Dora Pluss alategevus 1.2: Doktorantide õpiränne

Doktorantide õpirände stipendiumi eesmärk on parandada doktorantide teadlikkust erinevatest õppe- ja teaduspraktikatest ning nende osalemist rahvusvahelistes koostööprojektides, tõsta doktoriõppe efektiivsust ning tugevdada Eesti ülikoolides pakutava doktoriõppe vastavust innovaatilise doktoriõppe printsiipidele. Stipendiumi taotlemise konkursse ning stipendiaatide valikut korraldavad kõrgkoolid, stipendiumi maksmist korraldab Haridus- ja Noorteameti rahvusvahelistumise osakond (endine Sihtasutuse Archimedes hariduse rahvusvahelistumise agentuur). Dora Pluss programm kestab kuni 31.12.2022.

Toetatakse Eesti ülikoolide doktorantide õpirännet välisriigi ülikooli või teadusasutusse selleks, et õppida, osaleda koolitusel või õpingutega seotud praktikal, teha individuaalset tööd, töötada laboris, osaleda välitöödel ja konsultatsioonidel. Doktorant võib toetust taotleda enam kui üks kord doktoriõpingute jooksul, arvestades, et iga õpirände minimaalne periood on 31 kalendripäeva ning kokku on võimalik toetust saada maksimaalselt 10 kuud. Stipendiumi saab taotleda õpirändeks ainult nendesse riikidesse, mille kohta on kehtestatud elamiskulu ühikuhinnad. 

Kõiki nõuetele vastavaid taotlusi toetatakse kuni vastava õppeaasta eelarvet jätkub. Sellepärast on nendel, kes esitavad oma taotluse varem, suurem tõenäosus stipendiumi saada. Taotlusvoore võidakse tühistada, kui õppeaasta eelarve on varem otsa saanud. 2021/22 õa kogueelarve on 46 200 eurot.

T 1.2 Doktorantide õpirände stipendiumi kord Tallinna Ülikoolis

T 1.2 Doktorantide õpirände stipendiumi programmi juhend

Kaetakse:

Stipendiumiga toetatud kulude katteks ei ole lubatud kasutada samaaegselt teisi toetusallikaid.

Taotlemine:

Taotluse menetlemise eelduseks on teadusinfosüsteemi ETIS konto olemasolu. Taotlemiseks tuleb esitada TLÜ Dora Pluss programmi koordinaatorile järgnevad dokumendid:

  • taotlusvorm (NB! Palun salvesta taotlus ka endale arvutisse!);
  • kinnituskiri doktorandi vastuvõtmise kohta, mille annab vastuvõttev ülikool või teadusasutus (va juhul, kui vastuvõtja puudub). Raamatukogus, arhiivis, muuseumis vmt töötamise korral väljavõte asutuse kodulehelt, millelt selgub, et doktorandil on õpirände perioodil ligipääs selle teenustele;
  • doktoritöö juhendaja allkirjaga kinnitatud tööplaan välismaal viibimise ajaks.

TLÜ-s võetakse taotlusi vastu järgnevateks tähtaegadeks:

  • 15. september
  • 15. november
  • 15. veebruar
  • 15. mai
  • 15. august

TLÜ Dora Pluss nõukogu teeb otsuse ja edastab toetuse saajate andmed Haridus- ja Noorteametile igale tähtajale järgneva kuu 1. kuupäevaks.

Alates 1. kuupäevast peab üldjuhul (erandi puhul on Haridus- ja Noorteameti otsustada põhjendatud juhul varasem lähetuse algus) jääma lähetuseni veel vähemalt 4 nädalat!

Teavitamine:

Dora Pluss programmi rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik. Stipendiumi saajatel on kohustus teavitada avalikkust stipendiumi kasutamisest kõnes või tekstis Euroopa Liidu osalusele viitamise või Euroopa Regionaalarengu Fondi kaksiklogo kasutamisega. 

Logo kujundusfailid on kättesaadavad aadressil https://www.struktuurifondid.ee/et/logod.

Lisainformatsioon:

Katrin Iisma
TLÜ Dora Pluss koordinaator 
Telefon: 6 409 140
E-mail: katrin.iisma@tlu.ee

logo