Esileht - ÕPINGUD - Toetused ja stipendiumid - Doktorandi erialastipendium / Doctoral speciality scholarship

Doktorandi erialastipendium / Doctoral speciality scholarship

Doktorandi erialastipendiumi nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonnas eesmärk on:

 • toetada ja motiveerida riigile prioriteetsetes valdkondades või doktoriõpet toetavate meetmete raames täiskoormusega õppivaid doktoriõppe üliõpilasi;
 • toetada ja motiveerida doktorante valima doktoritöö teema nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonnas, et anda tõuge riigi kasvualade arengule;
 • toetada ülikoolide ja ettevõtete koostööd;
 • mitmekesistada doktorikraadiga spetsialistide karjäärivõimalusi ning tõsta ettevõtete võimekust suure lisandväärtusega toodete ja teenuste arendamisel tipptasemel spetsialistide kaasabil.

Stipendiumit on õigus taotleda Tallinna Ülikooli doktorandil:

 • kes on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel või viibib Eestis viisa alusel või viisavabalt, kui välisriigiga on sõlmitud leping viisavaba liikumise kohta või välisriigi kodanike suhtes on viisanõudest loobutud, ning on esitanud taotluse õppimiseks tähtajalise elamisloa saamiseks;
 • kes on immatrikuleeritud 2014/2015 kuni 2018/2019. õppeaastal;
 • kes õpib täiskoormusega;
 • kes ei viibi akadeemilisel puhkusel;
 • kelle doktoritöö teema on seotud vähemalt ühe NS kasvuvaldkonnaga.

Kasvuvaldkonnad, millest vähemalt ühega peab töö seotud olema, on:

 • info- ja kommunikatsioonitehnoloogia horisontaalselt läbi teiste sektorite, nt IKT kasutamine tööstuses (automaatika ja robootika), küberturvalisus, tarkvara arendamine;
 • tervisetehnoloogiad ja –teenused, nt biotehnoloogia, E-meditsiin;
 • ressursside efektiivsem kasutamine, nt materjaliteadus ja -tööstus, „tark maja“, tervist toetav toit, keemiatööstus.

Stipendiumit on õigus taotleda üks kord õppeaastas, milleks tuleb esitada vormikohane allkirjastatud taotlus õppeosakonda (T-213 või oppeosakond....at....tlu.ee). Stipendiumi taotluse esitamise tähtaeg on 1. november. Avalduse vormi leiab siit.

Tutvu ka erialastipendiumi taotlemise, määramise, maksmise tingimuste ja korraga.

//**//

The purpose of Doctoral speciality scholarships in smart specialisation growth areas (hereinafter scholarship) is to:

 • support and motivate full-time Doctoral students studying in areas which are of priority to the state or within the framework of measures supporting Doctoral studies.
 • support and motivate Doctoral students to choose the topic of the dissertation in a smart specialisation growth area to give an impetus to the development of national growth areas;
 • support co-operation between universities and enterprises;
 • diversify career opportunities for specialists with a Doctoral degree and increase the capacity of enterprises when developing products and services with great added value in cop-operation with highly qualified specialists.

Doctoral students of Tallinn University shall have the right to apply for the scholarship, provided:

 • they are citizens of Estonia or residing in Estonia on the basis of a long-term or temporary residence permit or permanent or temporary right of residence or staying in Estonia on the basis of a visa, or visa-free in the cases where a treaty for visa-free travel has been established or in the case of waiver of the visa requirements and have applied for temporary residence permit for studies;
 • they have been matriculated between academic years 2014/2015 and 2018/2019;
 • they are full-time students;
 • they are not on academic leave;
 • their topic of dissertation is related to at least one smart specialisation growth area.

Doctoral students shall have the right to apply for the scholarship once during the academic year, the deadline for submitting the application shall be 1 November. The signed application form shall be submitted to the Academic Affairs Office (oppeosakond....at....tlu.ee or T-213).

Requirements and Procedure for the Application, Granting and Payment of Doctoral Speciality Scholarships in Smart Specialisation Growth Areas.