Tallinna Ülikool on välja kuulutanud avaliku konkursi tenuurisüsteemi dokumentaalfilmi professori ametikoha täitmiseks. Eesmärgiga toetada vastava teadus- ja õppevaldkonna eestvedajaks kujunemist Tallinna Ülikoolis alustab valituks osutunud kandidaat töötamist tenuurisüsteemi professori ametikoha I karjääriastmel (kaasprofessor) ning liigub ametikoha II karjääriastmele (professor) läbi atesteerimise.

Ametikoht: Dokumentaalfilmi kaasprofessor (tenuurisüsteemi professori I karjääriaste)
Akadeemiline üksus: Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut (BFM)
Akadeemiline suund: kunstid
Ametikoht täidetakse 1. septembrist 2021

Akadeemilise töövaldkonna kirjeldus: dokumentaalfilmid on filmikunsti eraldiseisev valdkond, mis hõlmab peaaegu igasugust reaalset elu kajastavat materjali alates telesaadetest ja YouTube’i klippidest ning lõpetades autorikesksete dokumentaalfilmidega. Dokumentaalne lugude jutustamine täidab inimeste igapäevaelu, see jõuab inimesteni telest, internetist, kinodest. Igasugune oluline nähtus eeldab akadeemilisi uuringuid nii lokaalsel kui globaalsel tasandil. Dokumentaalfilmi diskursus on pidevas arengus, seda mõtestava teooria areng peab sellega kaasas käima. Ühtlasi peab  TLÜ Eesti ülikoolina keskenduma Eesti dokumentalistika arengule.
Instituudi kontekst: Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut (BFM) on filmihariduse valdkonnas rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud kool. Kool asutati 2005. aastal ja praeguseks on ta muutunud juhtivaks filmikooliks, Balti riikide audiovisuaalsete teadmiste ja pädevuste kompetentsikeskuseks.
BFMis on filmikunst, eriti aga dokumentaalfilm kõige mõjukam kunstiliste otsingute ja loometegevuse valdkond. BFMi vilistlased on võitnud auhindu paljudel rahvusvahelistel filmifestivalidel.
Tallinna Ülikooli arengukava kohaselt on ülikooli eesmärk koolitada loomingulisi professionaale ning kriitilisi ja aktiivseid kodanikke, kellel on mitmekülgsed meediapädevused, sh võime luua nüüdisaegset pildimaailma, mille abil jutustada lugusid ning kaasa rääkida nii ühiskonna arengu küsimustes kui ka rikastada Eesti ja maailma kultuuri. TLÜ on loovinimeste (sh filmiinimeste) oluline õppe- ja arenduskeskus. 
Kõikide nende TLÜ arengukavas püstitatud kõrgete sihtide täitmiseks loob BFM dokumentaalfilmide valdkonna professori ametikoha.

Ametikoha strateegiline tähtsus
Valdkonna olulisus TLÜ, Eesti ja Euroopa arenguprioriteetide suhtes: arvestades esimest aspekti, siis lisaks Euroopa ja TLÜ strateegiale tuleb tähelepanu pöörata Eesti haridus- ja teaduspoliitikale. Haridusvaldkonnas on näiteks olulised teemad Eesti haridusstrateegia ning TLÜ ja Haridus- ja Teadusministeeriumi vahel sõlmitud haldusleping. Selles käsitletakse TLÜ kohustusi seoses audiovisuaalsete kunstide ja meedia tootmisega.
Dokumentaalfilmidel on tähtis roll Eesti filmikunsti ajaloos alates 1960ndatest aastatest, dokumentaalfilmid on saavutanud rohkelt rahvusvahelist tunnustust. 21. sajandil on audiovisuaalsed kunstid järjest suuremat tähtsust omandamas, mistõttu ka nende õpetamine muutub järjest olulisemaks. Eesti kultuuripoliitikat kirjeldav dokument „Kultuur 2020” sätestab, et „Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudist kujuneb kaasaegne rahvusvaheline filmi- ja meediaõppe kõrgkool, kus filmikunsti ja audiovisuaalmeedia õppesuundadel saab haridust omandada nii eesti kui inglise keeles”.
BFMis on dokumentaalfilmiõpet tema erinevates vormides antud juba tema algusaegadest peale, praegu filmikunsti bakalaureuseõppes, audiovisuaalse meedia bakalaureuseõppes ja eraldi magistriõppe rahvusvahelises õppekavas.
Haridus-ja teadusministeeriumi ning Tallinna Ülikooli vahel sõlmitud halduslepingus on kindlaks määratud, et Tallinna Ülikool vastutab audiovisuaalsete tehnikate ja meedia tootmise eest kunstide õppekava õpperühmas, samuti vastutab digitaalse ja meediakultuuri eest, mis on üks ülikooli arengukava fookusvaldkondadest.

Kandidaadile esitatavad nõuded (sh erialane kogemus)
Avaliku konkursiga täidetava tenuurisüsteemi professori ametikohale kandideerija peab vastama vähemalt ametikoha I karjääriastme (kaasprofessor) nõuetele, mis on kehtestatud töösuhete eeskirja lisas nr 2 ning kirjeldatud sama eeskirja lisas nr 9 ja 10. Dokumentaalfilmi professori ametikoht on kunstide valdkonna ametikoht ning seega on ametikoha täitjalt nõutav vähemalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon.

Vajalikud on täita järgmised nõudmised

 • märkimisväärsed tõestatavad teadmised dokumentaalfilmide ja dokumentaalfilmide tegemise alal;
 • esitada loominguliste tööde nimekiri, sh rahvusvaheliste filmifestivalide või filmiorganisatsioonide nominatsioonid ja/või auhinnad. Kasuks tulevad dokumendid teadusuuringute ja publikatsioonide kohta;
 • rahvusvaheline filmitootmise kogemus;
 • rahvusvaheliste töötubade ja erialaste kohtumiste korraldamise kogemus;
 • aktiivne liikmelisus rahvusvahelistes ja riiklikes eriala- ja/või loomingulistes organisatsioonides, ekspertgruppides, erialaajakirjade toimetustes, rahvusvaheliste konverentside programmikomiteedes;
 • piisav pedagoogiline kogemus filmikunsti õpetamise ja juhendamise alal, eriti dokumentaalfilmide alal;
 • ühiskondliku teavitustegevuse korraldamise kogemus, sh koostöö filmitööstustega;
 • dokumentaalfilmi valdkonna õppekava arendamise ja sellega töötamise kogemus. 

Ametikohaga seotud eestvedamis-/juhtimisaspektid: dokumentaalfilmide valdkonna professorilt eeldatakse, et tal on loominguliste meeskondade eestvedamise ja  juhtimise kogemus. On soovitav, et kandidaat tõendab oma meeskonna loomise ja konsensuse saavutamise oskusi.

Tööülesanded
Vastavalt töösuhete eeskirja lisadele 1, 2 ja 10.
Töökohustuste ligikaudune jaotus: teadusuuringutele (40-65%), õppetööle (20-40%) ja ühiskondlikule ja institutsionaalsele tegevusele (10-30%). Konkreetsed tööprofiiliga seotud kohustused:

 • nii bakalaureuse- kui ka magistritaseme õppeprogrammide väljatöötamine;
 • akadeemilise personali tegevuste koordineerimine;
 • dokumentaalfilmi teooria õpetamine;
 • dokumentaalfilmi loomekursuste juhendamine;
 • rahvusvaheliste võrgustike loomise algatamine, rahvusvahelised suhted (näiteks osalemine CILECT dokumentaalfilmide võrgustiku töös);
 • dokumentaalfilmide õppe propageerimine riigi sees ja välismaal;
 • üliõpilaste loometööde projektidele lisafinantseerimise võimaluste otsimine;
 • filmikoolide festivalidel osalemine.

Eetika. Loominguliste ja uurimistegevuste kavandamisel ja läbiviimisel teeb töötaja koostööd kohalike eetikakomiteedega.

Professor esindab BFMi CILECTi dokumentalistide võrgustikus; Euroopa Dokumentaalfilmi Võrgustikus, Eesti Dokumentalistide Gildis.

Keeleoskuse nõuded:

 • eesti keel kõrgtasemel (C1) – kandidaat peab omandama eesti keele oskuse töökeelena kolme aasta jooksul, et olla võimeline osalema administratiivsete kohustuste täitmisel;
 • inglise keel kõrgtasemel (C1) – kandidaat peab oskama inglise keelt kõrgtasemel, et suuta juhtida loometegevusi rahvusvahelises keskkonnas.

Töökoormus: 1,0 (40 tundi nädalas)
Töötasu: Vastavalt Tallinna Ülikooli töötasustamise eeskirjale. Töötasu osas räägitakse läbi instituudi direktoriga. Lisaks töötasule on tenuuriprofessorile ette nähtud piiratud mahus toetus, mida saab kasutada ametikohaga seotud teadus- ja arendustegevuste, uurimisrühma liikmete tasu jms kulude katmiseks. 
Asukoht: Tallinn

Nõutud kandideerimisdokumendid esitada 20. jaanuariks 2021 personaliosakonda e-posti aadressile konkurss@tlu.ee märksõnaga „Akadeemiline konkurss“. Loominguliste tööde loetelus esitada muuhulgas rahvusvaheliste filmifestivalide või filmiorganisatsioonide nominatsioonid ja/või auhinnad. Kasuks tulevad dokumendid teadusuuringute ja publikatsioonide kohta.

Lisainfo: korralduslikud küsimused konkurss@tlu.ee; väljakuulutatud ametikohta puudutavad küsimused BFMi administratiivjuht Kaie Viigipuu-Kreintaal, kaie.viigipuu@tlu.ee

Konkursi ajakava ja valimiste protseduur

Ametikoha kirjeldus inglise keeles (Professor of Documentary Film)