Teadus-, arendus- ja loometegevus  ning  nende  õpetamine Eestis on  vabad  ning  ülikoolid ja  teadusasutused  on  seaduses ettenähtud  piires  autonoomsed  (EV  põhiseadus), kuid  vabadus  ei  ole  absoluutne.  See on piiratud vastutusega inimese, ühiskonna, loodus- ja kultuuri keskkonna ees. Vastutuse võtmine on eeltingimus, mis tagab ühiskonna usalduse teaduse ja teadlaste vastu.

Hea teadustava jagab vastutuse väärtuste ja tegevuspõhimõtete järgimise eest teadusasutuse ja teadlase vahel, rõhutades ülikooli rolli teadustöö keskkonna kujundamisel. Teadusasutuse vastutus hõlmab:

  1. väljaõpet ja koolitust;
  2. nõustamist;
  3. töökeskkonna kujundamist ning
  4. hea teadustava rikkumiskahtluste ja kaebuste menetlemist.

Detailsema ülevaate nii teadlase kui ka ülikooli vastutusest saab ülikooli poolt kokkuleppena heaks kiidetud Eesti hea teadustava dokumendist, kus on toodud tegevuspõhimõtted, mis puudutavad teadustöö eri osi: 

  1. teadustöö kavandamist ja tegemist; 
  2. autorsuse, teadustöö tulemuste avaldamise ja rakendamise küsimusi;
  3. teaduskeskkonna valdkonda ning 
  4. hea teadustava järgimise, edendamise ja rakendamise küsimusi.

Head teadust toetava ja edendava organisatsioonikultuuri loomisel on oluline roll nii ülikooli erinevate üksuste juhtidel kui ka igal teadlasel ning teadustööd toetavatel tugitöötajatel. Teadlastel on ühelt poolt kohustus ise järgida hea teadustava põhimõtteid ning teisalt anda oma panus ülikooli head teadust toetava organisatsioonikultuuri kujundamisel, sh abistades ja nõustades kolleege ning juhtides tähelepanu hea teadustava põhimõtetele. Eriline rõhuasetus on noorte teadlaste järelkasvu juhendamisel ning nõustamisel. Kuna teadus põhineb lisaks ühiskonna usaldusele teaduse vastu ka teadlaste vastastikusel usaldusel, on oluline, et kõik teadlased järgiksid head teadustava ja saaksid eeldada, et sama teevad nende kolleegid.

Hea teadus ei ole võrdsustatav pelgalt hea teadustava rikkumisest hoidumisega, vaid on laiem mõiste, mis sisaldab endas nii olulistele väärtustele truuks jäämist kui ka teaduskorralduse sellist struktuuri, mis võimaldab tagada teaduse usaldusväärsuse ja terviklikkuse. Head teadust iseloomustavad eetiliselt kavandatud ja läbiviidud teadusuuringud, eetiliselt koostatud ja avaldatud teaduspublikatsioonid.

Hea teadustava järgimiseks, aga ka selleks, et vajadusel  rikkumise kahtlusi ja kaebusi menetleda, peab kujunema üldine arusaam, mida head teadustava järgivaks või väärkäitumiseks pidada. See arusaam on aga ajas arenev: mida rohkem eetilisi dilemmasid avalikult läbi arutatakse, seda ühtsemaks kujunevad arusaamad. Eetika küsimuste menetlemise teeb keerulisemaks ka mõningane praktikate erinevus erialati.

Ülikool võtab vastuse hea teadustava toetava keskkonna ja organisatsioonikultuuri loomise eest. Selleks ülikool teavitab, koolitab, koostab juhendeid hea teadustava rakendamise eesmärgil ning nõustab üliõpilasi, õppejõude ja teadlasi ning koostööpartnereid. 

Loe lähemalt hea teadustava käsitlevatest koodeksitest ja juhendmaterjalidest

Eetikaveeb

Tutvu Tallinna Ülikooli eetikakomiteega

Hea akadeemilise tava rakendamise tugisüsteem TLÜ-s

Õppimise hea tava

Õpetamise ja juhendamise hea tava

Teaduseetika nõustajate võrgustik