Muutunud õpikäsitus

Eesti elukestva õppe strateegia pakub välja liikumise muutunud õpikäsituse suunas – „... eesmärk on iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetava, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendava õpikäsituse rakendamine kõigil haridustasemetel ja -liikides“. Mida muutunud õpikäsitus endast ikkagi kujutab? Tutvu erinevate selleteemaliste artiklite ja kogumikega allpool.