õpi informaatikaõpetajaks või matemaatikaõpetajaks

Informaatikaõpetaja koolitusel on loengute osakaal minimaalne, suurem osa õppetööst viiakse läbi praktikumide vormis arvutiklassis või sünkroonse distantsõppe vormis digikeskkondades. Soovime anda mingi muu aine õpetajatele, haridustehnoloogidele, ringijuhendajatele või näiteks kooli juhtkonna liikmetele, kellel on varasemalt omandatud pedagoogiline kõrgharidus, teadmised, oskused ja hoiakud uue ambitsioonika põhikooli ja gümnaasiumi informaatika ainekava ellu rakendamiseks.

Lisainfo informaatikaõpetaja koolituse kohta

Matemaatikaõpetaja koolitusel toimub õpe kahe õppe-aasta jooksul auditoorse tööna koolivaheaegadel ja veebitundidena õppeaasta sees (keskkond Zoom vmt veebikeskkonnad). Lisaks töötatakse materjaliga kodus iseseisvalt ning esitatakse koduseid töid. Soovime anda pedagoogilise kõrgharidusega või õpetajakoolituse läbinud aga erialase matemaatikaõpetaja kvalifikatsioonita õpetajatele teadmised, oskused ja hoiakud põhikooli matemaatika ainekava ellurakendamiseks ning luua eeldused esmaste üld- ja ainedidaktiliste ning erialaste pädevuste edukaks omandamiseks, mis võimaldab koolituse läbinul töötada põhikooli matemaatikaõpetajana.

Lisainfo põhikooli matemaatikaõpetaja koolituse kohta

 

Põhikooli matemaatikaõpetajate ja informaatikaõpetajate lisaeriala koolitust toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond meetme „Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine“ tegevuse „Õpetajate ja haridusasutuse juhtide koolitus“ toetuse raames.

Lisainfo

Annika Volt

täienduskoolituste koordinaator

annika.volt@tlu.ee