Lõputöö esitamine 2018/2019. õa sügissemestril

  • Lõputöö tuleb esitada hiljemalt 08.01.2019 kell 15.00 TÜHI büroosse S-409.
  • Töö tuleb esitada ühes köites (võib olla spiraalköites). Töö elektrooniline eksemplar tuleb saata PDF-vormingus oma õppekava õppenõustajale. Elektroonilise faili nimi peab olema lõputöö autori nimi. Koos lõputööga tuleb esitada lihtlitsents lõputöö avaldamiseks Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu repositooriumis ETERA. Koos töö elektroonilise eksemplariga tuleb elektrooniliselt saata ka lõputöö infoleht (eriti hoolikalt tuleb infolehel kontrollida lõputöö eesti- ja ingliskeelse pealkirja õigekirja, kuna sellisel kujul läheb see akadeemilisele õiendile, infoleht tuleb täita arvutis).
  • Lõputöö tiitellehel peab olema juhendaja allkiri, mis tõendab töö kaitsmisele lubamist.
  • Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudis nõutakse autorsuse kinnitamist: tiitellehe pöördel kinnitab autor oma allkirjaga, et ta on viidanud kõigile töös kasutatud allikatele.

Kinnituse tekst:

"Olen koostanud lõputöö iseseisvalt. Kõik selle kirjutamisel kasutatud teiste autorite tööd, põhimõttelised seisukohad, kirjandusallikatest ja mujalt pärinevad andmed on viidatud."

/Allkiri/

Lõpueksamile registreerimine 2018/2019. õa sügissemestril

Lõpueksamile (kui õppekava lõpeb eksamiga) registreerumine toimub TÜHI büroos S-409 kuni 08.01.2019.

Lõputöö teema ja juhendaja kinnitamine

Bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased peavad esitama nominaalse õppeaja viimasel õppeaastal kinnitamiseks lõputöö teema avalduse. Avalduse vorm on leitav siit.

Avaldus tuleb esitada ka neil üliõpilastel, kelle nominaalaeg on läbi, kuid kellele ei ole lõputöö teemat varem kinnitatud või on teema kinnitamisest möödunud rohkem kui kaks semestrit.

Avaldus tuleks esitada soovitavalt elektrooniliselt oma õppekava nõustajale või paberkandjal ruumi S-409 hiljemalt 16. oktoobriks. Avaldusel peavad olema täidetud kõik lahtrid ja sellel peab olema nii üliõpilase kui juhendaja (digi)allkiri.

Lõputööd ÕISis ei deklareerita!

Lõputöö kaitsmine

Lõputöö kaitsmisele pääseb siis, kui täidetud on õppekava, sealhulgas kõik lõpetamistingimused. Kõik sooritused peavad olema kantud õppekaardile hiljemalt kolm tööpäeva enne kaitsmist (töö esitamise ajaks puuduvate tulemustega ained peavad olema kajastatud infolehel).

Hiljemalt üks tööpäev enne kaitsmist saadetakse retsensioon üliõpilase TLÜ meilile.

Lõputööde kaitsmine toimub ajavahemikus 21.01.-27.01.2019. Ajakava leiad siit:

  • Bakalaureusetööde kaitsmine ja lõpueksamid 2018/2019. õa sügissemestril
  • Magistritööde kaitsmine ja lõpueksamid 2018/2019. õa sügissemestril

Kaitsmisel saab üliõpilane kasutada oma slaidiesitluse näitamiseks arvutit.

Esitluse põhja saab alla laadida siit.

Lõputööde kaitsmiskomisjonid

Bakalaureusetööd

 
Aasia uuringud (HILAB.HT): lektor Alari Allik (esimees), lektor Helen Geršman, lektor Margit Juurikas, lektor Jekaterina Koort, lektor Maret Nukke
Ajalugu (AIAJB.HT): dotsent Kaarel Vanamölder (esimees), professor Karsten Brüggemann, vanemteadur Aivar Põldvee, teadur Villu Kadakas, nooremteadur Maarja Merivoo-Parro
Antropoloogia (HIANB.HT): dotsent Carlo Cubero (esimees), professor Helen Sooväli-Sepping, vanemteadur Eeva Kesküla, lektor Marje Ermel, lektor Polina Tšerkassova
Eesti filoloogia keelealased tööd (EKEB.HT): professor Reili Argus (esimees), professor Anna Verschik, lektor Merilin Aruvee, lektor Annika Hussar
Eesti filoloogia (EKEB.HT) ning eesti keele kui teise keele ja eesti kultuuri (EKEVB.HT) kirjandusalased tööd: professor Piret Viires (esimees), dotsent Marju Kõivupuu, dotsent Ave Mattheus, lektor Anneli Kõvamees, lektor Priit Kruus
Eesti keele kui teise keele ja eesti kultuuri (EKEVB.HT) keelealased tööd: lektor Tiina Rüütmaa (esimees), professor Anna Verschik, lektor Ingrid Krall, õpetaja Annika Bauer
Filosoofia (HIFIB.HT): lektor Margus Vihalem (esimees), professor Tõnu Viik, vanemteadur Liisi Keedus, lektor Andres Luure, lektor Oliver Laas
Humanitaarteadused (KKHB.HT): lektor Natalia Tšuikina (esimees), professor Irina Belobrovtseva, dotsent Aurika Meimre, dotsent Irina Moissejenko
Inglise keel ja kultuur (GRIB.HT): professor Suliko Liiv (esimees), dotsent Ene Alas, dotsent Liljana Skopinskaja, dotsent Julia Tofantšuk, lektor Paul Rüsse
Kultuuriteadus (HIKTB.HT): professor Marek Tamm (esimees), lektor Tõnis Kahu, MA Piret Peiker
Referent-toimetaja (EKRTB.HT): professor Reili Argus (esimees), lektor Annika Hussar, lektor Tiina Rüütmaa
Romaani keeled ja kultuurid (GRRB.HT): professor Daniele Monticelli (esimees), dotsent Ülar Ploom, dotsent Aleksandra Ljalikova, lektor Merilin Kotta, lektor Kaia Sisask, lektor Kristiina Rebane, lektor Ülo Siirak
Saksa keele ja kultuuri (GRSB.HT) lõputööde kaitsmine: dotsent Maris Saagpakk (esimees), PhD Aigi Heero, dotsent Merle Jung, lektor Andine Frick
Saksa keele ja kultuuri (GRSB.HT) bakalaureuseeksami komisjon: dotsent Maris Saagpakk (esimees), PhD Aigi Heero, dotsent Merle Jung, lektor Andine Frick
Soome filoloogia (EKSOB.HT): lektor Tiina Söderman (esimees), dotsent Annekatrin Kaivapalu, lektor Maria-Magdalena Jürvetson, MA Helina Puksmann
Vene filoloogia (SKVB.HT) lõputööde kaitsmiskomisjon: lektor Natalia Tšuikina (esimees), professor Irina Belobrovtseva, dotsent Aurika Meimre, dotsent Irina Moisejenko, lektor Inna Adamson
Vene filoloogia (SKVB.HT) bakalaureuseeksami komisjon: lektor Natalia Tšuikina (esimees), dotsent Sergei Dotsenko, dotsent Natalja Netšunajeva, vanemteadur Alexander Danilevskiy

 

Magistritööd

 
Aasia uuringud (HILAM.HT): dotsent Karin Dean (esimees), dotsent Alexander Horstmann, lektor Alari Allik, lektor Helen Geršman, lektor Jekaterina Koort, lektor Maret Nukke
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AJAOM.HT): vanemteadur Priit Raudkivi (esimees), professor Kersti Markus, lektor Mare Oja, MA Maarja Tinn
Ajalugu (AIAJM.HT): professor Ulrike Plath (esimees), professor Kersti Markus, dotsent Linda Kaljundi, vanemteadur Anu Mänd, dotsent Kaarel Vanamölder, lektor Uku Lember
Antropoloogia (HIANM.HT): dotsent Carlo Cubero (esimees), professor Helen Sooväli-Sepping, vanemteadur Eeva Kesküla, lektor Marje Ermel, lektor Polina Tšerkassova
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM.HT): professor Krista Kerge (esimees), professor Anna Verschik, lektor Merilin Aruvee, lektor Priit Kruus, lektor Tiina Rüütmaa
Eesti keele kui teise keele õpetaja (EKEVM.HT): professor Krista Kerge (esimees), professor Anna Verschik, lektor Merilin Aruvee, lektor Priit Kruus, lektor Tiina Rüütmaa
Inglise keele õpetaja (GRIOM.HT): professor Suliko Liiv (esimees), dotsent Ene Alas, dotsent Liljana Skopinskaja, dotsent Julia Tofantšuk, lektor Paul Rüsse
Keeleteadus ja keeletoimetamine (EKLNM.HT), Keeletoimetaja (EKKLM.HT): professor Anna Verschik (esimees), professor Reili Argus, professor Krista Kerge, dotsent Mari Uusküla, vanemteadur Peep Nemvalts
Kirjalik tõlge (GRTKM.HT): dotsent Mari Uusküla (esimees), dotsent Anne Lange, lektor Tiina Põllu, PhD Terje Loogus
Kirjandusteadus (EKKTM.HT): professor Piret Viires (esimees), dotsent Ave Mattheus, vanemteadur Anneli Mihkelev, lektor Anneli Kõvamees
Kultuuriteooria ja filosoofia (HIKTM.HT): professor Marek Tamm (esimees), professor Mihhail Lotman, dotsent Eneken Laanes, lektor Margus Vihalem
Prantsuse keele õpetaja (GRPOM.HT): dotsent Aleksandra Ljalikova (esimees), professor Daniele Monticelli, dotsent Ülar Ploom, lektor Merilyn Meristo,  lektor Kaia Sisask
Saksa keele õpetaja (GRSOM.HT): dotsent Maris Saagpakk (esimees), PhD Aigi Heero, dotsent Merle Jung, lektor Andine Frick
Slaavi keeled ja kultuurid (SKSLM.HT): lektor Natalia Tšuikina (esimees), professor Irina Belobrovtseva, dotsent Aurika Meimre, lektor Grigori Utgof
Suulise tõlke (GRTSM.HT) magistrieksami komisjon: õpetaja Reeli Pärn (esimees), õpetaja Lauri Elango, Robin Hazlehurst
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM.HT): dotsent Irina Moissejenko (esimees), dotsent Sergei Dotsenko, lektor Natalia Tšuikina
Võrdlev kirjandusteadus ja kultuurisemiootika (HIKSM.HT): dotsent Eneken Laanes (esimees), professor Daniele Monticelli, dotsent Anne Lange, MA Piret Peiker
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM.HT): dotsent Maris Saagpakk (esimees), professor Suliko Liiv, dotsent Ene Alas, dotsent Merle Jung, dotsent Aleksandra Ljalikova, dotsent Liljana Skopinskaja, lektor Tiina Rüütmaa, lektor Tiina Söderman

Kutse omistamine õpetajakoolituse magistrikavadel

Õpetaja kutsestandard on dokument, mis kirjeldab õpetaja kutsetegevust ning vastaval kutsel tegutsemiseks vajalikku kompetentsust ehk töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit. Kutsestandard toetab õpetaja professionaalset arengut, kutsega õpetaja teadvustab paremini enese professionaalsust, on eneseanalüüsi tegemise kaudu enesekindlam, väärtustab enam enese tugevusi ja koostööd ning omab laiemat pilti õpetaja rollist ühiskonnas.

Kutse taotlemine

Kutse taotlemiseks on üliõpilasel vaja:

  • koostada kutsestandardil põhinev eneseanalüüs,
  • läbida õppekava täismahus,
  • kaitsta lõputöö positiivsele tulemusele.

Kõik nominaalajaga lõpetavad üliõpilased peavad kutse omistamist taotlema ning esitama kutsestandardil põhineva eneseanalüüsi (kättesaadav siin) koos lõputööga instituudis kokkulepitud kuupäevaks.

Üliõpilased, kelle nominaalaeg on lõppenud ja kes on sooritanud pedagoogilise praktika enne 2015/2016. õa õppeaasta kevadsemestrit ning ei ole sellega seoses teinud eneseanalüüsi, esitavad koos lõputööga eneseanalüüsi (kättesaadav siin).

Juhul kui üliõpilane ei soovi kutset omandada, siis peab ta esitama sellekohase kirjaliku avalduse koos lõputööga.

Seminaritööde järelkaitsmised

Seminaritööde järelkaitsmised.

2017/2018. õa deklareeritud seminaritööde järelkaitsmised toimuvad järgmiselt:

 

Eesti filoloogia (s.h eesti keel kui teine keel) kirjandusalaste seminaritööde kaitsmine toimub 19.10.2018 kell 10 ruumis S-238.

Töö tuleb esitada paberkandjal (kiirköitja vahel) TÜHI büroosse ja saata õppenõustaja meilile (helina.puksmann@tlu.ee) hiljemalt 17.10.2018 kella 15-ks.

 

Eesti filoloogia keelealaste (s.h eesti keel kui teine keel) keelealaste ja referent-toimetaja seminaritööde kaitsmine toimub 19.10.2018 kell 13 ruumis S-420.

Töö tuleb saata õppenõustajale meilile (helina.puksmann@tlu.ee) hiljemalt 17.10.2018 kella 15-ks.

Paberkandjal ei ole vaja tööd esitada.

 

Soome filoloogia seminaritööde kaitsmine toimub 26.10.2018 kell 12 ruumis S-321.

Töö tuleb esitada paberkandjal (kiirköitja vahel) TÜHI büroosse ja saata õppenõustaja meilile (helina.puksmann@tlu.ee) hiljemalt 23.10.2018 kella 15-ks.