Laps

Projekti teise perioodi eesmärk on töötada välja ning rakendada õppeasutustele suunatud ja haridusuuendust toetavaid teenusepakette. Oluline on kujundada süsteem nende tulemuslikkuse hindamiseks ning tugevdada ülikooli teadus- ja arendusalast võimekust haridusuuenduse valdkonnas. Seetõttu tuleb suunata haridusuuendusega tegelevaid üksuseid ja uurimisrühmi (nt haridusinnovatsiooni keskus, haridustehnoloogia keskus, haridusuuenduse tippkeskus jt) kooskõlastatud tegevusele. Projekti tegevused toimuvad viies arendusvaldkonnas. 

Õppeprotsessi tõenduspõhine arendus

Arendusvaldkonna alateemadeks on õpetajakoolituse ja õppejõudude arendamine, mille puhul tegevused on suunatud ülikooli sisse, ning ülikooli partneritele suunatud didaktikaarenduse teenusepakettide loomine ja arendamine.

 • Õpetajakoolituse arendustegevuse eesmärgiks on paindlike õppevormide ja kompetentside arendamise võimaluste loomine (nende arendamine ja katsetamine) nii õpetajatele kui õppejõududele. Toetada õppejõudude professionaalset arengut ning integreerida uued ideed ja lähenemised õpetajakoolituse esma- ja täiendusõppe õppekavadesse. 

Didaktikaarenduse valdkonnas toetatakse muutuva õpikäsituse ja innovaatiliste metoodikate väljatöötamist ja rakendamist eesmärgiga muuta õpetamispraktikad enam õppimist toetavaks, õppija jaoks tähenduslikumaks ning probleemikesksemaks erinevatel haridusastmetel. Eesmärgiks on katsetada ja uurida erinevaid uudseid lahendusi, mis aitavad kujundada õppuritel terviklikku ja mõtestatud maailmapilti, soodustada koostöist õppimist ning kujundada hoiakud elukestvaks õppimiseks ning nende põhjal luua teenuspakette haridusasutustele. Uudsete lahenduste loomisel on kesksel kohal valmisoleku ning oskuste kujundamine tõenduspõhiste innovatiivsete praktikate arendamiseks, rakendamiseks ning nende tõhususe uurimiseks koostöises õpikogukonnas. 

Didaktikaarenduse tulemusel on välja töötatud ja piloteerimisel järgmised teenuspaketid: 

 • 1+1 on rohkem kui kaks: koostöö võlud lõimitud aine ja võõrkeeleõppes.

Vaata koolituse kirjeldust ja tutvustavat artiklit.  

 • Ajarännak kui õppemeetod ajaloo teemade lõimimiseks

Vaata koolituse kirjeldust ja tutvustavat artiklit

Haridustehnoloogia

Eesmärk on rakendada mõtestatud tehnoloogia kasutamist erinevates haridusastmetes ning töötada välja õpianalüütilised lahendused erinevate projekti alategevuste monitoorimiseks ja hindamiseks. Alategevused jagunevad kaheks: (a) teenuspaketid haridusasutustele ning (b) tegevused, mis väljuvad teenuspaketi formaadist ja toetavad teiste arendusvaldkondade tegevusi. 

Kavandatavad teenuspaketid:

 • Uudsete tõenduspõhiste õpetamispraktikate väljatöötamine uurimusliku õppe ja STEM-hariduse toetamiseks personaalsete nutiseadmetega, sensorite ja robootikaseadmetega.
 • Adaptiivsete lahenduste välja töötamine mõistmaks seoseid kognitiivse koormuse ja õpistrateegiate vahel ning õpilaste toetamise võimaluste leidmiseks.
 • Õppeasutuse tõenduspõhine innovatsiooni juhtimise võimekuse kujundamise toetamine tuginedes erinevatele andmepõhistele praktikatele ja õpianalüütilistele teenustele.
   

Üldpädevused

Eesmärgiks on õpilaste õpi-, sotsiaalse ning enesemääratluspädevuse arengu toetamine eesmärgiga parendada õppurite isiklikku ning akadeemilist toimetulekut ja heaolu ning panna alus nende edukale toimetulekule homsel tööturul ning üha komplekssemas ja suureneva määramatusega maailmas.

Kavandatavad teenuspaketid:

 • Õpi- ja sotsiaalse pädevuse hindamine arvutitestidega. Koolitused konstruktidest ja hindamisvahendite kasutamisest nii eesti- kui venekeelsetes koolides.
 • Sekkumisprogramm meeldejätmisstrateegiate arendamiseks. Pakett hõlmab õpetajate ja teiste spetsialistide koolitusi õpipädevuse hindamisest ja õpioskuste arendamisest. Paketti pakutakse nii eesti- kui venekeelsetes koolides.
 • Sekkumisprogramm lugemisstrateegiate arendamiseks. Pakett hõlmab õpetajate koolitusi lugemisoskuse hindamisest ja arendamisest. Pakutakse eestikeelsetes koolides.
 • Sekkumisprogramm sotsiaalse pädevuse arendamiseks. Pakett hõlmab õpetajate koolitusi sotsiaalse pädevuse hindamisest ja arendamisest. Paketti pakutakse nii eesti- kui venekeelsetes koolides. 

Vaata ka õpioskuste arendamise programmi õpetajatele.

Kaasav haridus

eesmärgiks on rivajadustega õpilaste õpi- ja sotsiaalse pädevuse arengu toetamine kaasava hariduse kontekstis eesmärgiga toetada nende edukat toimetulekut õppimisel ja suhtlemisel nii koolieas kui ka hilisemas töö- ja eraelus.

Kavandatavad teenuspaketid:

 • Sekkumisprogramm meeldejätmisstrateegiate arendamiseks õpiraskustega õpilaste jaoks. Pakett hõlmab õpetajate ja tugispetsialistide koolitusi õpipädevuse hindamisest ja õpioskuste arendamisest ning õpiraskustega õpilaste jaoks välja töötatud meeldejätmisstrateegiate sekkumisprogrammi läbiviimise toetamist.
 • Sekkumisprogramm lugemisstrateegiate arendamiseks õpiraskustega õpilaste jaoks. Pakett hõlmab õpetajate ja tugispetsialistide koolitusi lugemisoskuse hindamisest ja arendamisest ning õpiraskustega õpilaste jaoks välja töötatud lugemisstrateegiate sekkumisprogrammi läbiviimise toetamist.
 • Sekkumisprogramm sotsiaalse pädevuse arendamiseks sotsiaal-emotsionaalsete häiretega õpilaste jaoks. Pakett hõlmab õpetajate ja tugispetsialistide koolitusi sotsiaalse pädevuse hindamisest ja arendamisest ning sotsiaal-emotsionaalsete häiretega õpilaste jaoks välja töötatud sotsiaalse pädevuse sekkumisprogrammi läbiviimise toetamist. 

Vaata ka õpioskuste arendamise programmi õpetajatele.

Õppeasutuse organisatsioonikultuuri arendus

Eesmärk on õppija arengu toetamisest lähtuv organisatsiooniarendus, mille raames kasvab õppeasutuse tõenduspõhine innovatsiooni juhtimise võimekus. Põhifookus on muutuste protsessil, kus juhid arendavad võimestavat ja kaasavat juhtimist, õpetajatel kujunevad koostööharjumused ning muutuste protsessi ja mõju analüüsitakse tõenduspõhiselt. Tegevuse raames muutub koolide arendustegevus tõenduspõhisemaks ja eesmärgipärasemaks toetades õpikäsituse muutust koolides. Koolides kasvab enesehindamise võimekus.

Kavandatavad teenuspaketid: 

 • õppeasutuse arendusprogramm
 • õppeasutuse juhtide suunatud koolitusprogramm
 • arendusprogrammi elemendi (coaching, mõne etapi läbitegemine, koolitus vms) eraldiseisev kasutamine õppeasutuses
 • õppeasutuste monitooringu tööriistad.

Vaata ka Tulevikukooli programmi.