Esileht - Haapsalu kolledž - Teadus ja arendus - Projektid

Projektid

NimiSisuRahastusAeg
Aligning professional future-oriented training on health promotion to boost development and economic growth in Läänemaa and Helsinki-Uusimaa regions

Projekti eesmärk on: sarnasele metodoloogiale tuginedes viia läbi uuring Eestis ja Soomes, et välja selgitada tervisedenduse sektori nõudlus ning tuleviku vajadused. Tulemuste analüüsi järgselt välja töötada terviklik kursuste strateegia kutseharidust (VET) ja rakenduskõrgharidust (AHE) pakkuvatele institutsioonidele nii Eestis kui Soomes. Koostada 10 uut ühtlustatud AHE (10 x 5 ECTS) ning 6 VET (6 x 5 ECVET) õppeprogrammi tervisedenduse valdkonnas, et tuleviku vajadustest lähtuval parendada käesolevat õppekava. Viia loodud programmid ellu, hinnata nende asjakohastust ning teha parandusi.

Interreg Central Baltic

08.2016-12.2019

Modernized teaching material and methodology for road safety educators

Projekti raames valmib koostöös Norra ja Soome kõrgkoolidega liiklusohutuse eriala õpik ja toimuvad lühiajalised rahvusvahelised tudengite koolitused Soomes ning Norras.

European Commission under the programme Erasmus+

09.2016-12.2018

NEXT - From Best to Next Practices in Flipped Learning

NEXT - Ümberpööratud klassiruumi parimad praktikad.

Projekti eesmärgiks on luua aktiivne võrgustik õpetajast, kes on praktiseerinud või on huvitatud Ümberpööratud klassiruumi (Flipped learning) meetodist. Ümberpööratud klassiruumi mudelis vahetavad kohad senised tunnitöö ja kodutöö, mis võimaldab tunnis teadmisi kinnistada, analüüsida, seostada ning annab õppijale olulisema rolli oma õppeprotsessi juhtimisel. Eesmärgiks on tutvustada õpetajatele kolleegide kogemusi ja parimaid praktikaid, et innustada õpetajaid antud meetodit kasutama. Projekti jooksul toimuvad igas partnerriigis praktilised töötoad Ümberpööratud klassiruumi metoodika tutvustamiseks.

Projektis osalevad Islandi, Eesti, Taani ja Soome ülikoolide õppejõud ja tegevõpetajad.

Eestis, TLÜ Haapsalu Kolledžis toimuvad töötoad 21.märtsil 2017.

Nordplus

11.2016- 11.2017

New Strategies for Working Life Collaboration (NewS)

Projekti eesmärgiks on kaardistada Eesti, Leedu, Soome ja Islandi kutse- ja kõrgkoolide koostöömudelid sotsiaalsete partneritega, analüüsida nende toimivust ning tuua välja parimad praktikad, saavutamaks senisest sisulisemat, strateegilisemat ja tulemuslikumat koostööd õppeasutuste ja töömaailma esindajate vahel.

Põhjamaade Ministrite 
Nõukogu (Nordplus Horizontal)

09/2014-08/2016

TIKK  - Tervise ilmajaam - koolitused kogukonnale

Projekti eesmärgiks oli muuta paremaks inimeste vaimne ja füüsiline elukeskkond läbi kohaliku tasandi otsusetegijate ja kogukonna eestvedajate teadlikuma ja võimestavama tegevuse terviseedenduses. Võtmesõnad: regionaalsus, kogukondlikkus ja võrgustikul baseeruv koostöö tervisedenduse valdkonnas.

Projekti elluviijad ja partnerid: Tallinna Ülikool, Eesti Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut, ELTE Ülikool (Eötvös Loránd University) Ungarist ning Teadus- ja Tehnoloogia Ülikool (Norwegian University of Science and Technology) Norrast 

Projekti raames valminud juhendmaterjali leiad siit.

Projekti rahastati Norra toetustest 2009−2014 Rahvatervise programmi raames.

06.2014 - 11.2015

RELATE - Promoting the REcognizability of Learning outcomes from vocAtional educaTion to higher Education

Projekti eesmärk on edendada vertikaalset liikuvust kutsehariduse ning kõrghariduse õppekavade vahel, toetades kutsehariduse õpitulemuste tunnustamist tervise- ja sotsiaalhoolduse erialadel.
The project’s objective is to promote the vertical permeability between vocational education and training and higher education study programmes within the field of health and social care by supporting the recognition of VET learning outcomes for HE study
programmes.

European Commission under the programme Leondardo da Vinci.

10.2013 - 09.2015

TALES Lifelong Learning Programme
Using storytelling method in the classroomLugude vestmine kui pedagoogiline meetod.

"Storytelling method" on maailmas laialt levinud pedagoogiline meetod, mida kasutatakse erinevate õppeainete ja eri vanuses õpilaste õpetamisel. Antud projekti eesmärgiks on tutvuda nimetatud meetodiga põhjalikumalt, tutvustada seda eesti koolidele ja rakendada koolipraktikas.

Rohkem infot projekti kodulehelt.

Koordinaator Anneli Kasesalu

Comenius

11.2013 - 10.2015

Õpiränne Eesti ja Norra kõrgkoolide vahel

Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja
Norra stipendiumiprogramm

Kõrgkoolidevaheline õpiränne toetab Eesti ja Norra vahelist üliõpilaste, õppejõudude ja kõrgkoolide töötajate kahepoolset õpirännet, edendades seeläbi Eesti ja Norra kõrgharidusasutuste, tööturu ja teadusasutuste vahelist koostööd.

Partner - Telemark University College.

Koordinaator - Gina Metssalu

Archimedes SA


06.2014 – 09. 2015

CoTech (Nordplus)
Supporting Newly Qualified Teachers through Collaborative Mentoring

Projekti eesmärgiks on toetada algajate õpetajate professionaalset arengut esimese tööaasta jooksul toetussüsteemide arendamise läbi. Üks paremaid meetodeid algajate õpetajate professionaalse arengu toetamiseks on mentorlus oma erinevates vormides. Projekt keskendub teaduspõhiste uurimistööde ja parimate praktikate jagamisele mentorluse vallas mitmete mentoritele, uurijatele ja õpetajate koolitajatele mõeldud seminaride ja töötubade kaudu. Seminaride toimumise aluseks on võrdlev uuring, mille viib läbi uurimis- ja arendusvõrgustik Algajad Õpetajad Põhja-Euroopas (NQTNE). Seminarid toimuvad kordamööda viies osalevas riigis: Taanis, Eestis, Soomes, Norras ja Rootsis. Seminarid organiseeritakse koostöös rahvuslike õpetajakoolitusasutustega, kohalike omavalitsuste, koolide ning õpetajate ühendustega. Seminaride eesmärgiks on parimate praktikate ja teadustöö (võrdleva uuringu) tulemuste jagamine ning sellest lähtuvalt projekti tulemuseks algajate õpetajate toetussüsteemide (eriti mentorluse) paranemine osalevates riikides.

Projekti toetab Põhjamaade Ministrite
Nõukogu (Nordplus Horizontal programm)

http://www.
nordplusonline.
org/

2009-

2012

INTO-PRACTICE (Central-Baltic Interreg IV A)

Aastal 2009 rakendus Central Baltic (Kesk-Läänemere) INTERREG IVA 2007–2013 programmi raames rahvusvaheline koostööprojekt INTO-PRACTICE.

Projekti  toetab Kesk-Läänemere piirkonna ettevõtete ja haridusasutuste vaheliste võrgustike koostööd, et tööjõu koolitamine vastaks ettevõtete vajadustele.

Projekti partneriteks on kokku 11 kutse- ja kõrgharidusasutust Soomest, Rootsist, Lätist ja Eestist. Läänemaal koordineerib projektitegevusi Haapsalu Kolledž, projekti juhtgruppi on kaasatud Läänemaa Arenduskeskus.

Piirkondade ettevõtjatel ja koolide esindajatel on võimalus projekti raames osaleda seminaridel, kus innovatsiooni ettevõtluses käsitlevad oma ala eksperdid nii kodu- kui välismaalt.

Euroopa Liit

Kevad 2009-2011. aasta lõpp

IP ActivEd
ERASMUS intensiivprogramm TLÜ Haapsalu Kolledžis 

ActivEd – “BOOTCAMP OF INTERACTIVE EDUCATION” Using ICT in education: interactive learning through media production. 

Interaktiivse Hariduse Intensiivprogramm – IKT hariduses: interaktiivne õpe läbi meedia kasutuse. Kitsam teema: õppevideo koostamine.

Projekti lühikirjeldus:

Intensiivprogrammi eesmärk on anda meedia ja IKT kasutusega seotud oskusi ja teadmisi õpetajakoolituse üliõpilastele. Kitsamaks teemaks ja konkreetseks oskuseks on õppevideo koostamine. Sihtgrupiks on teise ja kolmanda kursuse õpetajakoolituse üliõpilased (bakalaureuse tasemel) neljast partnerülikoolist (Norras, Eestis, Suurbritannias, Taanis). IP kestus on kaks nädalat ja toimub positiivsete rahastusotsuste puhul TLÜ Haapsalu Kolledžis aprillis aastatel 2012, 2013, 2014.

Partnerkoolid: Nord-Trøndelag University College (Norra), University College Syddanmark (Taani), University of Winchester (Suurbritannia), TLÜ Haapsalu Kolledž (Eesti). Igast riigist osaleb kursusel 10 üliõpilast ja 3 õppejõudu.

Lähem info ja materjalid 2012 toimunud kursuse kohta: http://actived.wikispaces.com/

Lähem info ja materjalid 2013 toimunud kursuse kohta: http://activedbootcamp.wordpress.com/

Koordinaator: Anneli Kasesalu 

Erasmus

Kaks nädalat aprillis aastatel 2012, 2013, 2014.

NEST (Nordplus)
Nordic concept for traffic safety education

Põhjamaade liiklushariduse kontseptsioon

Õppekavaarendusprojekt, mille teostumist toetab Nordplus Higher Education programm ning partneriteks on ülikoolid Norrast: Högskolen i Nord-Tröndelag http://www.hint.no/ ja Soomest: Hämeen Ammattikorkeakoulu,http://portal.hamk.fi/portal/page/portal/HAMK.

Projekti eesmärgiks on välja töötada kontseptsioon Põhjamaades liikluse- ja liiklusohutuse kõrgharidusprogrammide arendamiseks ning kontseptsiooni tutvustamine Põhjamaades ning Euroopas laiemalt.

Lähem info:
Heli Ainjärv
heli.ainjarv....at....hk.tlu.ee

Projekti toetab Põhjamaade Ministrite
Nõukogu (Nordplus Horizontal programm)

http://www.
nordplusonline.
org/

15 kuud (2010-2011)

NQT-COME (Nordplus)
Supporting Newly Qualified Teachers through Collaborative Mentoring

Projekti eesmärgiks on toetada algajate õpetajate professionaalset arengut esimese tööaasta jooksul toetussüsteemide arendamise läbi. Üks paremaid meetodeid algajate õpetajate professionaalse arengu toetamiseks on mentorlus oma erinevates vormides. Projekt keskendub teaduspõhiste uurimistööde ja parimate praktikate jagamisele mentorluse vallas mitmete mentoritele, uurijatele ja õpetajate koolitajatele mõeldud seminaride ja töötubade kaudu. Seminaride toimumise aluseks on võrdlev uuring, mille viib läbi uurimis- ja arendusvõrgustik Algajad Õpetajad Põhja-Euroopas (NQTNE). Seminarid toimuvad kordamööda viies osalevas riigis: Taanis, Eestis, Soomes, Norras ja Rootsis. Seminarid organiseeritakse koostöös rahvuslike õpetajakoolitusasutustega, kohalike omavalitsuste, koolide ning õpetajate ühendustega. Seminaride eesmärgiks on parimate praktikate ja teadustöö (võrdleva uuringu) tulemuste jagamine ning sellest lähtuvalt projekti tulemuseks algajate õpetajate toetussüsteemide (eriti mentorluse) paranemine osalevates riikides.

Projekti toetab Põhjamaade Ministrite
Nõukogu (Nordplus Horizontal programm)

http://www.
nordplusonline.
org

2009-

2012

Õpetajate täiendk.süsteemi arendamine (Comenius Regio)

Improving quality of lessons through in-service teacher training

Lähem info:
Anneli Kasesalu
anneli.kasesalu....at....hk.tlu.ee

Comenius


12.2009-05.2012
OsKa (Leonardo da Vinci)

Projekti eesmärk on täiendada kutseõpetajate ja erialase võõrkeele õpetajate erialaseid ja keelelisi oskusi ja teadmisi ning soodustada kutseõpetuse ja erialase võõrkeele õpetuse integratsiooni kutseõppeasutustes läbi õpetajate omavahelise koostöö.

Osalejad on tarbekunsti- ja oskuskäsitöö erialade õpetajaid ning tarbekunsti- ja oskuskäsitöö erialase võõrkeele õpetajaid kutseõppeasutustest üle Eesti.

Projekt kavandati Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži, Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse ning kutseõppeasutuste koostöös. Projekti toimumist toetab Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit.

Projektijuht Mari Kerde

TLÜ Haapsalu Kolledž
Rahvusvahelise koostöö koordinaator
E-mail: mari.kerde....at....hk.tlu.ee
Tel: 4720249, mobiil: 56 565020

Kontaktisik REKK-is Inna Soonurm

Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus
Peaspetsialist
E-mail: inna.soonurm....at....ekk.edu.ee
Tel: 7350655

SA Archimedes

Jaanuar-mai 2011

VET-HE (Leonardo da Vinci)
Bridge between vocational and higher education (Validation and recognition of learning outcomes from vocational education to higher education)
Sild kutsehariduse ja kõrghariduse vahel (varasemate õpitulemuste arvestamine)

Partnerlusprojekt, milles osaleb 7 partnerriiki: Eesti (juhtpartner), Leedu, Saksamaa, Sloveenia, Türgi, Läti, Soome. Projekti eesmärgiks on toetada kutsehariduses olevate õppijate õpitulemuste arvestamist ja tunnustamist kõrghariduse kontekstis. Projekti käigus jagavad partnerid näiteid oma parimast praktikast õpitulemuste arvestamisel ning töötavad koostöö tulemusena välja ühised printsiibid õpitulemuste arvestamiseks kutseharidusest kõrgharidusse.

Kodulehekülje aadress: http://vethe.pbworks.com

Lähem info:
Mari Kerde
mari.kerde....at....hk.tlu.ee

European Commission under the programme Leondardo da Vinci.

2010-2012