Lapsed

Kooliuuringute fookuses on kooli areng – oleme analüüsinud viise ja võtteid, kuidas koolijuht ja õpetajad saavad panustada kooli arengueesmärkide kujundamisse ja nende elluviimisesse. Uurimistöös kasutatakse rahvusvaheliselt välja töötatud ja Eestis kontrollitud mõõtmisvahendeid ning uuringu käigus: 

  • kaardistatakse kooli tänane olukord – organisatsioonikultuuri tüüp, õpetajate õpikäsitus ja enesetaju, õpetajate emotsionaalne seotus kooliga;
  • hinnatakse valmisolekut muutusteks – uuritakse tajutud eestvedamisstiile, oma tööle omistatavat tähenduslikkust, koostöisust, tajutud (üle)koormust ja läbipõlemist;
  • kirjeldatakse muutusi, mida õpetajad oma koolilt ja Eesti hariduselt tervikuna ootavad ning õpetaja osalemisvalmidust nende elluviimisel.

Kooliuuringute 2016 ja 2017 raames töötati välja ja valideeriti õpikäsituse mõõtmise instrument (skaala), mida kasutatakse ka koolide rahuloluküsitluses. 2016. aastal osales 1281 õpilast ja 802 õpetajat kokku 32 koolist. 2017. aastal osales 1198 õpetajat ja 3610 õpilast 42 koolist. 2016. ja 2017. aasta andmete põhjal loodi tõenduspõhine tagasisidesüsteem koolidele (nn koolide profiilid) koos koolide individuaalse nõustamisega. Tagasisidesüsteemi on plaanis rakendada ka edaspidiste uuringute puhul ning see koosneb järgmistest sammudest:

  1. Kooli individuaalse profiili koostamine
  2. Koolipoolsete ootuste ja olukorra kaardistamine
  3. Ülikoolipoolne kooli tulemuste süvaanalüüs
  4. Kooli ja ülikooli kohtumine kooli olukorra analüüsimiseks
  5. Koolile kasuks tulevate täiendkoolituste, arendusprojektide jm pakkumine

Kooliuuringu 2016 tulemused

Kooliuuringu 2016. aasta tulemuste kokkuvõte (täiendamisel). 

Lisaks on kaitstud järgnevad magistritööd

Kooliuuringu 2017 tulemused

Kooliuuringu 2017. aasta tulemuste kokkuvõte (täiendamisel). 

Kooliuuringu tulemusi on kajastatud Õpetajate Lehes: 

K. Rumma (2017). Kust tuleb koolirõõm ja mis paneb õpetajate silma särama?

M. Heidmets (2017). Kuidas läheb, õpikäsitus?

Lisaks on kaitstud järgnevad magistri- ja seminaritööd: