Dora Pluss alategevus 2.2: Külalisdoktorantide toetamine

Stipendiumiga toetatakse külalisdoktorante, kes tulevad Tallinna Ülikooli 31 päeva kuni 10 kuud kestvaks õpirändeks õppe- ja teadustöö eesmärgil. 

T 2.1 Külalisdoktorantide toetamine kord Tallinna Ülikoolis

T 2.1 Külalisdoktorantide toetamine SA Archimedes juhend

Stipendiumit on õigus taotleda isikul, kes:

  • on toetuse määramise hetkel oma elukohariigi poolt tunnustatud õppeasutuse doktoriõppe üliõpilane;
  • ei ole Eesti Vabariigi resident;
  • ei ole taotluse esitamise hetkel Eesti kõrgkooli üliõpilane;
  • ei ole Eestis viimase kolme aasta jooksul viibinud kokku rohkem kui ühe aasta, v.a juhul kui isik on sel ajal õppinud ja lõpetanud Eesti kõrgkooli magistriõppe.

Toetusest:

Stipendiaadile makstakse külalisdoktorandi elamistoetust ja õpirände sõidutoetust.

Külalisdoktorandi elamistoetust makstakse stipendiaadile Eestis viibimise perioodil. Elamistoetuse suurus on võrdne iga-aastase riigieelarve seadusega kehtestatud doktoranditoetuse määraga. 2018/19 õa-l on külalisdoktorandi elamistoetuse suuruseks 660 eurot kuus. 

Õpirände sõidutoetust makstakse standardiseeritud ühikuhinna määras edasi-tagasi reisi kulude katteks välisriigi ülikooli või elukoha ja Eesti kõrgkooli asukoha vahel ning selle suurus sõltub reisi lähte- ja sihtkoha vahelisest kaugusest. Ainult ühel suunal reisimiseks toetust anda ei saa. Õpirände sõidutoetus sisaldab kõiki reisimisega seotud kulusid, sh kohalikku transporti. Täpsem info õpirände sõidutoetuse suurusest on leitav SA Archimedese kodulehel.

Taotlemine:

Stipendiumi taotlemiseks esitab külalisdoktorant koostöös siinse juhendajaga TLÜ Dora Pluss koordinaatorile järgnevad dokumendid:

  • külalisdoktorandi allkirjastatud taotlusvorm ;
  • Tallinna Ülikooli poolse juhenda allkirjastatud individuaalne tööplaan koos konkreetse eesmärgiga (kokku kuni 2 lk) Eestis viibimise perioodiks;
  • Tallinna Ülikooli poolse juhendaja allkirjastatud kinnituskiri koos kirjaliku nõusolekuga külalisdoktorandi juhendamiseks;
  • tõend stipendiaadilt tema koduülikoolis doktoriõppes õppimise kohta;
  • ID kaardi/passi koopia.

Stipendiaadi siinseks juhendajaks TLÜs peab olema eelneva doktorandi juhendamise kogemusega õppejõud või teadustöötaja või rahvusvaheliselt tunnustatud loovisik (kunstide valdkonnas).

Taotlusi võetakse vastu ning menetletakse jooksvalt. Taotluse esitamise hetkest peab jääma vähemalt 30 päeva stipendiumiperioodi alguseni. Külalisdoktorandi stipendiumi võib taotleda ja määrata mitu korda, kuid maksimaalselt 10 kuu ulatuses. 

Toetuse kasutamisest teavitamise kord:

Dora Pluss programmi rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik. Toetuse saajatel on kohustus teavitada avalikkust toetuse kasutamisest kõnes või tekstis Euroopa Liidu osalusele viitamise või Euroopa Regionaalarengu Fondi logo või Euroopa Liidu embleemi kasutamisega. 

Logo kujundusfailid on kättesaadavad aadressil https://www.struktuurifondid.ee/et/logod.

Lisainformatsioon:

Joanna Liiv
TLÜ Dora Pluss koordinaator 
Telefon: 6 409 140
E-mail: joanna.liiv@tlu.ee

 

logo