Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö

Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö, BA

Sind huvitab loov käeline tegevus. Tunned rõõmu oma ideede visualiseerimisest ja praktilisest teostamisest. Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö õppekava võimaldab Sul õppida ümbritsevat keskkonda esteetiliselt kujundama, oma loovust arendama ning ideid realiseerima. Õpid mõistma ja juhtima iseenda arengut jätkusuutlikkuse vaatenurgast.

Õppetase Bakalaureuseõpe

Õppe kestus 3 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv 25

Õppevorm Sessioonõpe

Maksumus semestris Tasuta

 

 

Integreeritud tehnoloogiate ja käsitöö eriala võimaldab sul valida kahe suuna vahel (käsitöö ja kodundus või töö- ja tehnoloogiaõpetus), kuid peaerialade ühised valikained annavad samas võimaluse laiendada oma teadmisi mõlemal suunal..

Käsitöös on Sul võimalus omandada teadmisi nii üldkultuuriloo kui omakultuuri arengust. Õpid tekstiilide modelleerimisel kasutama klassikalisi ning uusi tehnikaid ja töövõtteid kultuuri traditsioone ning tänapäevaseid moetrende silmas pidades. Õppetöös kombineeruvad erinevad praktilised õppevormid teooria teadmistega. Et oma loovideid esteetiliselt nauditavalt esitleda, omandad erinevate kunstiainete sh disaini- ja kujundusõpetuse käigus nii graafilised väljendusoskused kui ka tekstiilesemete kunstilise kujundamise ja kavandamise alused. 

Kodunduse valdkond annab Sulle laiahaardelise pildi igapäevaeluga seonduvast. Õpid, kuidas teha teadlikke valikuid tänapäevases tarbimisühiskonnas ja toime tulla mitmekülgsete väljakutsetega nii kogukondlikul kui isiklikul tasandil. Õpid nägema igapäevaelu tegevuste (nt toiduvalmistamine ja korrastustööd) teaduspõhisust ja pöörama tähelepanu oma harjumustele ning tervist hoidvale käitumisele. Õpid väärtustama traditsioone ja kombeid, kuid vaatama ka avatud pilguga tulevikku. 

Töö- ja tehnoloogiaõpetuse õppesuund on sild teooriateadmiste, oskuste ja praktilise igapäevaelu vahel. Sellel õppesuunal Sa omandad teadmisi erinevatest materjalidest (puit, metall, plastid jne), nende omadustest, kasutamisvõimalustest ja töötlemisest. Õpid tootedisaini, joonistamist ning toodete kavandamiseks vajalikku tehnilist - ja arvutigraafikat. Erinevate materjalide töötlemisel on Sul võimalus kasutada ja ühendada nii traditsioonilisi kui ka innovaatilisi töötlemisviise ning tehnoloogiaid, omandades nii üldtehnilises valdkonnas laia silmaringi. Töö- ja tehnoloogiaõpetuse õppesuunal saad noaga vesta, kasutada üldlevinud töömasinaid, käsitseda CNC pinki ja tegeleda robootikaga. Erialaainetele lisaks õpid ürituste korraldamist ning ettevõtluse aluseid.

Keda ootame õppima?

 • Sind huvitab loov käeline tegevus ning Sa soovid mitmekülgsemat ja laiemapõhjalist haridust selles vallas?
 • Tunned rõõmu oma ideede visualiseerimisest ja praktilisest teostamisest?
 • Sind võluvad mineviku, oleviku ja tuleviku tehnoloogiad ning tehnikad?
 • Tahad anda oma panuse ökoloogilise jalajälje vähendamisse – keskkonnasäästlikku tarbimisse?

Kui tunned, et eelnimetatud küsimused Sind kõnetavad, siis on Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö õppekava Sulle parim valik. 

Miks tulla meile õppima?

 • Uuringud on tõestanud, et käeline tegevus toetab vaimset arengut ja näidanud, et tulevased töökohad eeldavad laiemapõhjalist haridust, milles on integreeritud mitmed baasteadused. Olenemata digitehnoloogia arengust ning elukeskkonna digitaliseerumisest on oluline säilitada ka käelise tegevuse põhioskused, omandades nii töövõtted kui teadmised erinevatest tehnoloogiatest. See õppekava pakubki Sulle nende omavahelist sidusust!
 • Eriala võimaldab Sul õppida ümbritsevat keskkonda esteetiliselt kujundama, oma loovust arendama ning ideid realiseerima. Samuti õpid mõistma ja juhtima iseenda arengut jätkusuutlikkuse vaatenurgast.
 • Sind ootab mitmekülgne õpikeskkond: töökojad, ateljeed ja laborid.

Tegemist on Eestis ainulaadse õppekavaga. Kahest spetsialiseerumisest saad valida just endale sobiva – käsitöö ja kodunduse või töö- ja tehnoloogiaõpetuse – olenemata sellest, kas oled noormees või neiu. Kuula TLÜ taskuhäälingust, miks ülikoolis käsitööd õppida.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Üliõpilaste käsutuses on interaktiivsete seadmetega auditooriumid ning tänapäevased laborid ning õppetöökojad nii käsitöös ja kodunduses (õmblustehnoloogia õppeklass koos sisustusega, kunstiõppe ateljee, käsitöötehnoloogiate õppeklass, kangakudumise tehnoloogia ateljee, toiduainete tehnoloogia labor koos õppeklassiga, mille sisustusse kuulub kaasaegne peegliga demonstratsiooni laud) kui ka töö- ja tehnoloogiaõpetuses (puidutehnoloogia käsitsitöötlemise õppeklass, puidutehnoloogia masintöötlemise õppeklass, metallitöö klass, CNC treipingi õppeklass koos 3D printeriga).

illustratiivne pilt

illustratiivne pilt

illustratiivne pilt

Lisaks eelnevale on üliõpilastel võimalus kasutada õppehoones Räägu 49 olevat arvutiklassi ning õpituba. Ülikooli akadeemilises raamatukogus (Rävala pst 10) ning õpikeskuses (Narva mnt 29) on olemas erialased õppematerjalid, teavikud, arvutiklassid ja individuaalõppe ruumid.

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

 • Kestus: 3 aastat
 • Õpe toimub sessioonõppe vormis üldjuhul kaks õppetsüklit kuus, mis
  võimaldab õppida töö ja pere kõrvalt.

Tutvu õppekavaga

Peaerialad

integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö

Integreeritud tehnoloogiate ja käsitöö eriala võimaldab sul valida kahe suuna vahel (käsitöö ja kodundus või töö- ja tehnoloogiaõpetus), kuid peaerialade ühised valikained annavad samas võimaluse laiendada oma teadmisi mõlemal suunal.

Õppekava olulise osa moodustavad eriala üldained, mis käsitlevad mõlemale peaerialale olulisi alusteadmisi ja oskusi: erialane joonistamine ja maalimine, erialase disaini alused, rahvakunsti alused, ettevõtluse alused, esitlustehnikad, 3D printimine ja modelleerimine vabavaraga, keskkonnateadlik käsitöö ja käelise tegevuse arengu põhialused. 

Käsitöö ja kodunduse peaeriala ained jagunevad kahe suuna vahel:

 • käsitöö (käsitööesemete kunstiline kujundamine ja kavandamine, õmblemise tehnoloogiad, tekstiilide modelleerimine, kus õpitakse erinevaid tekstiilitehnoloogiaid;
 • kodunduse ainetes omandatakse teadmisi erinevatest materjalidest ning nende töötlemisest.

Käsitöö ja kodunduse peaeriala

Käsitöös on Sul võimalus omandada teadmisi nii üldkultuuriloo kui omakultuuri arengust. Õpid tekstiilide modelleerimisel kasutama klassikalisi ning uusi tehnikaid ja töövõtteid kultuuri traditsioone ning tänapäevaseid moetrende silmas pidades. Õppetöös kombineeruvad erinevad praktilised õppevormid teooria teadmistega. Et oma loovideid esteetiliselt nauditavalt esitleda, omandad erinevate kunstiainete sh disaini- ja kujundusõpetuse käigus nii graafilised väljendusoskused kui ka tekstiilesemete kunstilise kujundamise ja kavandamise alused. Sinu tööde atraktiivsuse tagab ühest küljest erinevate tehnikate ja materjalide põhjalik tundma õppimine ning käelise vilumuse omandamine, teisalt  erinevate võimaluste loov ning eksperimentaalne seostamine. Kuula TLÜ taskuhäälingust, miks ülikoolis käsitööd õppida.

Kodunduse valdkond annab Sulle laiahaardelise pildi igapäevaeluga seonduvast. Õpid, kuidas teha teadlikke valikuid tänapäevases tarbimisühiskonnas ja tulla toime mitmekülgsete väljakutsetega nii kogukondlikul kui isiklikul tasandil. Õpid nägema igapäevaelu tegevuste (nt toiduvalmistamine ja korrastustööd) teaduspõhisust ja pöörama tähelepanu oma harjumustele ning tervist hoidvale käitumisele. Saad töötada erinevates õpikeskkondades (sh õppeköögis ja laboris) ning õppida läbi praktiliste tegevuste. Kodunduse valdkond pöörab tähelepanu traditsioonide ja kommete väärtustamisele, kuid suunab Sind ühtlasi ka avatud pilguga tulevikku vaatama. 

Töö- ja tehnoloogiaõpetuse peaeriala

Töö- ja tehnoloogiaõpetuse õppesuund on sild teooriateadmiste, oskuste ja praktilise igapäevaelu vahel. Sellel õppesuunal omandad Sa teadmisi erinevatest materjalidest (puit, metall, plastid jne), nende omadustest, kasutamisvõimalustest ja töötlemisest. Õpid tootedisaini, joonistamist ning toodete kavandamiseks vajalikku tehnilist- ja arvutigraafikat. Erinevate materjalide töötlemisel on Sul võimalus kasutada ja ühendada nii traditsioonilisi kui ka innovaatilisi töötlemisviise ning tehnoloogiaid, omandades nii üldtehnilises valdkonnas laia silmaringi. Töö- ja tehnoloogiaõpetuse õppesuunal saad Sa noaga vesta, kasutada üldlevinud töömasinaid, käsitseda CNC pinki ja tegeleda robootikaga. Kui oled õpingutes edukas, siis on Sul võimalus osaleda erinevates projektides Eestis või välismaal.

Olulised erialaained

Käsitöö ja kodunduse peaeriala ained jagunevad kahe suuna vahel: käsitöö (käsitööesemete kunstiline kujundamine ja kavandamine, õmblemise tehnoloogiad, tekstiilide modelleerimine, kus õpitakse erinevaid tekstiilitehnoloogiaid, kostüümiajalugu koos stiiliõpetusega ning kangakudumise tehnoloogia) ning kodundus (tarbimine ja tehnoloogiad kodumajapidamises, toiduvalmistamise tehnoloogia ja disain, toitumistavad ja nüüdisaeg, Eesti toidukultuur).

Töö- ja tehnoloogiaõpetuse peaeriala ainetes omandatakse teadmisi erinevatest materjalidest ning nende töötlemisest (puidu ja metallide käsitsi ning masintöötlemine, plastmaterjalid, 3D modelleerimine, CNC tööpingid, robootika, tehnikalooming ja konstrueerimine).

Mõlemal valitud suunal on õppetöö tihedalt seotud teadustegevusega. Õppejõududeks on tegevteadlased või eriala spetsialistid/praktikud, kes kaasavad õppeainetesse nii kasvatusteaduslikke kui disaini- ja tehnoloogiatepõhiseid probleeme ning nende lahendusi.

Tutvu õppekavaga

Vastuvõtutingimused

 

 • Vastuvõtueksam 100%
 • Vastuvõtulävend on 65 palli

Vastuvõtueksam

Sisseastumiseks on oluline gümnaasiumi või kutsekeskhariduse lõputunnistuse olemasolu.

Vastuvõtueksam koosneb erialaste teadmiste testist, motivatsioonikirjast ning vestlusest.

Vabatahtlik töö

Integreeritud tehnoloogiate ja käsitöö õppekaval on ühiskondlikult aktiivsetel kandidaatidel võimalik taotleda vastuvõtueksamile lisapunkte vabatahtliku töö eest. Selleks tuleb vastuvõtueksamile kaasa võtta täidetud avaldus. Avaldusel peavad kindlasti olema märgitud ka organisatsioon, mille töös osaleti, ning organisatsiooni esindaja kontaktandmed ja allkiri. Vastuvõtueksamil on võimalik ühekordselt arvestada 4 punkti erialase vabatahtliku töö või 2 punkti mitteerialase vabatahtliku töö eest. Erialase vabatahtliku töö eest on võimalik saada vastuvõtueksamile neli ja mitteerialase vabatahtliku töö eest kaks lisapunkti. Tutvu lähemalt eritingimustel vastuvõtuga SIIN.

Õppejõud

Õppekava õppejõududeks on tegevteadlased ja eriala spetsialistid/praktikud, kes kaasavad õppeainetesse nii kasvatusteaduslikke kui disaini- ja tehnoloogiapõhiseid probleeme ning nende lahendusi. Teadus- ja õppetegvusele lisaks on eriala õppejõud koostanud õpikuid üldhariduskoolidele.


 

Ene Lind on käsitöö hariduse dotsent ning loodusainete ja tehnoloogia didaktika õppesuuna juht. Tallinna Ülikooliga on ta olnud seotud alates oma erialaõpingutest (tollal Tallinna Pedagoogiline Instituut), õppinud Tartu Ülikooli aspirantuuris ning kaitsnud 1991. aastal väitekirja. Ta on olnud ülikoolis erinevate käsitöö ja kodunduse õppekavade kuraatoriks ning  kuulunud üldharidus- ning kutseõppeasutuste õppekavaarenduse töögruppidesse.

Tema uurimisvaldkond on seotud käsitöö didaktikaga, mida ta õpetab nii käsitöö ja kodunduse eriala üliõpilastele kui klassiõpetajatele. Lisaks on ta huviks käsitöö ja tööõpetuse sisu ja ainedidaktika kontseptsiooni muutumine ajaloos ning selle avaldumine erinevate maade ainekavades.

Ene Lind Eesti Teadusinfosüsteemis: ETIS


 

Andry Kikkull

Töö- ja tehnoloogiaõpetuse didaktika lektor

Andry Kikkull on töö- ja tehnoloogia didaktika lektor Andry Kikkull on alates bakalaureuse õppest olnud tihedalt seotud Tallinna Ülikooli ja tööõpetuse valdkonnaga. Ta on arendanud välja mitmeid uusi ainekursusi bakalaureuse ja magistritaseme õppele nagu metallehistööde jootmis- ja valutööd, plastmaterjalide kasutamine, lõimitud teadmiste kujunemise alused jne. Erilist kohta omab tema huvides Skandinaaviamaade tööõpetuse kogemuse ja arengusuundade uurimine ning erinevate tihedate koostöösidemete loomine, mis toetavad nii erialaarengut Eestis, kui loovad üliõpilastele laiapõhjalise arusaama töö- ja tehnoloogiaõpetuse erinevatest käsitlustest.

Andry teaduslikuks huviks on töö- ja tehnoloogiaõpetuse didaktika ning selle arendamine. Sellest huvist lähtuvalt kirjutas ta ka oma doktoritöö, mis käsitles didaktilisi ja organisatoorseid tingimusi, mis aitaksid õpilastel paremini oma reaalainete teadmisi praktikasse rakendada, seda just tõhusama tööõpetuse ja reaalainete lõimingu kaudu.

Andry Kikkull Eesti Teadusinfosüsteemis: ETIS

 


 

Kristi Koppel

Kodundusõppe teooria ja didaktika lektor

Kristi Koppel on kodunduse teooria ja didaktika lektor. Ta on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli käsitöö ja kodunduse õpetaja eriala (1999) ning omandanud kasvatusteaduste magistrikraadi (2002). 2015. aastast õpib Helsingi Ülikoolis kasvatusteaduste doktoriõppes. Töötanud õppejõuna alates 2000. aastast.

Teadustöö temaatika on seotud kodundusõppega, ta on kirjutanud artikleid kodunduse õpetamise teemavaldkondadest, olnud kaasaautor 7.-9.klassi kodunduse õpikule ning oma doktoritöös keskendub käsitöö ja kodunduse eriala üliõpilastele ning nende õpetajaoskuste kujunemisele.

Kristi Paas Eesti Teadusinfosüsteemis: ETIS

 

 


 

Jaana Taar

Kodundusõppe lektor

Kodundusõppe lektor Jaana Taar on lõpetanud Tallinna Ülikooli Käsitöö ja kodunduse õpetaja eriala ning käesoleval hetkel õpib Helsingi Ülikooli kasvatusteaduste doktorikoolis. Tema huviks on kodundusõppe kaasajastamine Eesti koolides. Oma doktoritöö raames on Jaana loonud koostöös tegevõpetajaga uuendusliku kontseptsiooni  kodunduse tundide  läbiviimiseks põhikoolis. Selle väljatöötamisel oli märksõnaks eelkõige sotsiaalne õppimine. Jaana huviks on leida lahendusi, kuidas toetada õpilaste jõudmist koostöisest tegutsemisest koos mõtlemiseni.

Tallinna Ülikoolis on Jaana õpetanud juba enam kui 10 aastat. Õpetatavad ained on aastate jooksul muutunud, kuid valdkonnaks on endiselt kodundus. Hetkel annab ta lõputöö kirjutamisega seonduvaid kursuseid nii bakalaureuse kui magistri tasemel ning eriaalaaineid peamiselt magistri tasemel.

Jaana Taar on Erasmus+ koordinaatoriks õppekavadel Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö ning Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja.

Jaana Taar Eesti Teadusinfosüsteemis: ETIS

 


 

Aron Lips

Töö- ja tehnoloogiaõpetuse külalislektor

Aron Lips on töö- ja tehnoloogiaõpetuse õppejõud Aron Lips on seotud Tallinna Ülikooli ja tema eelkäijatega. Lõpetanud 2009. aastal magistriõppe tööõpetuse erialal, asus ta tööle Tallinna Ülikooli õppejõuna. Läbi aastate on ta koolitanud uusi töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetajaid, andes neile edasi teadmisi erinevatest materjalidest, nende töötlemisest ja õppevahendite kavandamisest. Lisaks on ta õpetanud veel ka mudelismi ning läbi aine „Tehnika, looming ja konstrueerimine" suunanud tudengeid läbi käelise tegevuse loovalt mõtlema. Õppejõu eriliseks huviks on aga kõik CNC freespinkidega seonduv ning oma sellealaste teadmiste jagamine üliõpilastega.

Aron Lipsu teaduslikeks huvideks on tehnoloogiaõpetuse õppevarade uurimine ja kaasajastamine. Samuti huvitavad teda kaasaegse tehnoloogia rakendamisvõimalused tehnoloogiaõpetuses.

Aron Lips Eesti Teadusinfosüsteemis: ETIS

 

 

 


 

Tiia Artla

käsitöötehnoloogia ja rahvakunsti lektor    

Tiia Artla teaduslik huvi hõlmab ühiskonnateaduste ja kultuuri ning kasvatusteaduste valdkonnas rahvakunsti/kultuuri temaatika didaktikat. Ta on publitseerinud eriala propageerivaid artikleid ning on mitmete käsitööalaste raamatute autor. Lisaks, teadustööle on Tiia Artla organiseerinud üliõpilaste loominguliste tööde esitlusi/õpitubasid nii Mardilaadal, ülikoolis kui Vabaõhumuuseumis. 

Tiia on kureerinud-kujundanud üliõpilaste loovtööde juhendajana näitusi Tallinnas, Eestis ja Helsingis. Algatanud ning juhtinud nii rahvakultuuri populariseerimiseks kui üliõpilastegevuste edendamiseks läbi käsitööõppe mitmeid projekte: "Projektõppe juurutamine oskusainetes", "Veimevaka jälgedes", "Taktiilne muuseum", "Muuseum kättesaadavaks puuetega inimestele". On otsinud tööõpetuse valdkonna erialadele Eesti ühiskonnas laiemat kõlapinda ning koostöös üliõpilastega tegeleb heategevuse korras nägemispuudega laste arendamiseks puuteraamatute valmistamisega.

Tiia Artla Eesti Teadusinfosüsteemis: ETIS

 

Kuhu edasi?

Silmapaistvad vilistlased

Kalle Sepp

Tallinna Ülikooli lõpetanud töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja kraadiga artist, laulja, näitleja.

Üldistaks natukene ja kiidaks meie ülikooli õpetajakoolitust. See on väga heal tasemel ja ka jätkuvalt väga vajalik. Kuna meid on nii vähe, siis me peamegi natukene targemad olema kui mujal maailmas.

Loe Kalle antud intervjuud ka meie Tallinna Ülikooli ajakirjast.


Eva Veeber

Käsitöö ja kodunduse bakalaureuseõppes omandasin põhjalikud teadmised antud valdkonna mitmekesisusest, selle võimalustest ja väljakutsetest. Magistrantuuris õpitu võimaldas mul asuda tööle pedagoogina üldhariduskoolis ning jätkata valitud teed Helsinki ülikooli doktoriõppes. Leian, et antud valdkonnas on võimalik uurida inimeseks olemist unikaalsel ja tasakaalustaval viisil – ühendades õpitavat oma senise elukogemuse, ideede ja käteosavusega loomingulise eneseväljenduse nimel.

Loe Eva artiklit Delfist "Kuidas päästa maailma oma kätega?"


Millistel erialadel võib tööd leida?

Omandatav eriala võimaldab saada spetsialistiks nii avalikus kui erasektoris, ringijuhiks, tegevusjuhiks või alustada tööd ettevõtjana.

Omandatud teadmised ja oskused loovad baasi erialaseks enesearenguks. Kolme aasta jooksul omandatakse oskus luua omanäolisi tooteid ning alustada tulevikus ettevõtlusega.

Kui soovid saada õpetajaks või koolitajaks ja oma teadmisi, oskusi ning vilumusi teistele edasi anda, võid jätkata õpinguid õpetajakoolituses.

Edasiõppimisvõimalused

Õppekava läbimine loob võimaluse jätkata magistriõpinguid erinevates kõrgkoolides. Näiteks on Tallinna Ülikoolis on võimalus jätkata õpetajakoolituse magistrikaval - tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja. Lisaks on võimalik jätkata õpinguid mitmetel magistriõppekavadel erinevates ülikoolides Eestis ja ka välismaal.

Miks loodus- ja terviseteaduste instituut?

Tudengitööd

Põnevad artiklid

Instituudi õppetööväline akadeemiline elu

Tudengite õppetöövälist akadeemilist elu kujundavad enamasti TLÜ üliõpilasesindus ja LTI üliõpilasnõukogu. Väljaspool õppetööd on sagedasemateks ajaveetmise võimalusteks osalemine Ülikooli esindusrühmades, mis tegelevad peamiselt spordi (esindusvõistkonnad), tantsu ja lauluga.

Sul on võimalus liituda erinevate käsitööd edendavate seltsidega, näiteks Eesti Käsitööõpetajate Seltsiga "Aita".

Võimalus liituda erinevate integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö projektidega. Meie tegemistega saab lähemalt tutvuda SIIN.

Võta ühendust!

Õppekava kuraator: Ene Lind
Õppenõustaja-spetsialist: Ann Ojaste

 

PostiaadressRäägu 49, 11311 Tallinn

Telefon(+372) 6391 745 

E-postcraft@tlu.ee 
 

Sarnased erialad

Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja, MA

Loodus- ja terviseteaduste instituut

Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja saab ettevalmistuse õpetada üldhariduskoolis kas käsitööd ja kodundust või töö- ja tehnoloogiaõpetust. Sellest tulenevalt koondab Tehnoloogia valdkonna ainete õpetaja õppekava kaks õppesuunda – käsitöö ja kodunduse õpetaja ning töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja erialad.

Magistriõpe
Eesti keel
Tasuta
Vaata eriala

Käsitöötehnoloogiad ja disain

Haapsalu kolledž

Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži käsitöötehnoloogiate ja disaini õppekava eesmärgiks on oskuslikult kasutada traditsioonilisi käsitöö võtteid tänapäevases tootedisainis.

Rakenduskõrgharidus
Eesti keel
15
Sessioonõpe
Tasuta
Vaata eriala