rõõmsad inimesed

Oluline teada

 • Vastuvõtueksamile võta kindlasti kaasa isikut tõendav dokument. Vastuvõtueksamitel ei ole lubatud kasutada abivahendeid, kui eriala juures ei ole välja toodud teisiti.
 • SAISis avalduse esitamiseks on vajalik kehtiv ID-kaart ja lugeja, mobiili ID või Smart ID. Kontrolli järele, et su ID-kaart või sertifikaadid ei oleks aegunud ja et sa tead, mis su PIN 1 on. Pangad enam uusi paroole ei väljasta.
 • Vaata eriala kandideerimistingimusi (eelnev haridus) eriala lehelt.
 • Ingliskeelsele õppekavale kandideerimiseks peab olema inglise keele tase B2. Vaata siit, millega on võimalik keeletaset tõendada.
 • Vastuvõtulävend on õppekava sisseastumisnõuetes määratletud sisseastumiseksamite tulemuste kaalutud miinimumsumma, mille täitmine on õpingute alustamise eelduseks. Vastuvõtulävend kõrghariduse II astmel 70 punkti ja III astmel 75 punkti.

 • Kui sul on meditsiiniline seisund, mis seab piiranguid sisseastumiseksamite sooritamisele, ning sul on vaja kohandusi, siis palun kirjuta maarja.jogioja@tlu.ee.

 • Välismaalastel ja Eesti kodanikel, kes on keskhariduse omandanud välismaal ning kandideerivad eestikeelsele õppekavale, on kohustus sooritada eesti keel B1 test. Vaata täpsemalt siit, kuidas eesti keele oskust tõendada. Eesti keele B1 test toimub 28. oktoobril kell 12.00 ruumis S-417.

Magistri vastuvõtueksamid

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus Õppekohad
Kaasav haridus (eestikeelne)

1. novembril akadeemiline test (elektrooniline, võimalus sooritada endale sobivas asukohas)
4. novembril kutsesobivusvestlus (toimub ülikooli kampuses kohapeal)

Vastuvõtueksam koosneb järgmistest osadest:
akadeemilise testiga (50%) - selgitatakse välja kandidaadi valmidus ja oskused analüüsida olemasolevat teavet ning näha seoseid, lahendades nt lingvistilisi, matemaatilisi ning loogilise mõtlemisega seotud ülesandeid. Testiga ei hinnata kutsesobivust, vaid selle eesmärgiks on selgitada kandidaadi valmidust ülikooliõpinguteks. Akadeemilist testi saab sooritada elektrooniliselt Moodle keskkonnas kandidaadile sobivas asukohas. Testi sooritamiseks on vajalik konto olemasolu, kuidas luua kontot, vt siin. Moodlesse sisselogimiseks on vajalik ID-kaart, Smart-ID või Mobiil-ID (esimese kahega saab sisse logida HarID keskkonna kaudu). Akadeemilise testi ja näidistesti asukoht Moodles on siin (parool: TLUHTI);
kutsesobivusvestlus (50%) - vestluse eesmärgiks on selgitada üliõpilaskandidaadi varasem õpi- ja töökogemus ning motivatsioon õpinguteks ja erialaseks tööks. Vestlusel kandidaat tutvustab ennast, oma eelnevat õpi- ja karjääriteed ning õpinguteks vajalikke üldpädevusi. Kandidaat vastab komisjoni küsimustele ühiskonna, hariduse, tervise ja kaasava hariduse päevakajalistel teemadel. Kandidaat peab olema tutvunud kaasava hariduse õppekavaga. Kutsesobivusvestlusele võtta kaasa tööandja soovituskiri ja motivatsioonikiri (1 lk trükitult), milles tuuakse välja varasem haridustee, eelnev töökogemus (vähemalt 5 aastat kooliõpetajana), eelnev kokkupuude kaasava hariduse valdkonnaga, eriala valiku põhjendus.

Esitades SAISis avalduse, kinnitab kandidaat, et tal on omandatud inglise keel Euroopa keeleõppe raamdokumendi A2-tasemel.

Kõik kandidaadid sooritavad elektroonilise akadeemilise testi. Kutsesobivusvestlusele pääseb pingerea alusel 40 esimest kandidaati. Vestlusele ei pääse kandidaadid, kelle akadeemilise testi tulemus ei võimalda kandidaadil ületada lävendit (70 punkti) ka juhul, kui ta saaks vestlusel maksimumtulemuse.

Vastuvõtueksamitele lubatud üliõpilaskandidaatidele saadetakse SAISi kaudu info järgnevalt:

 • akadeemilise testi toimumise info hiljemalt 28. oktoobril;
 • kutsesobivusvestlusele pääsenute nimekiri ja ajakava hiljemalt 2. novembril.

Küsimuste korral palume pöörduda vastuvott.haridus@tlu.ee.

25
Interaktsioonidisain (ingliskeelne)

Vastuvõtuvestlus toimub 9. novembril Zoom videokõne teel, iga kandidaadiga lepitakse konkreetne vestluse aeg eelnevalt kokku.

Vastuvõtueksam koosneb kolmest osast:

 1. Elulookirjeldus (kuni 2 lk) peaks andma ülevaate kandidaadi varasematest kogemustest ja oskustest akadeemilisel ja professionaalsel tasemel. Elulookirjeldusega samasse dokumenti tuleb lisada varasemate tööde portfoolio, mis sisaldab kuni 5 iseseisvat tööd koos lühikirjeldusega. Lisatud tööd peavad esindama kandidaadi parimaid oskusi. Portfoolios esitatud töö kirjeldus peab sisaldama lühikest kokkuvõtet ja asjakohast taustteavet. Juhul kui mõni töö on loodud meeskonna poolt, peaks kandidaat oma panuse selgelt välja tooma.
 2. Motivatsioonikiri (kuni 1 lk) peab selgelt näitama kandidaadi motivatsiooni õppekavale kandideerimiseks. Motivatsioonikiri peab keskenduma sellele, miks kandidaat soovib interaktsioonidisaini magistriõppes õppida, millised on tema teadusalased huvid ning mida ta loodab oma õpingutega saavutada. Kandidaat võib osutada konkreetsetele akadeemiliste ja teadustööga seotud huvipakkuvatele valdkondadele ning varasemale kogemusele, mis on olulised. Ruumi kokkuhoiuks on võimalik viidata CV-le.
 3. Vastuvõtuvestlus toimub inglise keeles. Vestluse käigus peab kandidaat tutvustama ennast ja andma lühikese ülevaate oma eelnevatest õpingutest ja töökogemusest seoses interaktsioonidisaini valdkonnaga, esitlema oma portfooliot, kirjeldama motivatsiooni tulla õppima interaktsioonidisaini erialale ning tutvustama võimaliku magistritöö teemat.

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Kui riigieksami või rahvusvahelise keeleeksami tulemus avaldusel ei kajastu, tuleb tõend lisada avaldusele.

Lävendipõhine

Doktori vastuvõtueksamid

Eriala Kirjeldus Juhendaja või õppenõustaja kontakt Õppekohtade arv Eksami info
Kasvatusteadused

Riskigrupi noorte ennetamise ja sotsiaalse tõrjutuse leevendamise süsteemse sekkumismudeli väljatöötamine

Doktoriõppe projekt on seotud EMP ja Norra finantsmehhanismide toetatud  uurimisprojektiga “Kutseharidus ja töökohal õppimine toetamaks riskinoorte sotsiaalset kaasatust”  (EmpowerVET) (“Vocational education and workplace training enhancing social inclusion of at-risk young”).
Doktoriõppe projekti eesmärk on töötada välja ja valideerida  kutseõppeasutuses jätkusuutlik haridusliku sekkumise mudel, et ennetada noorte riskikäitumist, arendada võtmepädevusi, sh digipädevusi ja  toetada sotsiaalset kaasatust.
Doktoritöö etapid sekkumismudeli väljatöötamisel:

 1. kontseptuaalne ja teoreetiline analüüs ning olemasolevate sekkumismudelite ja kutseõppeasutustes rakendatavate heade praktikate analüüs;
 2. haridusliku õppelabori mudeli kohandamine kutseõppe konteksti;
 3. individuaalsed ja fookusgrupi intervjuud erinevate osapooltega (kooli juhtkond,  õpetajad, õppijad jne.) kaardistamaks erinevate osapoolte spetsiifilised vajadused, väljakutsed ja ootused;
 4. sekkumise disaini väljatöötamine koostöös kutseõppeasutuste kutseõpetajate ja tugispetsialistidega. Olemasolevate meetodite ja vahendite kohandamine kutseõppe konteksti;
 5. sekkumise piloteerimine  kutseõppeasutuses;
 6. sekkumise mõju hindamine lähtuvalt eelnevalt väljatöötatud metoodikast;
 7. haridusliku sekkumismudeli koostamine
Juhendajad Terje Väljataga, Meril Ümarik, Krista Loogma 1

8. novembril kell 10.00 ruumis M-446, täpne aeg saadetakse meilile.

Vastuvõtueksam koosneb kahest osast:
1) doktoritöö projekt (50%) - peab olema juhendaja kvalifikatsioonile vastava akadeemilise soovitaja poolt heaks kiidetud (juhend), projektile lisada ka elulookirjeldus;
2) intervjuu (50%).Täpne aeg lepitakse kandidaadiga kokku.

Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument. Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava teemadel. Lisaks doktoritöö kava kvaliteedile ja selle kaitsmise edukusele on olulisteks kandidaadi hindamise kriteeriumiteks ka inglise keele oskus, varasem edukas teadusartiklite publitseerimise ja/või konverentsidel esinemise kogemus ning lugemus antud temaatikaga seotud valdkondades.

Kultuuride uuringud

Tõlkimine ajaloos, Eesti 1850-2010: tekstid, tegijad, institutsioonid ja praktikad

Doktorandilt eeldatakse doktoritöö tegemist projektiga haakuval teemal. Lisainfo.

Juhendaja Daniele Monticelli 1

5. novembril. Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis kandideerimiseks esitatud ja potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Lisainfo

Vastuvõtueksami täpne kellaaeg ja ruumi number või Zoomi link teatatakse kandidaatidele pärast kandideerimisperioodi lõppu e-posti teel.

Komplekssed süsteemid loodusteadustes

Avatud teemadega konkurss

Eelkõige oodatakse kandidaate järgmistele teemadele:

"Valorization of Seaweed Biomasses: Potential of the Species from the Coastal Waters of Africa". Juhendaja Rando Tuvikene. Lisainfo.

"Water browning in groundwater dependent water ecosystems under the impact of climate change". Juhendaja Jaanus Terasmaa. Lisainfo.

"Glycemic profile and Parkinson’s disease." Juhendajad Toomas Toomsoo ja Rando Tuvikene. Lisainfo.

Õppenõustaja Greete Horn 1

4. novembril kell 13.00. Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Täpne vestluse kellaaeg lepitakse kokku ja saadetakse igale kandidaadile SAISi avaldusel märgitud e-mailile.

SAISis tuleb avaldusele lisada CV ja doktoritöö kavand. Doktoritöö kavand saata ka koos potentsiaalse juhendaja heakskiiduga õppekava juhile Tõnu Laasile.

Psühholoogia

Psühholoogiliste stressimaandamistehnikate, kerksuse ja dissotsiatiivsuse mõju sooritusele ellujäämisväljaõppes

Kandideerima on oodatud Eesti Kaitseväe tegevväelased.

Juhendaja Aleksander Pulver, õppenõustaja Greete Horn 1

1. novembril. Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Samuti hinnatakse doktoriõppe kandidaadi akadeemiliste saavutuste taset (CV ja ilmunud publikatsioonid).
Intervjuu toimub individuaalselt iga doktorandiga. Täpne vestluse aeg saadetakse igale kandidaadile SAISis märgitud e-mailile. Iga kandidaadi vestluse jaoks arvestatakse 30 min.

SAISis tuleb avaldusele lisada kandidaadi CV ja doktoritöö kavand, võimalusel ilmunud publikatsioonid.

Infoühiskonna tehnoloogiad

Designing a Self-aware agent-based smart contract language

The aim of this doctoral project is to develop a mapping from SEC-Language obligations and rights to lower-level so-called smart contract languages such as Solidity that operate directly on blockchain platforms. PhD student needs to investigate a scalable agent-based solution for solving the Oracle problem pertaining to blockchains where a scalable approach assures trusted information is channeled into a self-aware contract collaboration. This research utilizes design science research which is widely adopted research in socio-technical information systems.

Tegemist on sihtrahastusega doktoriõppe kohaga, mis on mõeldud Afganistani kodakondsusega magistrile jätkuõppena doktoriõppe õppekaval.

Juhendaja Alexander Norta 1 Vastuvõtueksam toimub 4. novembril intervjuu vormis kandideerimiseks esitatud ja potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava teemadel. Lisainfo.
Vastuvõtueksami täpne kellaaeg ning Zoomi link teatatakse kandidaatidele pärast kandideerimisperioodi lõppu e-posti teel.
Lisainfo

Telefon: 640 9135
E-post: vastuvott@tlu.ee

Infotelefonid on avatud tööpäeviti kell 9.00-15.00.
Tutvu ülikooli kampusega ja vaata hoonete asukohti