• Üliõpilased saavad õppimist tõendava dokumendi või õppetulemuste väljavõtte ÕISist (digitempliga). Kui tõendile on vaja infot, mida ÕISis tõendile lisada ei saa, siis saab vajaliku dokumendi küsida akadeemilisest üksusest (instituudist/kolledžist). 
  • Endised üliõpilased saavad dokumendid õppeosakonnast (oppeosakond@tlu.ee, ruum T-213, Narva mnt 25).
  • Lõpudokumendid antakse lõpetajatele lõpuaktusel. Üliõpilastele, kes ei osale lõpuaktusel, väljastatakse lõpudokumendid akadeemilisest üksusest ühe kuu jooksul pärast lõputöö kaitsmist või lõpueksami sooritamist. Hiljem väljastab lõpudokumendid õppeosakond.
  • Diplom antakse allkirja vastu selle saajale isiklikult või antakse volitatud isikule kirjaliku volituse alusel. Erandkorras saab diplomi saatmist tellida tähitud kirjaga.  
  • Diplomi või akadeemilise õiendi duplikaadi taotleja esitab taotluse Tallinna Ülikooli rektorile (oppeosakond@tlu.ee või ruumi T-213), kirjeldades ära taotluse põhjuse. Diplomi kehtetuks tunnistamise korral kaotab kehtivuse ka akadeemiline õiend. Ainult akadeemilise õiendi duplikaati on võimalik taotleda ka ilma diplomit kehtetuks tunnistamata. Duplikaadi taotlusele tuleb lisada algdokument, kui see on olemas, kuid rikutud. Duplikaadi väljaandmise kulud õppeasutuse määratud summa ulatuses kannab duplikaadi taotleja, v.a. juhul, kui algdokument on vormistatud ebatäpselt või ebaõigelt. Diplomi duplikaat vormistatakse kehtival diplomi plangil, mille paremasse ülanurka kannab duplikaati väljaandev asutus sõna “DUPLIKAAT”. Enne 01. juunit 2002. a Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kantud õppekava täitmisel väljaantud diplomi duplikaat vormistatkse A4-formaadis hallile turvaelementidega duplikaadi plangile. Duplikaadile kantakse algdokumendi tekst samas keeles, mis oli algdokumendil, algdokumendi number, väljaandmise kuupäev ning duplikaadi väljaandmise kuupäev. Avalduse dokumendi duplikaadi taotlemiseks leiat SIIT.

 

  • Õppeasutuse poolt kehtestatud tasumäärad leiad SIIT
  • Avalduse dokumentide postiga saatmiseks leiad SIIT

Eesti Vabariigi kvalifikatsioonide ja enne 20. augustit 1991. a antud endise NSV Liidu kvalifikatsioonide vastavus haridustasemetele ja kõrgharidusastmetele Eesti Vabariigi haridussüsteemis määrusega saab tutvuda  SIIN