Magistritööde kaitsmine

 

Aasia uuringud 12.06.2020 Zoomis

kell 10.00 Dana Karjatse "Terroriorganisatsiooni Dā ͑ iš [IS, ISIS, ISIL] identiteediloome kaliif ʾAbū Bakr al-Baġdādī kõnede näitel". Juhendaja lektor Helen Geršman, retsensent MA Sandra Peets.

 

Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja 18.06.2020 auditooriumis S-236

kell 10.00 Pille-Riin Noor "Ajaloo õppemängud". Juhendaja lektor Mare Oja, retsensent MA Liis Reier.

 

Ajalugu 16.06.2020 auditooriumis S-403

kell 12.00 Cäroly Anton "Keskaegsete kirikute rajamine asustusloolisest perspektiivist Kihelkonna, Kärla ja Muhu näitel". Juhendaja professor Kersti Markus, retsensent teadur Villu Kadakas.

kell 13.00 Henri Hinn "Ajalehtede peatoimetajate elulooliste aspektide seosed poliitika kajastamisega Eesti Vabariigi ajakirjanduses (1921-1934)". Juhendaja lektor Uku Lember, retsensent MA Raiko Jäärats.

kell 14.30 Anna Rinaldo "Tsiviilelanike sõjakogemus Eesti Vabadussõjas 1918-1920 läbi Ühistöö perspektiivi". Juhendaja professor Karsten Brüggemann, retsensent PhD Igor Kopõtin.

kell 15.30 Tambet Muide "Jalgrattasõit ja selle muutuv tähendus Eestis 19. sajandil ja 20. sajandi esimesel poolel". Juhendaja professor Ulrike Plath, retsensent PhD Riho Paramonov.

 

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja 17.06.2020 auditooriumis S-240

kell 10.00 Kärri Sõelsepp "Väljapääsupiletid ja nende kasutamine õppimise toetamisel põhikooli II kooliastme eesti keele ja kirjanduse tundide näitel". Juhendaja professor Katrin Poom-Valickis, retsensent lektor Joosep Susi.

kell 10.30 Kelly Leo "Murdekeele käsitlemine põhikoolis ja õpilaste murdeteadlikkus". Juhendaja lektor Annika Viht ja kaasjuhendaja lektor Merilin Aruvee, retsensent dotsent Ave Mattheus.

kell 11.00 Maret Jürgenson "Fraseologismise mõistmine ja selle muutumine". Juhendaja professor Reili Argus ja kaasjuhendaja MA Rita Anita Forssten, retsensent lektor Merilin Aruvee.

kell 12.00 Epp Kirss "Lõimitud aine- ja keeleõppel põhinev töötuba "Marsile elama?" vene keelt emakeelena kõnelevatele gümnaasiumiõpilastele". Juhendaja lektor Tiina Rüütmaa ja kaasjuhendaja emeriitprofessor Krista Kerge, retsensent lektor Merilin Aruvee.

kell 12.30 Eliise Palk "Algajate eesti keele ja kirjanduse õpetajate töökoormus". Juhendaja lektor Merilyn Meristo ja kaasjuhendaja lektor Joosep Susi, retsensent emeriitprofessor Krista Kerge.

kell 13.00 Jelena Berezina "Mängustatud õppe mõjust õpilaste eesti keele kui teise keele kasutamisele 3. klassi näitel". Juhendaja PhD Mare Kitsnik, retsensent lektor Tiina Rüütmaa.

 

Eesti uuringud 17.06.2020 auditooriumis S-422

kell 14.00 Yuki Kaneko "Collective Features of the Heavy Metal Scene: the Case of the Estonian Metal". Juhendaja professor Piret Viires ja kaasjuhendaja professor Airi-Alina Allaste, retsensent lektor Lauri Linask.

kell 14.45 Selman Erkan "The Perception of Turkish TV Series in Estonia: Case Study of "Magnificent Century"". Juhendaja lektor Teet Teinemaa ja kaasjuhendaja lektor Andres Kõnno, retsensent MA Mari Laaniste.

kell 15.30 Ebru Ay "Estonia in the Light of Festivals: Case Study of the August Blues Festival". Juhendaja PhD Heli Reimann ja kaasjuhendaja dotsent Luule Epner

 

Keeleteadus ja keeletoimetamine 16.06.2020 Zoomis

kell 10.00 Liisi Rästa "Inglise-eesti koodikopeerimine taskuhäälingus „Tissident“". Juhendaja professor Anna Verschik, retsensent lektor Helin Kask.

kell 10.30 Sille Teiter "Loodusnähtuste ja -objektide nimetamisest üldhariduskooli kirjandusõpikutes kasutatavate tekstide näitel". Juhendaja dotsent Anne Lange, retsensent dotsent Mari Uusküla.

kell 11.00 Kadi Möldri "Inimesi ja loomi iseloomustavate adjektiivide võrdlev analüüs empiirilise uurimuse näitel". Juhendaja dotsent Mari Uusküla, retsensent emeriitprofessor Krista Kerge.

kell 11.30 Anni Viirmets "Ametikirjade keelestiili kujundamine ühe riigiasutuse näitel". Juhendaja emeriitprofessor Krista Kerge, retsensent MA Karin Zurbuchen.

kell 12.00 Eve Noormägi "Umbisikustamise võtted Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi pressiteadetes". Juhendaja emeriitprofessor Krista Kerge, retsensent lektor Tiina Rüütmaa.

kell 13.00 Sigrid Sünd "Eesti lõhnasõnad empiirilise uurimuse ja e-poodide tootekirjelduste näitel". Juhendaja dotsent Mari Uusküla, retsensent professor Reili Argus.

kell 13.30 Heili Hani "Aeg ja ruum eesti tankas". Juhendaja lektor Alari Allik, retsensent professor Piret Viires.

kell 14.00 Kai Simson "Teehoolde terminivara korrastamine". Juhendaja vanemteadur Peep Nemvalts, retsensent lektor Helin Kask.

kell 14.30 Janne Raidve "Eesti keelt emakeelena omandavate 10-11aastaste laste emotsioonisõnavara narratiivides". Juhendaja professor Reili Argus ja kaasjuhendaja nooremteadur Andra Kütt, retsensent MA Natalia Vaiss.

 

Kirjalik tõlge 10.06.2020 auditooriumis M-218

kell 09.00 Viktoria Toomik "Tõlkija kuvand lähtuvalt algaja tõlkija ja kliendi ootustest". Juhendaja lektor Triin van Doorslaer, retsensent dotsent Mari Uusküla.

kell 09.30 Liina Paas "Austraalia eestlaste keeleline identiteet ja viisid, kuidas tõlkimine saab seda toetada". Juhendaja professor Anna Verschik ja kaasjuhendaja professor Anastassia Zabrodskaja, retsensent lektor Triin van Doorslaer.

kell 10.00 Merle Oguz "Värvisõnu sisaldavate kujundlike väljendite tõlkimisest rootsi-eesti suunal". Juhendaja dotsent Mari Uusküla, retsensent dotsent Anne Lange.

kell 10.30 Katre Laagriküll "Tõlkekvaliteedi määratlemine ja kvaliteedikontroll EL-i institutsioonide tõlketeenistustes". Juhendaja lektor Triin van Doorslaer, retsensent MA Elis Paemurd.

kell 11.00 Anu Vau "Maastikust eesti keeles ja maastikusõnade tõlkimise võimalustest eesti ja inglise keele vahel". Juhendaja dotsent Mari Uusküla ja kaasjuhendaja professor Hannes Palang, retsensent dotsent Ülar Ploom.

kell 11.30 Evelin Helde "Kirjeldavate subtiitrite kättesaadavuse parandamine kuulmispuudega inimestele „Sherlocki“ telesarja eestikeelsete tavasubtiitrite näitel". Juhendaja lektor Tiina Hoffmann, retsensent PhD Liivi Liiholm.

kell 12.00 Sandra Linnutaja "Muusikalide tõlkimine Eestis muusikali „West Side Story“ kolme erineva tõlke näitel". Juhendaja dotsent Anne Lange, retsensent dotsent Ave Mattheus.

kell 13.30 Jasmina Božitš "Huumori tõlkestrateegiate esinemine filmi „Vene kalapüügi eripära“ eestikeelsetes subtiitrites". Juhendaja lektor Inna Adamson, retsensent dotsent Mari Uusküla.

kell 14.00 Mai Raet "Tõlkimise ja tõlkija elukutsega seotud hoiakud, hinnangud ja stereotüübid". Juhendaja lektor Triin van Doorslaer, retsensent PhD Marju Taukar.

kell 14.30 Tuuli Järmut "Värvinimede tõlkimisest ja kasutusest valitud kunstialase kirjanduse ja Color Naming projekti nimeandmiskatse tulemuste näitel". Juhendaja dotsent Mari Uusküla, retsensent dotsent Anne Lange.

kell 15.00 Katrin Kink "Irooniliste troopide tõlkimisest inglise ja eesti keelde Søren Aabye Kierkegaardi teose „Frygt og Bæven“ põhjal". Juhendaja dotsent Anne Lange ja kaasjuhendaja MA Jaan Pärnamäe, retsensent 

kell 15.30 Kerli Paas "Ingliskeelne kirjandus ajakirjas Romaan". Juhendaja dotsent Anne Lange, retsensent professor Piret Viires.

kell 16.00 Maarja-Liis Orgmets "Proosatekstide tõlkimine tõlkija pilgu läbi: ilukirjanduse tõlkijad oma tööst aastal 2019". Juhendaja dotsent Anne Lange, retsensent lektor Triin van Doorslaer.

 

Kirjandusteadus 16.06.2020 auditooriumis S-236

kell 10.00 Maarja Helena Meriste "Eesti 1990.–2010. aastate kirjanduse kauglugemise katse avatud tsitaatide kasutusmustrite näitel". Juhendaja professor Piret Viires ja PhD Oleg Sobchuk

kell 11.00 Igor Kotjuh "Andrei Ivanovi teoste retseptsioon ja Eesti venekeelse kirjanduse identiteedi kujunemine". Juhendaja professor Piret Viires, retsensent dotsent Luule Epner.

 

Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria 16.06.2020 auditooriumis M-134

kell 10.00 Sally Anne Hanson "Prosthetic Memory and Cultural Phenomena on Screen: How Reconstructed Disasters Provoke Emotive Response in the TV Series “Chernobyl”". Juhendaja lektor Teet Teinemaa, retsensent dotsent Linda Kaljundi.

kell 10.45 Maria del Mar Sanches Bernal "Cinematic Landscapes as Constructors and Disruptors of Societal Norms and Values: Case Studies of Roma (2018) and Güeros (2014)". Juhendaja MA Gregor Taul, retensent teadur Raili Nugin.

kell 11.30 Monireh Sadat Razavi Ganji "Toward a “Cultural Turn” in Adaptation Studies: A Methodological Framework for Studying Adaptation with a Focus on the Case of Dariush Mehrjui’s Pari". Juhendaja professor Daniele Monticelli, retsensent lektor Teet Teinemaa.

kell 12.15 Jonna Marika Karvinen "Creativity, Garfield and AI: Using AI to Enhance Our Understanding of Comics". Juhendaja MA Mari Laaniste, retsensent PhD Raivo Kelomees.

kell 13.30 Kevin Loigu "Re(-)presentation of Time, Memory, and Urban Space in Synecdoche, New York and The Truman Show as Critique of Mediatisation and Virtual Space in the Digital Age". Juhendaja dotsent Eneken Laanes, retsensent teadur Henry John Mead.

kell 14.15 Eva Johanna Mallene "Elusive Eastern Europeans or Exotic Fools? The Portrayals of Estonians in Fictional Anglophone Film and TV Shows". Juhendaja professor Daniele Monticelli, retsensent vanemteadur Anneli Niinre.

kell 15.00 Bernadette Šcasna ""It´s a-Me, Another Bad Review!": Assessing the Perceived Failure of the Video Game Adaptations Based on the Cinematic Adaptations of Super Mario Bros. and Max Payne". Juhendaja lektor Teet Teinemaa, retsensent lektor Oliver Laas.

kell 15.45 Raimond Merila "One Piece Manga Fandom as a Participatory Culture: Reddit and YouTube Practices". Juhendaja dotsent Katrin Tiidenberg, retsensent professor Piret Viires.

kell 16.30 Chirag Surendra Singh "Sometimes life’s a bitch and then you keep living: Analysing storytelling motifs behind BoJack Horseman TV series". Juhendaja dotsent carlo Cubero, retsensent lektor Teet Teinemaa.

 

Kultuuriteooria ja filosoofia 16.06.2020 auditooriumis A-325

kell 10.20 Marje Karu "Ruumi loomine: empaatia ja sümpaatia". Juhendaja dotsent Margus Vihalem, retsensent professor Liisi  Keedus.

kell 11.00 Maarika Pukspuu "Mitmekultuurilisuse poliitika Rootsi ja Norra haridussüsteemis: võrdlev analüüs strateegiatest, rakendusprojektidest ja probleemidest". Juhendaja professor Marek Tamm, retsensent teadur Piret Peiker.

kell 11.40 Enriko Mäsak "Skulptuuriline teadvus: ontoloogia mateeria ja eimiski vahel". Juhendaja dotsent Margus Vihalem, retsensent professor Marek Tamm.

kell 12.20 Ingrid Suuder "Kas me peaksime laskma tehisintellektil end moraalsemaks muuta". Juhendaja lektor Andres Luure, retsensent lektor Oliver Laas.

kell 13.20 Ester Bogdanov "Kehastunud mõistmise võtmeelemendid ja kinesteetilise mälu fenomen taju dünaamilistes protsessides". Juhendaja professor Tõnu Viik, retsensent dotsent Margus Vihalem.

kell 14.00 Anni-Liisi Hanni "Kuldmuna ja Cannes Lionsi loovkonkursi võitnud välireklaamide semiootiline analüüs". Juhendaja professor Daniele Monticelli, retsensent lektor Lauri Linask.

 

Slaavi keeled ja kultuurid 17.06.2020 auditooriumis S-333

kell 10.00 Olga Antriainen "Особенности перевода туристических текстов (по материалам переводов серии статей "100 сокровищ Эстонии")". Juhendaja lektor Boriss Baljasnõi, retsensent lektor Natalia Tšuikina.

kell 10.30 Jelena Mihhejeva "Особенности перевода краеведческих текстов". Juhendaja lektor Boriss Baljasnõi, retsensent dotsent Natalja Netšunajeva.

kell 11.00 Anne Dejeva "Некоторые принципы составления эстонско-русского медицинского словаря (стоматологические инструменты, материалы, операции и т.п.)". Juhendaja lektor Boriss Baljasnõi, retsensent lektor Vitali Belobrovtsev.

11.30 Valentina Sagar "Семейное чтение как явление культуры: история и современность". Juhendaja lektor Natalia Tšuikina, retsensent vanemteadur Galina Ponomarjova.

 

Suuline tõlge (magistrieksam) 02.-03.06.2020 auditooriumis S-529

 

Vene keele ja kirjanduse õpetaja 10.06.2020 auditooriumis S-322

kell 10.00 Jelena Tops "Учёт образовательных потребностей учащихся-билингвов при организации учебного процесса по РКИ в школе с эстонским языком обучения". Juhendaja dotsent Irina Moissejenko, retsensent õpetaja Jelena Raudla.

kell 10.30 Inna Sibul "Виды работы с архаичной лексикой (на материале учебников по литературе для учащихся основной школы)". Juhendaja dotsent Natalja Netšunajeva, retsensent vanemteadur Tatjana Kuzovkina.

 

Võõrkeeleõpetaja: inglise keele (ja teise keele) õpetaja 11.06.2020 Zoomis

kell 09.00 Kaire Hunt "The Use of Digital Video in Teaching English as a Foreign Language in Estonian Upper Secondary Schools". Juhendaja dotsent Julia Kuznetski, retsensent õpetaja Francisco Javier Lopez Arias.

kell 09.30 Yana Romas "Coursebooks as Means of Developing the Expression of Politeness: Use of Hedges". Juhendaja dotsent Ene Alas, retsensent lektor Merilyn Meristo.

kell 10.00 Alina Kriger "Using Tools of Alternative Assessment in Estonian- and Russian-Medium Schools". Juhendaja dotsent Ene Alas, retsensent dotsent Aleksandra Ljalikova.

kell 10.30 Liset Muhu "Promoting Computer-assisted Language Testing in Secondary School: Professional Development Needs of Language Teachers". Juhendaja dotsent Ene Alas, retsensent õpetaja Helis Rõuk.

kell 11.30 Katre Paulman-Seppi "Implementing Formative Assessment Feedback Techniques in the Second School Stage to Promote Reflection Skills". Juhendaja dotsent Ene Alas, retsensent õpetaja Helis Rõuk.

kell 12.00 Margit Rüngenen "Using Cooperative Learning to Increase Student Motivation". Juhendaja dotsent Ene Alas, retsensent lektor Merilyn Meristo.

kell 12.30 Marianna Aleksejeva "CLIL Teachers’ Beliefs about Integration of Language and Content: a Case Study of Tallinn Central Russian Upper Secondary School". Juhendaja dotsent Aleksandra Ljalikova, retsensent dotsent Liljana Skopinskaja.

kell 13.00 Katrin Rüütel "Interpretation of the Concept of Feedback by Teachers and Students During the Process of Developing Writing Skills in the Second School Stage English Language Classroom". Juhendaja dotsent Ene Alas, retsensent dotsent Liljana Skopinskaja.

kell 13.30 Kaidi Aabla "Supporting the Students’ Self-Esteem through the Supplemental Course". Juhendaja lektor Merilyn Meristo, retsensent lektor Paul Rüsse.

kell 14.00 Joanna Kaarmaa "Piloting Project of CLIL in a 7th Grade History Class: a Case Study". Juhendaja lektor Merilyn Meristo, retsensent dotsent Ene Alas.

saksa keele õpetaja 12.06.2020 Zoomis 

kell 10.00 Kätlin Heinroos "Raum als dritter Pädagoge im DaF-Unterricht. Der DaF-Unterricht im neuen Lernraum des Deutschen Gymnasiums Tallinn. Bestandsaufnahme und Vorschläge". Juhendaja dotsent Maris Saagpakk, retsensent dotsent Aigi Heero.