Teacher

The research theme "Teachers' professionality and professionalism in changing context" focuses on the teachers’ professionalism and future scenarios for professionalization of teachers’ occupation(s). The studies involve early childhood, general education and vocational teachers.

Aiming to prepare students for knowledge society and innovation economy, contemporary educational systems are shaped by two contradictory change forces: call for standardization on the one hand, and innovativeness and creativity on the other. Contradictory demands require that stakeholders continuously negotiate the meaning of professionalism of teachers to understand what the expectations for teachers as professionals are and what are the best ways to support teachers. Therefore our project aims to scrutinize how global changes, as well as policy, social and demographic transformations on the one hand and teachers’ life histories on the other hand have affected teachers’ professionalism and professionality in Estonia.

Main research questions
 • How do teachers from different educational sectors (pre-school education, general education and vocational education) describe, make-sense of and experience their professionality?
 • What are the central factors that are structuring teachers´ professionalism?
 • What are the implications of teachers’ professionality on their actual work, teaching practices and adoption of educational changes?
 • How do professionality and conceptions of teacher professionalism relate to the issue of work/life balance?
 • How do personal conceptions of professionality integrate or disintegrate society’s vision of professionalism? Does this confrontation/integration between two visions help to understand and predict whether educational reforms succeed and are embedded or fail?
 • What are the likely future scenarios of the professionalism of teachers and what could be the best scenario for Estonian sociocultural and economic context?

The research theme is funded by the Ministry of Education and Research.

Meeskond

Uurimisteema meeskond Doktorandid
Prof Ivor Frederick Goodson Anne-Mai Näkk
Prof Krista Loogma Lianne Teder
Prof Marika Veisson Kristi Mets
Prof Aino Ugaste Maarja Tinn
Teadusprorektor Katrin Niglas Maire Tuul
Dots Inge Timoštšuk Maret Aasa
Vanemteadur Rain Mikser Meidi Sirk
Vanemteadur Meril Ümarik Reeli Liivik
  Pärje Ülavere
  Tiina Peterson

 

Sündmused

Kutseõpetajate küsitlusuuring (oktoober-november 2015)

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut korraldas suuremahulise Eesti kutseõpetajate tööd käsitleva küsitlusuuringu, mis pakub andmeid kutseõpetajate õpetamispraktikate, õpetamist puudutavate hoiakute ja õpetajate professionaalse arengu kohta. Muuhulgas uuriti kutseõpetajate töökeskkonda ja õpetajate arvamusi kutsehariduses toimunud muutuste kohta.

Mitmete teemade lõikes on kogutavad andmed võrreldavad OECD rahvusvahelise õpetamise ja õppimise uuringu (TALIS) üldharidusõpetajate tulemustega, kuid pakuvad ka rahvusvahelist võrdlust teiste riikide kutseõpetajatega.

Veebipõhine küsitlus korraldati vahemikus oktoober-november 2015. Küsitlus oli anonüümne, s.t vastuseid ei seostata koolide ega vastaja isikuga.

Uuringu tulemusi esitleti 2016. aasta kevadel.

Lasteaia-, üldhariduskoolide- ja kutseõppeasutuste õpetajate küsitlus (oktoober-detsember 2015)

Vahemikus oktoober-detsember korraldasid TLÜ haridusteaduste instituudi teadlased küsitluse Eesti lasteaedade, üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpetajate hulgas. Uuringu keskmes olid õpetajate professionaalsus, igapäevatööd ja õpetamispraktikaid puudutavad hoiakud, samuti kohanemine taasiseseisvumisperioodil toimunud haridusmuutustega. Küsitlusuuring on osa institutsionaalse uurimisteema uurimistegevustest, mis jätkus narratiivuuringuga 2016. aastal.

Publikatsioonid

 1. Mikser, Rain; Goodson, Ivor Frederick (2017). The concept of refraction and the narrative approach to exploring reform initiatives in education: Conceptual and methodological issues. In: The Routledge International Handbook of European Social Transformation. (x−xx). Routledge Taylor & Francis Ltd (ilmumas).
 2. Ülavere, Pärje and Veisson, Marika (2017). The assessments by preschool childcare institution principals, teachers, and parents of the performance of values education in Estonian kindergartens. Early Years: an international journal, x−xx (ilmumas).
 3. Kesküla, Eeva; Loogma, Krista (2017). The value of and values in teachers’ work in Estonia. Work, Employment and Society, 31 (2), 248−264.
 4. Meidi Sirk; Reeli Liivik; Krista Loogma (2016). Changes in the Professionality of Vocational Teachers as Viewed Through the Experiences of Long-Serving Vocational Teachers in Estonia. Empirical Research in Vocational Education and Training, 8 (13), 1−26.
 5. Timoštšuk, Inge; Kikas, Eve; Normak, Mai (2016). Student Teachers´ Emotional Teaching Experiences in Relation to Different Teaching Methods. Educational Studies, 1−31, 10.1080/03055698.2016.1167674.
 6. Loogma, Krista (2016). Europeanization in VET policy as a process of reshaping the educational space. International Journal for Research in Vocational Education and Training , 3 (1), 16−28.
 7. Timoštšuk, Inge; Ugaste, Aino; Kallas, Lea (2016). Factors that Affect Occupational Choice for Future Teachers in Estonia. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences (EpSBS), 16: ICEEPSY 2016: 7th International Conference on Education and Educational Conference, 10-15 October 2016, Rhodes - Greece . Ed. Zafer Bekirogullari, Melis Y. Minas & Roslind X. Thambusamy. Future Academy, 229−239.
 8. Mets, Kristi; Ugaste, Aino; Timoštšuk, Inge (2016). The reflection of neoliberal educational change on different teachers` learning experiences. INTED2016 Proceedings: Education and Development Conference Valencia (Spain). 7th - 9th of March, 2016. Ed. L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. IATED Academy, 871−877.
 9. Näkk, Anne-Mai; Timoštšuk, Inge (2016). Relationship between teachers´classroom practices and learning engagement in primary school. INTED2016 Proceedings: 10th annual International Technology, Education and Development Conference Valencia (Spain). 7th - 9th of March, 2016. Ed. L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. IATED Academy: IATED Academy, 6596−6602.
 10. Peterson, Tiina.; Veisson, Marika.; Hujala, Eeva.; Härkönen, Ulla.; Sandberg, Anette.; Johansson, Inge.; Kovacsne Bakosi, Eeva. (2016). Professionalism of Preschool Teachers in Estonia, Sweden, Finland and Hungary. European Early Childhood Education Research Journal, 24 (24, 3), 136−156.
 11. Mets, Kristi; Timostsuk, Inge; Ugaste, Aino (2015). The Impact of Neoliberal Educational Reforms on Teachers Learning Experiences. In: (162−173). European Proceedings of Social and Behavioural Sciences.
 12. Ugaste, Aino; Niikko, Anneli. (2015). Identifying the problems that Finnish and Estonian teachers encounter in preschool. European Early Childhood Education Research Journal, 23 (4), 423−433.
 13. Loogma, Krista; Ümarik, Meril (2015). Изменеия в образовании: принятие стандартизации/ неолиберальных реформ. C.A. Шаронова. Национальные системы образования: под воздействием глобализации и неолиберализации (123−148). Tyла 2015: Издательство ТулГу.
 14. Goodson, I. F. (2014). Õpetajate elu ja töö uurimine. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 2(2), 8–27.
 15. Goodson, I. F. (2014). Investigating the life and work of teachers. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 2(2), 28–47.http://eha.ut.ee/wp-content/uploads/2014/10/3_02_goodson.pdf
 16. Tinn, M., Timoštšuk, I., Mikser, R., Ugaste, A. (2015). Education in transition – The impact of neoliberal educational reforms on teacher professionalism in Estonia, ettekanne konverentsil 9th International Technology, Education and Development Conference, 2-4 Märts, 2015, Madrid, Hispaaniahttp://library.iated.org/view/TINN2015EDU
 17. Peterson, T., Veisson, M., Hujala, E., Sandberg, A.Johansson, I. (2014). The Influence of Leadership on the Professionalism of Preschool Teachers in Estonia, Sweden and Finland. Teoses: A. Liimets ja M. Veisson (Toim.). Teachers and Youth in Educational Reality (119 - 142). Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag
 18. Loogma, Krista (2014). Conceptualizing Teachers´ Professionalism: the Case of Estonian Lower Secondary Teachers. Teoses: A. Liimets, M. Veisson (Toim.). Teachers and Youth in in Educational Reality (11 - 22). Frankfurt am Main: P. Lang.
 19. Loogma, Krista (2014). Professionalism. Õpetajakutse kui professioon? Teoses:  E. Krull, Ä. Leijen, M. Lepik, J.Mikk, L. Talts, T. Õun (Toim.). Õpetajate professionaalne areng ja selle toetamine (235 - 247). Eesti Ülikoolide Kirjastus