Tallinna Ülikooli doktorantide teaduskommunikatsiooni ja teaduse populariseerimise konkursi eesmärgiks on väärtustada, stimuleerida ja tunnustada doktorantide teaduskommunikatsiooni ja teaduse populariseerimise alast tegevust oma teadustöö tutvustamisel.

Konkursile võib esitada töid, mis vastavad järgmistele nõuetele:

1) töö on varasemalt avaldatud või konkursi jaoks loodud populaarteadusliku sisuga artikkel, video, audio või muu loominguline projekt. Eelnevalt avaldatud tööd peavad olema ilmunud konkursi lõpptähtajale eelnenud 12 kalendrikuu jooksul;

2) töö ainsaks või esimeseks autoriks on konkursitöö esitav doktorant;

3) töö põhineb teaduslikul käsitlusel ning lähtub heast teadustavast;

4) töö on suunatud laiemale avalikkusele;

5) töö on esitatud eesti-, inglise või vene keeles.

Esitatavaid teaduskommunikatsiooni või teaduse populariseerimisele suunatud töid võib esitada neljas kategoorias:

1) artikli kategooria;

2) video kategooria;

3) audio kategooria;

4) avatud kategooria, st teaduskommunikatsioon ja teaduse populariseerimine muudes kaasavates formaatides.

Konkursi auhinnafond on 1000 eurot, mis jaguneb võrdselt nelja hinnatava kategooria vahel. Igas tööde kategoorias antakse üldjuhul välja üks parima töö auhind. Konkursi preemiale saavad kandideerida Ülikooli doktorandid või konkursi tähtajale eelneva 12-kuu jooksul doktoriõppe lõpetanud isikud.

Konkursile esitatavaid töid hinnatakse vastavalt järgmistele hindamiskriteeriumitele:

1) esitatava töö arusaadavus ja selgus ning illustratiivsete vahendite kasutamine;

2) esitatava töö sisuline asjatundlikkus ja teaduslik täpsus;

 3) esitatava töö päevakajalisus ja ühiskondlik mõju.

Palun tutvu konkursi korralduse ja statuudiga.

Konkurss kuulutatakse välja 2018/2019 õppeaastal ja enam informatsiooni (sh konkursi tähtaja kohta) edastatakse listide vahendusel.

Kontakt:

Kersti Pado
Teaduskorralduse spetsialist
telefon: 640 9145
e-post: kersti.pdo@tlu.ee

Last updated 01.10.2018 kell 11.01