Esileht - Haridusinnovatsiooni keskus - Tulevikukool

Tulevikukool

Tulevikukool on kooliarendusprogramm koostöös Tallinna Ülikooliga. Algatuse eesmärk on õppija arengu toetamisest lähtuv kooliarendus, mille raames kasvab kooli tõenduspõhine innovatsiooni juhtimise võimekus.

Miks?

Koolid on pidevas muutumises – muutuvad õppijad ja nende vajadused, muutub ühiskond ja õppe sisu, täienevad 
teadmised, kuidas inimene õpib ning sellest lähtuvalt õppemeetodid ja õppekorraldus. Muutused on kiired ja keerulised. 

Uute lahenduste sündi ei saa kaua oodata. Täna sobiv lahendus ei pruugi olla sobiv enam paari aasta pärast. Väljakutsed ei ole ka kõigis koolides ühesugused, kaugeltki ei ole kõigile sobivaid lahendusi. Võtmeks on iga kooli võimekus enda “tervist” – õpilaste õppimist - diagnoosida ja valmidus luua ise just oma õpilastele sobivaid lahendusi.

Uued õpetamismetoodikad sünnivad klassiruumis, mitte “katseklaasis”. Tulevikukooli programmis arendavad õpetajad uusi lahendusi, koostöös ülikooliga kogutakse ja analüüsitakse tõendeid, et hinnata nende efektiivsust, veenda kahtlejaid ja edasi areneda.

Kuidas? 

Fookuses on muutuste protsess, kus: 

 • muutused jõuavad õpilaste igapäevasesse õppesse;
 • õpetajatel kujunevad koostööharjumused;
 • juhid arendavad juhtimisoskusi;
 • õpetajad ja juhid analüüsivad ülikooliga koostöös muutuste protsessi ja mõju tõenduspõhiselt.

Ühe õppeaasta jooksul toetab kooli ülikooli meeskond, kes omavad eelnevalt teadmisi ja kogemusi organisatsiooni 
juhtimisest sh koolitajatena, uurijatena ja on saanud ettevalmistuse coachina. Igal koolil on oma coach, kes töötab 
kooliga pidevalt, külastades kooli orienteeruvalt üks kord nädalas, lisaks veebipõhine suhtlus. Meeskonda kaasatakse vastavalt vajadusele sisueksperte teistest valdkondadest. Igakuiselt toimuvad arendusprogrammis osalevate koolide
ühised seminarid, et mõtestada muutuste protsessi ja valmistuda järgnevateks etappideks.

Kooli poolt osaleb programmis umbes viieliikmeline õpetajate meeskond, kellest saavad ülikooli toel muutuse eestvedajad koolis. Samuti on aktiivne roll kooli juhtkonnal, kes töötab koos õpetajate meeskonnaga ning osaleb programmi tegevustes, et tagada muutuse õnnestumine ja levik koolis.

Kandideerimine

Liitumissoovi esitamise tähtaeg on 21. mai 2018. Liitumissoovi palume saata e-posti aadressile valentina.paas....at....tlu.ee.

Liitumissoovis selgitage:

 • Mis on muutus, mida soovite koolis ellu viia?
 • Kuidas see muutus on seotud kooli visiooni ja eesmärkidega?
 • Missugune on hetkeolukord koolis soovitud muutuse valdkonnas?
 • Mis on Teie ootused Tulevikukooli programmile?

Liitumissoov kirjutage vabas vormis ca 2 lk (kuni 3600 tähemärki) ning lisage viited kooli arengukava ja sisehindamise aruandele.

Pärast liitumissoovi esitamist lepib Tulevikukooli meeskond valitud koolidega kokku kooli külastuse, kus kohtutakse
kooli juhtkonnaga, mõningate õpetajatega ning tehakse koolis ringkäik. Valikuprotsessi vältel analüüsime kooli valmidust soovitud muutuse ellu viimseks. Selleks analüüsime kooli järgmistes valdkondades:

 • soovitud muutuse saavutatavus ja kooskõla kooli senise arenguga;
 • muutuse seotus kooli visiooniga, arengukavaga, sisehindamisaruandega ja tulemusnäitajatega;
 • valmisolek põhjaliku lahenduse väljatöötamiseks ja järjepidevaks rakendamiseks;
 • muutuse kooskõla koolikultuuriga;
 • eneseanalüüsioskused ja valmidus võtta vastutust;
 • arenduses olevate innovatsioonide hulk koolis;
 • õpetajate meeskonnal kasutada olevad ressursid, sh ajaressurss;
 • õppimis-, õpetamis- ja koostöötingimused koolis;
 • õpetajate kaasatus kooli juhtimisse.

Tulemused avalikustatakse hiljemalt 6.06.2018. Valitud koolid kutsutakse Tallinna Ülikooli 14.06.18 kell 9.00-
12.00 toimuvale seminarile, kus tutvustatakse edasist protsessi.