. 
 • Mistahes haigustunnuste esinemisel tuleb kõigil, ka vaktsineeritutel jääda koju, võtta ühendust oma perearstiga ning teha võimalusel kiirtest. Anna koju jäämisest teada ka enda vahetule juhile, et arutada läbi töövõimetuslehele jäämine või võimalus teha kaugtööd. Loe täpsemalt Terviseameti lehelt, kuidas käituda koroonaviiruse haiguse kahtluse ning lähikontaktiks olemise korral. 
 • Kui Sul on tuvastatud (tõnedavad nii kiir- kui ka PCR-test) COVID-19 haigus ning oled nakkusohtlikul perioodil viibinud ülikoolis, siis teavita sellest töötervise spetsialisti Reilika Muulit (reilika.muuli@tlu.ee). COVID-19 nakatunuga lähikontaktsed, kes ei ole vaktsineeritud saadetakse eneseisolatsiooni.
 • Kui Sind on saadetud eneseisolatsiooni, siis teavita sellest oma vahetut juhti, et leppida kokku tööülesannete täitmine kaugtööna. Eneseisolatsiooni jäämise korral on võimalik võtta töövõimetusleht, kui kaugtööd ei ole võimalik teha. Töötaja võib tööle naasta vastavalt perearsti otsusele.
 • Haigestumise korral töövõimetuslehele jäänud töötajale maksab ülikool haigushüvitist teise kuni viienda haiguspäeva eest 100% ulatuses töötaja keskmisest töötasust. Kuuenda kuni kaheksanda haiguspäeva eest tasub ülikool haigushüvitist 30% töötaja keskmisest töötasust (millele lisaks tasub haigekassa sama perioodi eest haigushüvitist 70% ulatuses töötaja päevatulust).
 • Vaimse tervise hoidmiseks on oluline hoida enda tuju üleval. Jaga töökaaslastega häid uudiseid näiteks töövõitudest, kordaminekutest, aga miks mitte ka isikliku elu õnnestumistest. Küsi kindlasti ka neilt, et kuidas neil läheb!
 • Hea huumor on teretulnud, sest naer parandab heaolu tunnet ning vähendab ärevust. Kui muremõtted võtavad aga siiski võimust, pöördu julgesti töötajate nõustaja Tiiu Meresi (tiiu.meres@tlu.ee) poole.