Esileht - Tallinna Ülikooli Kirjastus - Uudised

Ajakirja Philologia Estonica Tallinnensis kolmas number ootab kaastöid

12.01.2018

Philologia Estonica Tallinnensis kolmas number ootab kaastöid, seekordne keeleteemaline number keskendub keele ja kultuuri suhetele.

Huvi keele ja kultuuri seoste vastu tekkis juba 18. sajandil, kuid ometi ei ole selles valdkonnas kujunenud välja päris ühtset teoreetilist raamistikku või lähenemist. Keele ja kultuuri seoste vastu tunnevad huvi nii kognitiivsed lingvistid, antropoloogilise keeleteadusega tegelejad, aga ka näiteks komplekssuse uurijad jt. Philologia Estonica Tallinnensise plaanitav kolmas number ei piira end aga ühegi mainitud lähenemisega. Kultuurigi mõistetakse siinse numbri puhul küllalt laialt – mingi rühma kõnelejate kollektiivse käitumisena.

            Paljudes viimase aja keeleomandamise ja -õppimise uurimustes, kus lähenemine ei olegi olemuselt kultuuripõhine, on ometi jõutud tulemuste tõlgendamisel selleni, et mitte kõiki keelelisi valikuid ei saa põhjendada pragmaatilise vajalikkuse, kasulikkuse, mõne keeleelemendi sageduse või keelesüsteemi mingi osa loomulikkusega, osa jooni tuleneb asjaolust, et keel on just mingile rühmale kõnelejaile omaste tunnusjoontega, seega kultuuriliselt organiseeritud ja organiseeruv süsteem.

            Seetõttu ongi siinse ajakirjanumbri puhul tegemist katsega koondada kirjutisi, kus vaadeldakse keele ja kultuuri seoseid mis tahes vaatenurgast. Kirjutised võivad tegeleda keele ja kultuuri seostega nii mikro- kui ka makrotasandil ehk vaadelda laiema rühma kõnelejate suhtluse erijoonte kõrval ka üksikute kõnelejate keelekasutuse erijooni, mis võivad, aga ei pruugi peegelduda laiema kõnelejaskonna keelekasutuses.

Võimalikud kitsamad teemad on:

  • keelekasutus ja kultuurinormid ehk viisakus
  • keeleomandamise ja keelekeskkonna ning sedakaudu kultuuri seosed
  • keele õppimine ja kultuuri mõju
  • keeleoskuse mõõtmine mitmekultuurilises kontekstis
  • lõimitud aine- ja keeleõpe mitmekultuurilises kontekstis
  • pärandkeelte ja –kultuuride omandamine ja pedagoogika, pärandkeeled ja identiteet
  • perekonna keelepoliitika mitmekeelses keskkonnas

 

Philologia Estonica Tallinnensis on eelretsenseeritav ajakiri, mille ETISe klassifikaator on 1.1. Ajakirja kolmas number ilmub 2018. aasta sügisel ning selle numbri toimetajad on Reili Argus ja Suliko Liiv. Kaastöid oodatakse hiljemalt 1. maiks 2018 aadressile reili.argus....at....tlu.ee ja suliko.liiv....at....tlu.ee. Toimetajad paluvad teatada plaanitava artikli esialgse pealkirja enne 1. märtsi.

           Kaastöö maht peaks jääma 6000 sõna piiresse (u 40 000 täheruumi, sisaldab nii ülevaadet, graafikuid, tabeleid, kirjanduse loendit kui ka resümeed, mis eestikeelse artikli puhul võiks olla inglise, ingliskeelse artikli puhul eesti keeles).