Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut - Teadus - Teadusprojektid

Teadusprojektid

Käimasolevad projektid

Käimasolevad projektidETISProjekti ülikoolipoolsed liikmedKestus

Indiviidi akadeemiline ja isiksuslik areng formaalharidussüsteemis

Uuringute eesmärgiks on indiviidi akadeemilist ja isiksuslikku arengut mõjutavate tegurite vastasmõju selgitamine pikaajalise longituuduuringu andmete alusel representatiivses valimis Eesti koolides ning kultuuriti võrdlevas formaalhariduseta ning erineva haridustasemega täiskasvanute uuringus Brasiilias ja Eestis. Interdistsiplinaarses uuringus kogutakse kirjeldavad ja eksperimentaalsed andmed arengut mõjutavate faktorite kohta ning analüüsitakse faktorite kompleksseid seoseid ning seoste muutumist arengu käigus lastel ja täiskasvanutel.

IUT3-3

Aaro Toomela,   Eve Kikas,       Mairi Männamaa, Piret Soodla,   Kätlin Peets,  Katrin Mägi

2013-2018

Põhikooli õpilaste psüühiliste protsesside hindamisvahendite komplekti koostamine ja tugispetsialistide koolitamine

Koostatakse ja katsetatakse arvutipõhiselt grupis ja individuaalselt suuliselt läbiviidavate hindamisvahendite komplekti, millega saavad psühholoogid õpilaste psüühilisi protsesse hinnata ja riskilaste arengut toetada. Lähtutakse TLÜ uurimisrühma varasemate tööde raames koostatud hindamisvahenditest ja kogutud andmetest, kohandades olemasolevaid ja vajadusel luues uusi teste. Valmivad testide manuaalid ja klassipõhised normid. Koolitatakse Rajaleidja keskuste erispetsialiste laste arengu hindamise spetsiifikas ning psühholooge teste kasutama. Lisainfo.

KA/8914

Eve Kikas, Aaro Toomela, Mairi Männamaa, Piret Soodla, Mari-Liis Kaldoja, Aleksander Pulver, Anna-Liisa Jõgi, Kätlin Peets, Katrin Mägi, Grete Arro, Kati Aus, Aivar Ots, Kaili Trossmann, Lauri Koobas, Liisi Ausmees

2014-2016

Rahvatantsuharrastuse ja rahvatantsijate suurürituste roll omakultuuri hoidmisel

Uurimuses osavõtjaid huvitab, kuidas toimivad suurüritused tänapäeval nii kodu Eestis kui ka väljaspool Eestit, mil pole enam nii tähtis poliitiline koostöö, vaid on tekkinud vajadus kultuuri ja traditsiooni alalhoidmiseks. Missugused muutused on rahvatants läbi teinud? Sealjuures peamiseks eesmärgiks on uurida rahvatantsijate ja suurürituste rolli omakultuuri hoidmisel ning kuidas „Eesti tantsu“ repertuaari konstrueeritakse Eestis ja väljaspool Eestit. Et Eesti tantsu vallas puuduvad teaduslikud uurimised pea sootuks, võimaldab uurimus sarnase valdkonnaga tegelevatel uurijatel – distsiplinaarsete, teoreetiliste ja metodoloogliste lähtealuste erinevustest hoolimata - tihedat koostööd teha. Uurimuses kasutatakse kättesaadava kirjanduse ning kogutud dokumentide analüüsimise kõrval peamiselt kvalitatiivse ja kvanitatiivse meetodi kombineeringut. Selleks kasutab uurimisrühm juba eelnevalt alustatud koostööd mitmete Eestis ja väljaspool Eestit asuvate organsatsioonide ning mäluasutustega. 

ETF9132

Iivi Zajedova, Angela Arraste, Terje Kaldur, Leenu Nigu, Sille Kapper, Stanislav Nemeržitski, Jane Kalajärv

2012-2015

Pärmi baasil õllepruulimislisandite väljatöötamine

Projekti eesmärgiks on uute virde ja õlle selitamiseks sobivate ning vahtu stabiliseerivate substantside väljatöötamine pagaripärmi baasil. 

TRU15081A

Rando Tuvikene, Marju Robal

2015-2017

Polütsükliliste aromaatsete süsivesinike (PAH) sisalduse määramine vee- ja setteproovides 

Erinevates merevee ja setteproovides määratakse polütsükliliste aromaatsete süsivesinike sisaldused.

Rando Tuvikene, Marju Robal

2014-2016

Üldistatud Langevin`i võrrandiga kirjeldatavate süsteemide dünaamika multiplikatiivse müra korral

Uurimus käsitleb multiplikatiivse müra toimet üldistatud Langevini võrrandiga kirjeldatava süsteemi dünaamilisele käitumisele. Tegevus on suunatud kahele põhiprobleemile. Esiteks, uuritakse viskoelastse keskkonna ja multiplikatiivse müra (valge ja värvilise müra) kombineeritud efekti, eesmärgiga tuvastada selliseid piirkondi süsteemi parameetrite ruumis, kus võib oodata müratekkelisi kvalitatiivseid üleminekuid süsteemi dünaamikas, kusjuures müra modelleerib keskkonna fluktuatsioonide toimet harmoonilisse potentsiaaliauku lukustatud Browni osakeste dünaamikale. Teiseks, anomaalse difusiooni toime multiplikatiivse müra poolt mõjutatud mittelineaarsetele süsteemidele (eriti kiskja--saaklooma koosluse mudelid, mis on allutatud keskkonna värvilistele fluktuatsioonidele), eesmärgiga teha kindlaks Hopfi bifurkatsioonide esinemise füüsikalised tingimused uuritavates mudelsüsteemides. Oodatavad tulemused: töötatakse välja teoreetiline alus analüüsimaks stohhastilise iseloomuga vaatlusandmeid üksiku osakese liikumise kohta viskoelastses keskkonnas lukustava potentsiaali toimel. Eesmärgiks on ka leida kriteeriumid, millega uurijad saaksid eristada erineva füüsikalise päritoluga mürasid aktiivsetes mikroreoloogia eksperimentides. Võib arvata, et multiplikatiivse müra ja viskoelastse keskkonna interaktsiooni poolt esilekutsutud kooperatiivsete efektide väljaselgitamine avab uusi võimalusi interpreteerimaks tulemusi mikroreoloogia eksperimentides lukustava potentsiaali kasutamisel viskoelastsetes keskkondades, sealhulgas bioloogiliste rakenduste puhul, kus mälu ja multiplikatiivse müra roll võib olla otsustav.

ETF9005

Romi Mankin, Erkki Soika, Astrid Rekker, Tõnu Laas, Ain Ainsaar, Jaanis Priimets, Katrin Laas, Veroonika Shirokova, Neeme Lumi, Berit Väli, Anna-Liisa Ikart, Jana Paju, Sander Paekivi, Ruth Shimmo

2012-2015

Mittelineaarsed protsessid mesoskaalalistes plasma ja materjalide vastastikmõju süsteemides

Antud projektis uuritakse defektide tekitamist materjalides tiheda plasma interaktsioonil konstruktsiooni- ning kaitsematerjalidega erinevat tüüpi fusiooniseadmetes. Esiteks, uuritakse, kuidas erinevad materjalid (erinevad volframi sulamid ja sordid, keraamika jmt) on mõjutatud plasma impulssidest ja soojusvoost, mis tekitatakse tiheda plasma seadmete abil. Teine uurimissuund keskendub analüüsile, mis uurib erinevat tüüpi mürade rolli defektide tekkel tahkistes, mille osakesi võib vaadelda ostsillaatorite ansamblina. Eksperimentaalsed uuringud näitavad, et plasma-materjalide vastastikmõjul võib suurt rolli mängida mitte ainutl suur soojusvoog, vaid ka plasma sokilaine. Antud projekti raames hinnatakse erinevate faktorite rolli materjalides defektide tekitamisel.

AU/412

Tõnu Laas, Ülo Ugaste, Ain Ainsaar, Astrid Rekker, Erkki Soika, Jaanis Priimets, Romi Mankin, Katrin Laas, Veroonika Shirokova, Berit Väli, Anna-Liisa Ikart

2011-2015

Lõppenud projektid

Lõppenud projektidLINKProjekti ülikoolipoolsed liikmedKestus

Ohtlike ainete-alane teavitus Baltimaades (BaltInfoHaz) kaasfinantseeris Euroopa Liidu LIFE+ programm. Projekti Nr. LIFE10 INF/EE/108

Projekti käigus koolitati õpetajakoolituse üliõpilasi üldhariduskoolis läbi viima õppetööd ohtlike ainete, nende keskkonnamõju, läbi tarbekaupade inimesesse sattumise viiside ja ohtlike ainete poolt tekitatud terviseriskide teemal. Noored õpetajad viisid nimetatud teadmised õpilaste kui sihtrühmani ning õpetasid teemat kolmes klassis, igas 25 õpilast, kokku 75 õpilast; 20 õpetaja peale kokku 1500 õpilast, kahe aasta jooksul õpetatakse kokku – 3000 õpilast. Tulemused: 1) õppematerjalide ja –programmi väljaarendamine; 2) õpetajakoolituse üliõpilaste koolitamine; 3) üldhariduskoolide õpilaste õpetamine; 4) õpilaste eneseanalüüs ja hinnang toimunud õppetööle.

Tallinna ülikool andis olulise panuse õpetaja käsiraamatu "Mõtle, mida tarbid" ning näidistunnikava koostamisse.

__thumb_-2-LIFE+.jpg

BaltInfoHaz

Tiina Elvisto, Marju Robal

2011-2015

Ökoloogia keskus

Ökoloogia keskuse teadusprojektid ja uurimisrühmad.