Õpetajate Akadeemia

Õpetajate Akadeemia tegeleb õpetajate ja haridusvaldkonna juhtide täiendusõppe võimaluste loomise ning arendamisega Tallinna Ülikoolis. Õpetajate Akadeemia eesmärk on luua õpetajate ja koolijuhtide õppimiseks uudsed ja tähenduslikud õppimisvõimalused, mis toetavad läbivalt õpetaja kutsestandardis kirjeldatud kompetentside omandamist ning valmisolekute kujunemist Eesti hariduse pidevaks arendamiseks.

Lähtume järgmistest põhimõtetest:

 • õppijakesksus ja praktilisus – lähtume osalejate reaalsetest vajadustest ning disainime programmid nii, et õppeprotsessis on võimalik õpitu kohe enda professionaalses praktikas nähtavaks teha;
 • protsessi- ja suhtlemiskesksus – kesksel kohal on tähenduslikud arutelud, grupiprotsessid ning seeläbi heade koostöisete suhete toetamine;
 • terviklikkus – suunatud nii professionaalsele kui ka isiksuslikule arengule;
 • intensiivsus ja avatus – eelnevatest põhimõtetest tulenevalt on pakutavad võimalused oma olemuselt intensiivsed ja enese piiride avardamist toetavad. Olulisel kohal on õppimise protsessi ja tulemuste jagamine;
 • väärtus- ja teaduspõhisus – tegeleme läbivalt MIKS küsimusega ehk mõtestame uuenevat konteksti, rolle ja suhteid, integreerime õppimisse uusimad teadustulemused.

Õpetajate Akadeemia pakub mitmekülgseid professionaalse arengu võimalusi ja terviklahendusi koolidele ja lasteaedadele:

 • arenguprogrammid – võimalus põhjalikumalt pikema aja jooksul tegeleda enda professionaalse arenguga;
 • avalikud kursused – praktilised kursused, mis suunatud õpetajatööks vajalike teadmiste, oskuste, hoiakute arendamisele;
 • sisekoolitused – pakume koolidele ja lasteaedadele erinevaid võimalusi meeskondlikuks õppimiseks ning kujundame just iga konkreetse organisatsiooni vajadustest lähtuva terviklahenduse;
 • supervisioon ja coaching – võimalik nii individuaalne lähenemine kui ka grupisupervisioon, supervisioon on integreeritud mh erinevate arenguprogrammide ning kursuste sisse;
 • erinevad praktilised töötoad, seminarid, klubid;
 • suveakadeemia;
 • algaja õpetaja toetamine (kutseaasta programm).

Meie koolitajateks on Tallinna Ülikooli õppejõud, head koostööpartnerid ja parimad praktikud koolidest ja lasteaedadest.

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 619 9857