jaapani uuringud MA, Tokyo

Jaapani uuringud MA

Soovid põhjalikumaid teadmisi jaapani keelest ja kultuurist? Tahad olla võimeline analüüsima erinevaid tekste, kunstiteoseid, filme ja popkultuuri? Astudes Aasia uuringute magistrikavale saad valida jaapani uuringute peaeriala, mis pakub sulle ainulaadset võimalust tegeleda süvitsi jaapani kultuuri erinevate valdkondadega.

Õppetase Magistriõpe

Õppe kestus 2 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv lävendipõhine

Õppevorm Sessioonõpe

Kahe aasta jooksul omandad laialdased teadmised Jaapanist ja lisaks sellele ka praktilised oskused nagu tõlkimine, analüütiline mõtlemine, kirjutamis- ja esinemisoskus, mis edendavad sinu võimalusi tööturul ja valmistavad sind ette erinevateks karjäärivalikuteks.

Kava on mõeldud inimestele, kes on lõpetanud õpingud Jaapani uuringute bakalaureuseõppes või omandanud Jaapani uuringute kõrvaleriala. Lisaks on oodatud kõik need, kes on omandanud jaapani keele vähemalt B1-tasemel ja kellel on ülevaade jaapani kultuuri põhialustest.

Miks tulla meile õppima?

 • Eriala pakub Eestis ainsana võimalust tegeleda süvitsi jaapani kultuuriga ja õppida jaapani keelt B2- ja C1-tasemel.

 • Õpet viivad läbi kompetentsed õppejõud (Rein Raud, Maret Nukke, Alari Allik, Akiko Masaki-Kadarik, Margit Juurikas), kes on tunnustatud Jaapani uuringute spetsialistid.

 • Õpe toimub osaliselt seminari vormis, mis annab võimaluse aktiivselt diskussioonis osaleda.

 • Üliõpilastele lähenetakse individuaalselt ja toetatakse võimaluste piires igaühe isiklikke uurimishuvisid.

 • Uurimistööle keskenduv õppekava annab võimaluse edukalt doktorantuuris jätkata.

 • Praktilised oskused nagu tõlkimine, analüütiline mõtlemine, kirjutamis- ja esinemisoskus tulevad kasuks töötades erinevates valdkondades ning annavad kandideerimiseelise töökohta valides.

 

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

 • Kestus: 2 aastat
 • Õppevorm: sessioonõpe (loengud ja seminarid toimuvad neljapäevast laupäevani)
 • Aasia uuringute magistrikavale astudes saad valida kahe peaeriala vahel: Aasia ühiskonnad ja Jaapani uuringud.
 • Oluline osa on erialasel praktikal, mille raames omandad oskused ja kogemuse Jaapaniga seotud teemade edendamisel Eesti ühiskonnas.
 • Õpingute jooksul kirjutad ja kaitsed magistritöö. 

Olulised erialaained

Jaapani teater ja film

Kursus seab fookusesse kaks omavahel tihedalt seotud žanri – teatri ja filmikunsti – ning on üles ehitatud teemapõhiselt. Kursus keskendub jaapani teatri ja filmikunsti allikate, teemade ja esteetika seostele ühiskonna, ajaloo, kultuuri, folkloori ja kirjandusega (nagu näiteks naise kujutamine klassikalistes jaapani teatri vormides, mütoloogiliste olendite kujutamine teatris ja filmis, kaasaegse ühiskonna peegeldused avangardteatris, klassikaline kirjandus ja teater filmis jne).

Jaapani kunst ja esteetika

Kursus annab ülevaate Jaapani kunstiajaloost, selle erinevatest perioodidest, žanritest ja koolkondadest. Kursuse käigus käsitletakse eraldi teemadena Jaapani esteetika põhimõisteid, arhitektuuri, maali, graafikat, kalligraafiat, skulptuuri, keraamikat, traditsioonilist käsitööd. Kursus hõlmab loenguid ja seminare Jaapani traditsioonilistest esteetika kontseptsioonidest nagu nt keskaegsed mono no aware, wabi-sabi, miyabi, shibui ja yūgen, nii uusaegsetest esteetika mõistetest tsū, sui ja iki kui ka tänapäevasest kawaii-esteetikast.

Jaapani popkultuur ja meedia

Loengutes ja seminarides käsitletakse popkultuuriga seotud teemasid, nagu näiteks ühiskondlike probleemide ja anime/manga tegelaste mõju Jaapani noortemoele ja subkultuurile (cosplay, otaku jne) kui identiteediloomele, kirjandus ja ühiskonnakriitika animes ja mangas, popmuusika kui jaapani identiteedi kujundaja lääne ja ida muusika sünteesijana, religiooni ja folkloori elemendid animes ja mangas jms.

Jaapani moodne filosoofia

Kursus annab ülevaate 20. sajandi peamiste filosoofide (Nishida Kitarō, Tanabe Hajime, Watsuji Tetsurō jt) tekstidest. Vaadatakse, kuidas jaapani filosoofia kesksed kontseptsioonid (basho, , aida jt) on mõjutanud tänapäeva jaapani kultuuri selle erinevates avaldumisvormides (arhitektuur, kunst, film, kirjandus). Üliõpilane omandab võime võrrelda jaapani filosoofia peamisi mõisteid ja arutluskäike Euroopa kontinentaalse traditsiooniga.

Jaapani moodne kirjandus

Kursusel käsitletakse jaapani kirjandust Meiji restauratsioonist (1868) kaasajani. Vaadeldakse pingeid, mis tekkisid traditsiooniliste kirjandusvormide ja läänest pärit žanride vahel, ning pööratakse tähelepanu vastuolude viljastavale mõjule. Üliõpilased loevad lisaks käsitletavatele autoritele ka kriitilisi tekste, mis lahkavad kirjandust nii Jaapani kui ka lääne vaatenurgast.

Jaapani keel C1

Kursus keskendub jaapani kirjakeele oskuse arendamisele ning akadeemilisele jaapani keelele. Kursuse sügissemestril (C1.1) õpitakse tundma kolme põhilist kirjanditüüpi: setsumeibun (kirjeldav tekst), kansōbun (muljete ja kogemuste kirjeldus) ja ikenbun (arutlev arvamuskirjand) ning kevadsemestril (C1.2) võetakse tekstitüüpidest lähema vaatluse alla yōyakubun (abstrakt), shōrombun (lühiessee), rombun (teadustöö) ja nn vaba essee (essei). Kõigi tekstitüüpide puhul õpitakse neile omast väljendusviisi nii sõnavara, vormi kui ka grammatiliste väljendite osas. Lisaks omandatakse retoorilisi võtteid, jaapani mustandipaberi (genkō-yōshi) ülalt alla kirjutamise reeglid, jaapani keeles allikate viitamise, refereerimise ja bibliograafia allikakirjete vormistamise põhimõtted.

Jaapani uuringute praktika

Kursus pakub võimaluse rakendada praktikas ellu stuudiumi jooksul omandatud keele- ja kultuurialaseid teadmisi ja oskusi. Praktilise töö objektiks võib olla (ilu)kirjanduslik või teadustekst, näidendi või filmi tõlge (sh manga ja anime tõlge) aga ka suuline tõlge või giiditöö.

Jaapani uuringute seminar

Kursus keskendub õppejõu poolt valitud spetsiifilisele teemale (teater, film, meedia, kirjandus, filosoofia, ühiskond) Jaapani uuringute suunal. Kursuse raames loetakse teemakohast kirjandust, tehakse valitud teemal ettekanne ja kirjutatakse õppejõu juhendamisel essee.  

 

Tutvu õppekavaga

Õppekeskkond

 • Aasia uuringute suund koordineerib vahetusprogramme Aasia ülikoolidega ning julgustab tudengeid juba magistriastmes tegema uurimis- või välitöö vastavas riigis. 
 • Tudengitel on võimalus korraldada Aasiaga seotud üritusi ja olla kaasatud rahvusvahelisse teadustöösse.
 • Tallinna ülikooli Aasia uuringute suuna teadlased on maailmas tunnustatud ning nende artiklite ja väitekirjadega saab tutvuda AUKE  (Aasia Uuringute Koda Eestis) teadusuudiste rubriigis.
 • Aasia uuringute õppejõud ja doktorandid kirjutavad ka blogipostitusi päevakajalistel Aasia ühiskondi, poliitikat ja majandust puudutavatel teemadel AUKE blogisse.
 • Aasia uuringute suuna tudengid korraldavad Aasia-teemalisi vestlusõhtuid.

 • TÜHI-s on suur roll õppetöövälisel tegevusel. Meie aktiivsed üliõpilased osalevad üliõpilasnõukogu tegevustes.
 • Eriala omandamist toetab hästi välja arenenud ülikoolilinnak, kus sinu kasutuses on õppetööks vajaliku tehnikaga varustatud auditooriumid, mitmekülgne tänapäevaste võimalustega õpperaamatukogu, arvutiklassid ja õpikeskus, aga ka kohvikud ja lastehoid. Lisaks õpperaamatukogule saavad üliõpilased kasutada ka ülikooli akadeemilist raamatukogu.
 • Tallinna ülikool asub kesklinnas ja on hõlpsasti ligipääsetav. 

Õppejõud

Rein Raud on Eesti tuntumaid humanitaarõpetlasi, kultuuriteooria ja Aasia kultuuri spetsialist, kirjanik ja tõlkija. Ta õppis jaapani filoloogiat Leningradi ülikoolis ja kaitses oma väitekirja jaapani keskaja kirjandusest Helsingi ülikoolis. Ta on Eesti Humanitaarinstituudi üks asutajaid. Aastatel 2006-2011 oli ta Tallinna ülikooli esimene rektor. 1995–2016 oli ta Helsingi ülikooli jaapani keele ja kultuuri professor, töötades rööpselt professorina Tallinna ülikoolis.

Tema erialased huvid on seotud ennekõike üldise kultuuriteooria, keskaja jaapani kirjanduse ja võrdleva filosoofiaga. Ta on avaldanud suure hulga raamatuid, nii ilukirjandusteoseid kui ka teaduskäsitlusi, sh eestikeelse kõrgkooli õpiku “Mis on kultuur? Sissejuhatus kultuuriteooriatesse” (2012) ja ingliskeelse monograafia “Meaning in Action: Outline of an Integral Theory of Culture” (2016).

 • Kuula Rein Raua esinemist saates "Plekktrumm" (03.10.2016)

Alari Allik on Jaapani uuringute lektor.

Oma teadustöös keskendub ta omaeluloolisusele keskaegses Jaapani kirjanduses ning käsitleb filosoofia ja religiooni mõju kirjanike enesemääratlusele.

Lisaks teadustööle on Alari Allik tegelenud ka klassikalise jaapani kirjanduse tõlkimise ja toimetamisega. Tallinna Ülikooli Kirjastuse "Bibliotheca Asiatica" sarjas on tema tõlkes ilmunud erakmunk Saigyō "Mägikodu" ja Fujiwara noTeika koostatud "Sada luuletust, sada luuletajat", mis annavad hea ülevaate keskaegsest jaapani luulest.


Maret Nukke on Jaapani uuringute lektor ning peab loenguid Jaapani ühiskonna, teatri, kunsti, folkloori ja poliitika teemadel ja õpetab jaapani keelt.

Praegu jagunevad tema käsil olevad uurimisteemad peamiselt kaheks: jaapani kawaii-esteetika fenomeni juurte kaardistamine 19.-20. sajandi Jaapani ja Euroopa esteetika kontseptsioonide valguses ning jaapani uuskodutute elupaikade kui linnaruumi piiridel aset leidva ühiskonna sotsiokultuuriliste tähendusväljade taasloomise uurimine.


Margit Juurikas õpetab praegu Tallinna ülikoolis jaapani keelt, kuid on olnud aastaid ka Jaapani uuringute lektor. Selle kõrvalt omandab ta ka doktorikraadi kultuuride uuringute õppekaval.

Tema uurimisteemad on jaapani klassikaline teater ( ja kyōgen) ning jaapani kirjandus (nii klassikaline kui ka nüüdisaegne), samas on tema huviorbiidis ka mitmed ühiskonna teemad ja jaapani põlisusund shintō.

Lisaks teadustööle on Margit Juurikas ka aktiivne jaapani kirjanduse tõlkija. Tema sulest on ilmunud Mishima Yukio, Ōe Kenzaburō, Akutagawa Ryūnosuke jt autorite tõlked.

AUKE profiil

 


Akiko Masaki Kadarik on jaapani keele õpetaja. Ta õpetab Eestis jaapani keelt alates 2000. aastast. 

Ta on sündinud jaapanis ja lõpetanud Tokyo Gakugei ülikooli. Ta on omandanud Tallinna ülikoolis magistrikraadi. Tema magistritöö uuris jaapani keele õppimisel kasutatava vahekeele eripärasid eesti üliõpilaste hulgas.

Ta räägib eesti ja inglise keelt, õpetab jaapani keelt eesti keele baasil.

Vastuvõtutingimused

 • Kandidaadil peab olema bakalaureusekraad või sellele vastav ettevalmistusaste. 
 • Kandidaadi jaapani keele oskus on vähemalt B1-tasemel ja tal on ülevaade jaapani kultuuri põhialustest. Kui jaapani keele oskuse kohta puudub dokument, hinnatakse kandidaadi jaapani keele oskust vastuvõtueksamil.
 • Vastuvõtueksam toimub kirjalikust ja suulisest osast.
 • Koos vastuvõtuavaldusega tuleb SAISi keskkonnas esitada magistritöö esialgne kavand, mis sisaldab uurimistöö lühikest sisukirjeldust, probleemi püstitust ja esialgsel bibliograafiat, mis on sõnastatud 2–3 leheküljel. Uurimistöö kavandi faili nimi peab olema kandidaadi enda nimi.
 • Sisseastumiseksami käigus toimub vestlus uurimistöö kavandi põhjal. 
 • Vastuvõtueksami kellaaja saab kandidaat teada SAISis avalduse esitamisel.
 • Vastuvõtulävend on 70 palli.

Vastuvõtueksamite ajakava

Vilistlased

"Nii magistri- kui ka bakalaureuseastmes keskendusin jaapani keele ja kultuuri õppimisele. Just selle keele ja valdkonna tundmine aitas saada tööle praegusele kohale, mis on tihedalt seotud Aasia, sealhulgas Jaapani finantsmaailmaga.“


"Aasia uuringute magistrantuuris õppisin jaapani keelt ja kultuuri, mille tundmine on olnud mulle suureks eeliseks rahvusvahelises müügis, sest Jaapan on ALPAKA üks olulisematest eksporditurgudest."

Kuhu edasi?

Millistel erialadel võib tööd leida?

Jaapani mõju on tänapäeval tuntav kõikides meie elusfäärides. Sellega seoses on järjest kasvanud nõudlus jaapani keelt, kultuuri, ühiskonda ja poliitikat mitmekülgselt tundvate spetsialistide järele. 

Jaapani uuringute magistriõppes pööratakse ühest küljest suurt tähelepanu tänapäeva ühiskondlike ja poliitiliste arengute mõistmisele, aga sama ei unustata ka seda, et  paljude protsesside juured viivad tagasi kaugele ajalukku, mistõttu tegeletakse ka vanema pärandi uurimisega. See annab meie lõpetajatele laia silmaringi ning valmiduse töötada mitmesugustel töökohtadel. 

Lõpetajad leiavad rakendust järgnevates valdkondades: 

 • ettevõtlus, 
 • rahvusvahelised suhted,
 • ajakirjandus,
 • diplomaatia,
 • turism,
 • keeleõpe,
 • suuline ja kirjalik tõlkimine,
 • toimetamine,
 • õpetamine,
 • nõustamine,
 • teadustegevus.

Edasiõppimisvõimalused

Aasia uuringute magistrikraadi saanutel on võimalus jätkata õpinguid TÜHI kultuuride uuringute doktoriõppes, keskendudes vastavalt huvile kas Lähis-Ida ja Aasia kirjandusele ja kultuurile, kunstiteadustele, kultuurigeograafiale, sotsiaal- ja kultuurantropoloogiale või filosoofiale. Samuti on võimalus õpinguid jätkata tunnustatud välisülikoolides.

Võta ühendust!

PostiaadressNarva mnt 29, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 640 9376

Sarnased erialad

Aasia ühiskonnad

Humanitaarteaduste instituut

Sind huvitavad Aasia riikide ühiskonnad ja poliitika? Soovid õppida ühte Aasia keelt (araabia, hiina, jaapani) süvendatult ? Tahad töötada Eesti-Aasia suhteid korraldava spetsialistina era- või riigisektoris? Astudes Tallinna Ülikooli Aasia uuringute magistrikavale, saad valida Aasia ühiskondade peaeriala.

Magistriõpe
Eesti keel
lävendipõhine
Sessioonõpe
Vaata eriala

Antropoloogia

Humanitaarteaduste instituut

Mida tähendab inimeseks olemine? Kas sind huvitab, miks on kultuurid ja ühiskonnad nii erinevad ning mis on meil inimestena ühist? Kas soovid end teostada töökohtadel, mis nõuavad oskust ja tahet mõista ning suhestuda inimestega, kel on maailmast erinevad arusaamad ja kogemused?

Magistriõpe
Inglise keel
Päevaõpe
913
Vaata eriala

Kultuuriteooria ja filosoofia

Humanitaarteaduste instituut

Kultuuriteooria ja filosoofia magistrikava on interdistsiplinaarne õppekava, mis pakub süvendatud teadmisi nii kultuuriteooria kui ka filosoofia valdkonnas. See on Eestis ainulaadne õppekava, mis on mõeldud ennekõike nendele bakalaureusekraadi omandanud inimestele, kellel on sügavam huvi teoreetiliste küsimuste ja kultuurinähtuste mõtestamise suhtes.

Magistriõpe
Eesti keel
16
Sessioonõpe
Vaata eriala

Jaapani uuringud

Humanitaarteaduste instituut

Sind huvitab jaapani kultuur ja ühiskond? Soovid õppida süvendatult jaapani keelt? Tahad töötada jaapani kultuuri ja keelt valdava spetsialistina era- või riigisektoris? Siis tule õppima Tallinna ülikooli Aasia uuringute bakalaureuseõppekavale, kus saad valida Jaapani uuringute peaeriala.

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
Päevaõpe
Vaata eriala

Hiina uuringud

Humanitaarteaduste instituut

Sind huvitab hiina kultuur ja ühiskond? Soovid õppida süvendatult hiina keelt? Tahad töötada hiina kultuuri ja keelt valdava spetsialistina era- või riigisektoris? Siis tule õppima Tallinna ülikooli Aasia uuringute bakalaureuseõppekavale, millele astudes saad valida Hiina uuringute peaeriala.

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
Päevaõpe
Vaata eriala