Esileht - TEADUS - Teaduskoostöö

Teaduskoostöö

Tallinna Ülikooli teadustegevus on muutunud üha rahvusvahelisemaks. See väljendub rahvusvaheliste publikatsioonide arvus, osalemises rahvusvahelistes teadusprojektides, kuid ka rahvusvaheliste teadustöötajate ja õppejõudude suures esindatuses ülikooli akadeemiliste töötajate hulgas. Viimase kümne aasta jooksul on ülikooli välisrahastus pidevalt kasvanud. Rahvusvahelistest allikatest rahastatud projektid moodustavad 18,3% ülikooli kogu 2014. aasta teadus- ja arendusprojektidest.

Tallinna ülikooli teadlased kuuluvad mitmete mainekate teadusajakirjade toimetuskolleegiumidesse, on hinnatud esinejad akadeemilistel konverentsidel, avalikel sündmustel ja meedias.

Teadusvõrgustikud ja osalus EL raamprogrammide projektides

Tallinna Ülikool on edukat osalenud Euroopa Liidu raamprogrammides (FP), neljas FP5 projektis, kümnes FP6 projektis ja neljateistkümnes FP7 projektis. Sotsioloogia professor Ellu Saar koordineeris FP6 projekti „Towards a Lifelong Learning Society in Europe: The Contribution of the Education System“, mis ühendas teadlasi 12 riigist. Digitaalsete ökosüsteemide professor Tobias Ley on teaduskoordinaatoriks FP7 projektis „Learning Layers - Scaling up Technologies for Informal Learning in SME Clusters“, mis keskendub õppimisele töökohal ning selle edendamisele mobiilsete ning semantiliste tehnoloogiate abil. Projekti eelarve aastateks 2012-2016 on kokku 12 miljonit eurot - see on esimene suuremahuline IKT projekt raamprogrammides (FP5-FP7), mida koordineerib Eesti teadusasutus.

Ülikool osaleb 19-s COST võrgustiku tegevuses, samuti oleme Euroopa teadusuuringute ühise kavandamise algatuse (Joint Programming Initiatives veeprogrammi Eesti koordinaator.  

TLÜ Eesti Demograafia Keskus juhib uuringut „Euroopa vanemaealist (50+) rahvastikku hõlmav longituudne küsitlusuuring“ (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) mille jaoks on moodustatud ka Euroopa Teadustaristute Konsortsium (European Research Infrastructure Consortium) SHARE-ERIC, mis on ka üks Euroopa Liidu Teaduse infrastruktuuri Teekaardi (ESFRI) objekte.

Kui seni on pigem orienteerutud koostööle lähimate naabritega, siis nüüd on eesmärgiks koostöösidemete arendamine kaugemate piirkondadega Lõuna- ja Põhja-Ameerikas ja Aasias ning jätkata koostöösidemete loomist Venemaa, Ukraina ja Kaukaasia regiooni ülikoolide ja teadusasutustega. 

Regionaalne koostöö Läänemere piirkonnas

Rahvusvaheliste koostööpartnerite valikul on seni tugevalt orienteeritud Põhjamaadele ja Baltikumile. Ülikool osaleb regionaalsetes teadus- ja arendusprogrammides nagu EuregioInterreg,NordforskNordplus ning EEA/Norra projektid. Samuti osaletakse mitmetes bilateraalsetes koostööprojektides regiooni erinevate teadusasutustega. Tallinna Ülikool osaleb aktiivselt Bonus programmi tegevustes.

Rahvusvahelised konverentsid

Tallinna Ülikool on mitmes valdkonnas tunnustatud rahvusvahelise kompetentsikeskusena.. Selle tunnistuseks on mitmete rahvusvaheliste kõrgetasemeliste konverentside toimumine Tallinna Ülikoolis. Näiteks võib tuua ICWL 2014 (International Conference of Web‐Based Learning), PLE 2014 (The Personal Learning Environments), IFIP-OST’12 (Open and Social Technologies for Networked Learning), EECERA 2013 (European Early Childhood Education Research Association Annual Conference), EASA 2014 (Biennial Conference of the European Association of Social Anthropologist) ja paljud teised. 2014.aastal toimus Tallinna Ülikoolis teadusadministraatoreid koondava ühenduse EARMA  20. aastakonverents.

Teadusmobiilsus

Viimase kümne aasta jooksul on ülikool teinud kiireid edusamme rahvusvahelise mobiilsuse edendamisel. Seda protsessi toetavad programmid nagu DoRaMobilitasERMOSErasmus ja mitmed teised. Nimetatud programmide toel on Tallinna Ülikooli teadustööd tegema tulnud 4 DoRa pikaajalist professorit, 2 Mobilitase tippteadlast, 7 Mobilitase järeldoktorit ja 4 ERMOS-e järeldoktorit erinevatest riikidest.

Koostöö doktoriõppe arendamisel

Tallinna Ülikoolis arendatakse doktoriõpet koostöös mitmete rahvusvaheliste võrgustikega. Euroopa tasandil on doktoriõppe valdkonna arendamisel aktiivseim eestkõneleja Euroopa Ülikoolide Assotsiatsiooni doktoriõppe nõukogu (EUA-CDE), kes pakub kõrgetasemelist erialakoolitust ja korraldab iga-aastaseid aastakonverentse. EUA-CDE poolt läbiviidava projekti FRINDOC testgrupi töös osales 2014. aastal ka Tallinna Ülikool. Lisaks osaletakse juba mitmeid aastaid Euroopa Pealinnade Ülikoolide Võrgustiku (UNICA) poolt korraldatavatel kõrgetasemelistel koolitustel ning partnerina Euroopa Komisjoni elukestva õppe programmi projektis PRIDE, mida koordineerib Viini ülikool.