Esileht - ÕPINGUD - Toetused ja stipendiumid - Tallinna linna stipendium

Tallinna linna stipendium

Tallinna linna stipendiumi eesmärk on toetada ja tunnustada teadus- ja õppetöös edukaid Tallinna Ülikooli üliõpilasi, kelle lõputöö käsitleb Tallinna linnale olulist teemat või probleemi ja/või Tallinna linna esitatud teemat või valdkonda. Tallinna linna esitatud teemad ja valdkonnad avalikustatakse ülikooli veebilehel septembrikuu jooksul.

Stipendiumi on õigus taotleda Tallinna Ülikooli üliõpilasel:

  • kes on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel või viibib Eestis viisa alusel või viisavabalt, kui välisriigiga on sõlmitud leping viisavaba liikumise kohta või välisriigi kodanike suhtes on viisanõudest loobutud, ning on esitanud taotluse õppimiseks tähtajalise elamisloa saamiseks;
  • kes õpib kõrghariduse teisel õppeastmel ning kelle õppe nominaalkestuse lõpuni on jäänud kaks või vähem semestrit või kes õpib kolmandal õppeastmel ning kelle õppe nominaalkestuse lõpuni on jäänud neli või vähem semestrit;
  • kes õpib täiskoormusega;
  • kes ei viibi akadeemilisel puhkusel;
  • kes ei ole ületanud õppekava nominaalkestust;
  • kelle õpingute kaalutud keskmine hinne (edaspidi KKH) on vähemalt 4. KKH arvutamisel arvestatakse kõiki õppekaardil olevaid eristaval hindamisskaalal antud tulemusi. Kui eksamit on sooritatud mitu korda, arvestatakse ka esmaseid tulemusi; kelle lõputöö käsitleb Tallinna linnale olulist teemat või probleemi ja/või Tallinna linna esitatud teemat või valdkonda.

Üliõpilasel on õigus taotleda stipendiumi üks kord õppeaastas. Stipendiumi taotlemiseks esitab üliõpilane vormikohase taotluse (lisa 1) 15. märtsiks õppeosakonda. Stipendiumi taotleval üliõpilasel on õigus ja kohustus kontrollida õppeinfosüsteemis oma õpitulemuste õigsust. Ebaõigete andmete korral tuleb pöörduda instituuti või kolledžisse enne stipendiumi taotlemise tähtaja lõppu.

Stipendiumikomisjon valib stipendiumi taotluse esitanud ja nõuetele vastavate üliõpilaste hulgast välja stipendiumi saajad ning määrab stipendiumite suurused, lähtudes Tallinna linna eraldatud vahenditest. Otsuse tegemisel hinnatakse kandidaadi esitatud asjaolusid, eelistades kandidaate järgmiselt:

  • esmalt lõputöö seotus Tallinna linnaga;
  • seejärel edukus teadus- ja õppetegevuses;
  • seejärel ühiskondlik tegevus, selle olulisus linnale ja ühiskonnale.