Esileht - Haridusinnovatsiooni keskus - Õpetajate Akadeemia - Toimunud projektid

Toimunud projektid

__thumb_-2-170väike_sotsiaalfond_horisontaalne.jpg

Projekt Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine reaal- ja loodusainete tundides

Projekti eesmärk: projekti jooksul toimus koolitus Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine reaal- ja loodusainete tundides, kus õpetajad saavad ülevaate põhikoolis enam esinevatest erivajadustest, erinevatest õppija õppimisvõimet arendavatest meetoditest ja võtetest ning õpiabi võimalikust korraldusest reaal- ja loodusainete tundides. Kokku osales koolitustel 24 õpetajat.

__thumb_-2-170väike_sotsiaalfond_horisontaalne.jpg

Projekt Kaasav haridus Saaremaal

Projekti eesmärgiks on viia läbi eripedagoogika alased täienduskoolitused „Erivajadustega laste toetamine koolieelses lasteasutuses“ ja „Hariduslike erivajadustega õpilaste toetamine koolis“ Saare maakonna lasteaedade ja üldhariduskoolide õpetajatele. Koolituste eesmärgiks on suurendada sihtgrupi valmisolekut ja kompetentsust erivajadustega lastega töötamisel lasteaias, oskuste lisandumist erivajadustega laste õpetamisel ja arengu toetamisel meeskonnatöös ning kooli meeskonna ja õpilaste reaalsetest vajadustest lähtuvalt valmisoleku kujundamist hariduslike erivajadustega õpilaste toetamiseks koolis. Projekti tulemusena omandavad mõlemad sihtgrupid vajalikud oskused, teadmised ja kompetentsuse eriavajadustega lastega ja õpilaste töös.

Projekt kestis perioodil 2016 sügis - 2017 kevad

Projekt Õpetaja professionaalse arengu toetamine Tallinna Ülikoolis

Õpetajate Akadeemia pakub õpetajatele erinevaid uuenduslikke ja mitmekülgseid täiendusõppe võimalusi. Pakutavad kursused toetavad läbivalt õpetaja kutsestandardis kirjeldatud kompetentside omandamist erinevatel tasanditel. Kursuste läbivaks fookuseks on küsimus, kuidas toetada Eesti õpetajat Eesti hariduse pidevas arendamises ning muutunud õpikäsituse loovas rakendamises?

Projekt kestis perioodil august 2016 - juuni 2017

Projekt Õpetaja kui liider ja muutuste juht

Kursus Õpetaja kui liider ja muutuste juht toetab õpetaja rollipildi avardumist ning avab uusi võimalusi õpetaja töö mõtestamiseks ning väärtustamiseks. Kursuse eesmärgiks on mõista ja arendada endas muudatuste algatamiseks ja eestvedamiseks vajalikke personaalseid kompetentse, avarada rollipiire ning rakendada muudatuste juhtimiseks vajalikke baasoskuseid enda igapäevases praktikas.

Kursus Andeka õpilase toetamine koolis lähtub õpetaja kutsestandardis väljendatud ootustest suurendada õpetaja valmisolekut tööks andekate õpilasega. Koolituse vajadus tuleneb muuhulgas PISA (2009) uuringute tulemustest, mis näitavad, et andekatele õpilastele ei pöörata Eesti koolides piisavalt tähelepanu. Seetõttu on oluline Eesti õpetaja kompetentsuse suurendamine andekate laste õpetamisel ja arengu toetamisel koolis, et toetada iga õpilase potentsiaali maksimaalset avaldumist

 

__thumb_-2-eduko_ESF.jpg 

Programmi Eduko (tegevus 7) eesmärgiks oli võimaldada professionaalse arengu võimalusi üld-, kutse- ja alushariduse õpetajatele.

Aastatel 2013-2015 finantseeris Eduko koolitusi Euroopa Sotsiaalfond ning nende elluviimist koordineeris sihtasutuse Archimedes Eduko büroo. Kolme aasta vältel toimus 409 koolitust 172 erineval teemal, millel sai tasuta osaleda 9098 alus-, üld- ja kutsehariduse pedagoogi. Koolituste summaarne kestus on enam kui 12 000 akadeemilist tundi ehk 1500 kaheksatunnilist koolituspäeva.

Tallinna Ülikool oli üks koolituste pakkujast.

__thumb_-2-Lifelong learning programme.jpg

MENTORING IN EDUCATIONAL PRACTICE
03.–06. märts 2014

Korraldasime haridusjuhtide õppelähetuse, kuhu saabus 15 haridusjuhti 12-st erinevast Euroopa riigist. Haridusjuhid tutvusid mentorluse kasutamise praktikaga Eesti haridusasutuses ning Tallinna Ülikooli ning Tallinna Haridusameti poolt pakutavate mentorite koolitusprogrammidega. Külastati Viimsi kooli ning lasteaeda Naba. Ettekannetega esinesid Eve Eisenschmidt, Katrin Poom-Valickis, Kaia Köster ning paljud mentorlusega seotud praktikud.

Kontakt: opetajateakadeemia....at....tlu.ee

   __thumb_-2-integratsiooni sihtasutuse logo.png                                        

ÜHISE KEELEGA RIKKAMA MEELENI
Täiendõppekeskuse tegevused
: täiendkoolituse läbiviimine eestikeelsete koolide klassiõpetajatele, kelle kooli õpilaskonna hulgas on Euroopa kolmandate riikide kodanikest või määratlemata kodakondsusega õpilasi, kelle kodukeeleks ei ole eesti keel.
Rahastaja: Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
(MISA)
Kestvus: nov 2012–okt 2014
Eesmärk: toetada täienduskoolituse kaudu eesti õppekeelega koolides EKRKdest õpilaste järjepidevat ja süsteemset eesti keele kui teise keele õpet ja ainete õppimist, mis on edukaks haridustee jätkamise ja ühiskonda lõimumise eelduseks.
Kontakt: opetajateakadeemia....at....tlu.ee                                                                

__thumb_-2-EL_Sotsiaalfond_horisontaal.jpg

SOODSA ÕPIKESKKONNA LOOMINE
Täiendõppekeskuse tegevused:
täienduskoolitus vene õppekeelega 
koolide aineõpetajatele
Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond, meetme „Kooli poolelijätmise,
haridusele juurdepääsu suurendamise ning õppekvaliteedi parandamise alameede „Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav haridus“
Kestvus: jaanuar 2012–jaanuar 2013
Eesmärk: aidata kaasa gümnaasiumi ja põhikooli hariduse riiklikele
õppekavadele vastavuse parandamisele pedagoogide täiendusõppe
kaudu.
Kontaktisik: Irina Birjukova,irina.birjukova_01....at....tlu.ee
Õppematerjalid:

Tuhkru
Teesid ja tunnikonspekt
Lapikova
Värinen
Vannik

 

 

 

__thumb_-2-integratsiooni sihtasutuse logo.png

SOODSA KEELE- JA KASVUKESKKONNA LOOMINE LASTEAIAS
Täiendõppekeskuse tegevused:
täienduskoolitus lasteaiaõpetajatele, kes puutuvad oma töös kokku teisest keelekeskkonnast pärit lastega.
Rahastaja: Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
(MISA)
Kestvus: september 2012–jaanuar 2013
Eesmärk: võimalda alushariduse pedagoogidel täiendada nii oma
akadeemilisi teadmisi kui praktilisi oskusi lähtuvalt laste erinevast
keelekeskkonnast põhjustatud hariduslikest erivajadustest.
Kontakt: opetajateakadeemia....at....tlu.ee  

__thumb_-2-via light logo.jpg

KOOLIEELIKU ARENGU TOETAMINE INTEGREERITUD
TEGEVUSTE KAUDU LASTEAIAS
Täiendõppekeskuse tegevused
:
õppekava ja õppematerjalide
väljatöötamine lasteaiaõpetajate täienduskoolituseks ning
täienduskoolituse programmi testimine, partner Tallinna Liikuri lasteaed.
Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond, projekt Via Light
Kestvus: jaanuar 2012 – detsember 2013
Eesmärk: kakskeelsete lastega töötavate õpetajate professionaalset arengut toetavate koolituste väljatöötamine. Koolituse mooduleid katsetatakse 8 riigi koolides ja lasteaedades.
Kontaktisik: Irina Birjukova, irina.birjukova_01....at....tlu.ee

__thumb_-2-Marje kursuse logod.png

KUTSEÕPPEASUTUSE ÕPPEKAVANÕUSTAJA KOOLITUS
Täiendõppekeskuse tegevused:
täienduskoolituse läbiviimine
kutseõppeasutuste juhtimismeeskondadele.
Rahastaja: Euroopa Liidu Sotsiaalfond, elluviija sihtasutus Innove
Kestvus: märts 2012 – juuli 2013
Eesmärk: kutsehariduse sisuline arendamine õpetajakoolituse
tegevuste raames.
Kontakt: opetajateakadeemia....at....tlu.ee